OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. marts 2020

Kredsmøde i kreds 5: Stabil økonomi og godt samarbejde

Det, nogle måske vil huske årskredsmødet på Fyn bedste for, var det fredelige møde mellem de to kandidater til valget som formand for Danmarks Jægerforbund, samt et forslag om at afskaffe bukkejagten i foråret.

Tekst og Foto: Nils Holger Ellekilde

Årskredsmødet i Kreds 5 blev afholdt torsdag den 5. marts på Dalum Landbrugsskole i Odenses sydlige bydel. Kredsmødet startede med en opsang til deltagerne om at huske tilmeldelsesfristerne til denne slags store møder. Dernæst blev der valgt en ordstyrer, Arne Greve, som i enighed med panelet og salen foretog ændringer i dagsordenen, primært grundet på at vores kredsformand Ejgil V. Jensen bar to kasketter, både som kredsformand og HB-medlem.

Kredsformand Ejgil V. Jensen aflagde en fælles beretning og udtrykte sin tilfredshed med, at alle jægerrådene nu igen var med i kredsens samarbejde. Dog undtaget Langeland, hvor tingene syntes at være gået lidt i stå. Ejgil V. Jensen så fremad og pointerede, at vi skal huske på, at vi alle arbejder for den samme sag. Han takkede oprigtigt og varmt alle tillidsfolkene for det store arbejde, de har udført, men lagde samtidigt vægt på, at det er nødvendigt med mere uddelegering af opgaverne. - Vi skal være bedre til at hverve nye medlemmer, og det skal sættes i system. Kursusvirksomheden er høj i Kreds 5, og der tages hånd om enkeltsagerne, f. eks om muslingeskrabet i Det Sydfynske Øhav, som var faldet mange strand- og havjægere for brystet.

Kredskasserer Tonny Skytt Mikkelsen gjorde rede for kredsens økonomi, som er stabil og god. DJ´s formand, Claus Lind Christensen, omtalte den glædelige tilstand, at der er en almen forståelse for jagt hos de fleste danskere og viste plancher og tal, som underbyggede hans budskab. Han betonede, at vores fastholden af faglighed i forhandlingerne med myndighederne enkelte gange måtte vige for ”politik”, dette i forbindelse med fredningen af de meget omtalte tre dykandearter, taffeland, havlit og fløjlsand, men samtidig med bevarelsen af edderfuglejagten.

Claus Lind Christensen delte sit indlæg i politik, medlemsspørgsmålet og struktur. Om jagttiderne, den proces man skal igennem for at komme frem til enighed, om medlemmerne, at dem skulle vi tage rigtigt pænt imod og hjælpe frem både på jagt og i foreningslivet, og om strukturplanerne, at de i høj grad ville frisætte lokalt til nye former for samarbejde.

I tidligere direktør Michael Stevns fravær redegjorde konstitueret direktør Jens Kjær for Jægerforbundets økonomi, jura og forsikringer. Han omtalte arbejdet med at lave en foreningshåndbog til glæde især for nye medlemmer og nye tillidsfolk.

De enkelte koordinatorer i kredsen omtalte kort deres aktiviteter, og her var der især fokus på vores kamp mod mårhunden, hvor mårhundereguleringsjæger Hans Kristian Nielsen har gjort en meget stor indsats også på det oplysende felt. 

Man afviklede de obligatoriske valg af hovedbestyrelsesmedlem, som blev Ejgil V. Jensen, af kredsformand, som blev Hans Kristian Nielsen, og begge med applaus. Under indkomne forslag var et forslag om at aflyse forårsjagten på råbuk i en tre års periode og erstatte den med en jagt fra 1. – 15. okt. Dette blev nedstemt. Endvidere et forslag om, at HB´s forslag om en ny struktur blev taget af dagsordenen på repræsentantskabsmødet med mulighed for at der kunne arbejdes videre om spørgsmålet i et år og gerne ved de hidtidige folk. Dette blev vedtaget. 

Sidst på aftenen stod det kommende formandsvalg på programmet. Formand Claus Lind Christensen og formandskandidat Jesper Lindgaard fra Haderslev fortalte om deres visioner for fremtiden.

Dørene var flere steder lukket på Dalum Landbrugsskole, og personalet var gået hjem. Det blev sent, men blandt jægerne var der tilfredshed med både et demokratisk, oplysende og fremadrettet møde.