OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. august 2020

Kredsmøde, kreds 2: Fokus rettet mod fremtiden

Der mangler fortsat ikke udfordringer i det midt- og vestjyske; og kampgejsten er intakt. Norbert Ravnsbæk blev genvalgt til hovedbestyrelsen.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Det har været et turbulent år for kredsen, idet kredsformanden Jesper Truelsen juleaften 2019 meddelte, at han stoppede med øjeblikkelig virkning. Senere smed formanden for det regionale hjortevildtudvalg, Jacob Boni, håndklædet i ringen. Kredsens næstformand, Jan B. Rasmussen måtte derefter tage over som konstitueret formand, indtil kredsmødet kunne vælge en ny formand. Jan stillede op – og blev med applaus valgt som ny formand. Uden modkandidater.

Nye folk i kredsbestyrelsen

I sin formandsberetning redegjorde han loyalt for ovenstående urolige periode men påpegede samtidig, at han og kredsbestyrelsen var fast besluttet på at se fremad, hvilket på vestjysk betyder, at man nu smøger ærmerne op og ”kommer videre”. Jan kunne således både takke Jesper og Jacob og mange andre for deres indsats og samtidig byde nye folk velkommen. Nye i kredsbestyrelsen er Peter Madsen fra Skive, Per Vinter fra Struer og Lars Erik Bitsch fra Ikast-Brande.

En særlig tak rettede Jan til folkene i ”kredsens og dermed jagtens maskinrum” – koordinatorerne:

- Vi har brug for hele tiden at være på forkant ved at være dygtige, fagligt veludrustede og kunne tale jagtens sag. Og det kan koordinatorerne, sagde Jan, hvorefter de fleste af de 18 koordinatorer på skift da også fik lejlighed til at fortælle om aktiviteter, visioner, konkrete ideer, økonomi, mv.

Som ny nyjægerkoordinator valgtes Freya Chalotte Askjær og som ny jagthornskoordinator valgtes Hans T. Stephansen – de øvrige genvalgtes.

Repræsentantskabsbeslutninger

Kredsformanden glædede sig over, at to tidligere fremsatte forslag til repræsentantskabsmødet om henholdsvis juridisk og økonomisk støtte til jagtforeningsbestyrelser, der ”udsættes for forhold, der kræver juridisk bistand”, og etablering af en egentlig bestyrelsesansvarsforsikring for de lokale jagtforeningsbestyrelser, var blevet godkendt uden afstemning.
Kredsens deltagelse i større arrangementer var fortsat stærkt påvirket af Covid-19-situationen. Således skulle man efter planen i 2020 have deltaget i både Landsskuet i Herning og i Jagt & Mennesker på Hjerl Hede, men begge arrangementer blev aflyst. Man håber på at være på banen igen i 2021 og er allerede i gang med forberedelserne. 

På kredsens hjemmeside kan man i koordinatorernes referater læse mere om deres virke og også se tallene vedrørende kredsens økonomi. 

Både indsatsen mod den invasive mårhund og debatten om evt. arealkrav tog kredsformanden op i sin beretning. Til det første udtrykte han stor respekt for den indsats, der gøres af kredsens jægere, og han håbede, at det må lykkes at etablere en ordning der giver kredsens jægere adgang til regulering på Naturstyrelsens arealer. 

Nej til arealkravet

Vedr. arealkravet står Danmarks Jægerforbund alene med et rungende nej til den model, som Vildtforvaltningsrådet (VFR) er barslet med. Punktet er en voldsom udfordring for jægerforbundet men også for kredsens jægere. Ikke mindst fordi netop det punkt/den debat åbner for nogle generelle diskussioner imellem hovedorganisation, kreds og enkeltmedlemmer om enegang i VFR, vilje eller mangel på samme til kompromiser, risiko for præcedens (råvildtet), mv.

Den midlertidige men på mødet nu foreslåede formand for den regionale Hjortevildtgruppe kreds 2, Leif Filsø fra Holstebro, vil helt sikkert skulle navigere netop i denne kompleksitet. For at hjælpe ham i hans foreløbige og fortsatte arbejde har kredsen – belært af erfaringen – nedsat et udvalg bestående af kredsbestyrelsesmedlemmer, som skal støtte og sparre med hjortevildtformanden.

Norbert Ravnsbæk genvalgt

I kredsen har der været afholdt to kandidatmøder til valget i hovedbestyrelsen (HB). Et i Aulum og et i Råsted. ”En spændende debat med god tone og mange spørgsmål”, som kredsformanden formulerede det.

Norbert Ravnsbæk og udfordreren, Lars Christian Rejkjær, fik på kredsmødet mulighed for at gentage deres ”valgtaler” (med efterfølgende spørgsmål og tilkendegivelser), hvorefter afstemningen blev gennemført med det resultat, at Norbert Ravnsbæk med 92 af de afgivne 168 stemmer kunne fortætte på posten som HB-medlem, mens Lars Christian Rejkjær med 72 stemmeberettigede i ryggen måtte se sig slået. Fire stemmer var blanke. 

En splittet kreds

Nu forestår der et fortsat sejt arbejde i kredsen og kredsbestyrelsen med at få enderne til at nå sammen. De afgivne stemmer indikerer, at det lille flertal må og skal finde fodslag med det store mindretal – og omvendt. Konklusionen er vel, at kredsen fortsat er splittet (på personspørgsmål og enkeltsager), men det er kun kredsen selv, der konstruktivt kan samle sig om det overordnede mål: Mere natur og mere jagt.