OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. februar 2020

Jagttider – faglighed og internationale aftaler

Efter sidste jagttidsrevision i 2018 blev det vedtaget, at Vildtforvaltningsrådet skulle følge op på en række arter i form af en midtvejsevaluering. Denne evaluering er nu afsluttet, og den omfatter arterne hare, kanin, ræv, grågås, sædgås, blishøne, tyrkerdue, taffeland, bjergand, edderfugl, havlit og fløjlsand.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Baggrunden for Vildtforvaltningsrådets ønske om en midtvejsevaluering af de fastsatte jagttider, som normalt blot genforhandles hvert fjerde år, var, at der var emner, der skulle udredes yderligere, eller at visse af de berørte arter har en usikker / kraftigt nedadgående bestandsstatus. Med andre ord, en streng faglig tilgang. Under midtvejsevalueringerne var der tre emner på bordet:

  • Arternes yngletid
  • Forstyrrelse ved jagt på grågæs i august
  • De enkelte arters status

Arternes yngletid

For fuglenes vedkommende er yngletiden fastslået af Danmarks indstilling til EU via de såkaldte Key Concepts, hvor arternes yngletid og forårstrækperiode defineres. Midtvejsevalueringen resulterede i enkelte ændringer ved denne opdatering, hvilket får en konsekvens for jagttiden på blishøne, hvis yngletid er rykket frem til at inkludere september. Det betyder, at Vildtforvaltningsrådet indstiller, at jagttidens start rykkes fra 1. september til 1. oktober.

I forhold til pattedyrene - hvor der ikke kan tales om en Key Concept-betragtning men om arternes yngletid - er der af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, udarbejdet et notat. Notatet beskriver yngletiden for hare, vildkanin og ræv.

Med udgangspunkt i dette notat indstiller Vildtforvaltningsrådet, at jagttiden for hare og vildkanin skubbes frem til 1. november, da et for stort antal af ynglen ikke vil kunne klare sig før da. Dog ønskes jagttid for hare ikke decideret afkortet, og derfor forlænges den tilsvarende ind i januar. For vildkanin, der i dag har jagttid i januar, kan tiden ikke forlænges pga. vildkaninens yngletid. Derfor vil der her ske en indskrænkning af jagttiden. Dog vil de nuværende reguleringsbetingelser blive fastholdt, hvilket vil sige, at vildkanin fortsat kan reguleres hele året uden forudgående tilladelse – dermed også i september og oktober.

For ræv sker der ingen ændringer på baggrund af det fremlagte notat. Danmarks Jægerforbund ønskede ellers jagttid i februar, men da dette ville kræve et kompromis i Vildforvaltningsrådet, hvor man i så fald skulle acceptere at fjerne muligheden for at regulere ræven før solopgang og efter solopgang, måtte ønsket om jagttid i februar opgives. Rådets indstilling lyder således fortsat på fastholdelse af de nuværende regler.

Forstyrrelser ved jagt på grågæs i august

Ved jagttidsrevisionen i 2018 blev jagttiden på grågås forlænget med jagttid i august. Det skete på arealer i omdrift, og hvor der skulle være en afstand på mindst 300 meter til søer over 3 hektar og fiskeriterritoriet. I den forbindelse skulle DCE vurdere om afstanden på de 300 meter var tilpas, og på baggrund af et notat fra DCE besluttede Vildtforvaltningsrådet ved midtvejsevalueringen at fastholde jagttiden i august på grågæs.

De enkelte arters status

I forbindelse med jagttidsrevisionen i 2018 drøftedes en række arter, som skulle genbesøges ved midtvejsevalueringen. Det skulle de, fordi de – på grundlag af en faglig rapport fra DCE – enten var i tilbagegang, eller fordi der var tvivl om deres status. De omtalte arter var tyrkerdue, sædgås, bjergand, taffeland, havlit, fløjlsand og edderfugl.

Tyrkerdue: Ved jagttidsrevisionen i 2018 blev tyrkerduen fredet vest for Storebælt, mens jagttiden øst for Storebælt blev indskrænket til en måned. Her var der nogen tvivl om bestandsstatus. Derfor blev det dengang besluttet, at jagttiden på tyrkerdue skulle følges op under midtvejsevalueringen.
DCE’s konklusion var, at påvirkningen fra jagten var ”usikker/negativ,” hvorfor Vildtforvaltningsrådet valgte at indstille at tyrkerduen til fredning.

Sædgås: Ved jagttidsrevisionen i 2013 blev jagten på sædgæs indskrænket til kun at være jagtbar i de tre kommuner – Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner i perioden 01-09 til 30-11. Baggrunden var, at underarten skovsædgås (også kaldet tajgasædgås) er i tilbagegang, og at det forventes at jagten påvirker denne. Efterfølgende er der dog udarbejdet en international adaptiv forvaltningsplan, hvoraf det fremgår, at der kan nedlægges op til 3 pct. af bestanden af skovsædgæs. Danmarks Jægerforbund ønskede at udvide jagten på sædgæs, men pga. af manglende data i form af indsendte hoveder fra nedlagte gæs, samt at man ved at der i Sverige udtages en uforholdsmæssig stor del af bestanden ved regulering, besluttede Vildtforvaltningsrådet ikke at udvide jagttiden. Rådet fastholder derfor de nuværende jagttider på sædgås.

Dykænderne: Fem arter af dykænder havde særlig fokus i midtvejsevalueringen. Dette skyldes i særdeleshed de internationale aftaler som Danmark har indgået med landene omkring os, omhandlende arterne bjergand, taffeland, havlit, fløjlsand og edderfugl. Arter som har været drøftet flere gange i tidligere jagttidsevalueringer.

Jagten på bjergand er vurderet af DCE som bæredygtig. Samtidig er den af AEWA vurderet i en kategori, hvor der kan fastsættes jagttid på den. Der skal dog være opmærksom på den, da bjerganden har haft en tilbagegang over en længere periode. På den baggrund anbefaler Vildtforvaltningsrådet at fastholde jagttiden.

Jagten på taffeland er vurderet af DCE som sandsynligvis bæredygtig, men er af AEWA vurderet i en kategori, hvor jagten skal stoppe. Disse vurderinger er taget ud fra de kriterier, som indgår i AEWA aftalen. På den baggrund anbefaler Vildtforvaltningsrådet at stoppe jagttiden.

Jagten på havlit er vurderet af DCE som sandsynligvis bæredygtig. Dette skal ses i lyset af, at jagten over de sidste to sæsoner kun har været på hanner. Arten er dog af AEWA vurderet i en kategori, hvor jagten skal stoppe. Disse vurderinger er taget ud fra de kriterier, som indgår i AEWA aftalen. På den baggrund anbefaler Vildtforvaltningsrådet at stoppe jagttiden.

Jagten på fløjlsand er vurderet af DCE som sandsynligvis bæredygtig. Dette skal ses i lyset af, at jagten over de sidste to sæsoner kun har været på hanner. Arten er dog af AEWA vurderet i en kategori hvor jagten skal stoppe. Disse vurderinger er taget ud fra de kriterier, som indgår i AEWA aftalen. På den baggrund anbefaler Vildtforvaltningsrådet at stoppe jagttiden.

Jagten på edderfuglen er af DCE vurderet til at være bæredygtig. Dette skal ses i lyset af det kun er hannerne, der jages. Arten er af AEWA vurderet til fortsat at kunne jages, såfremt der foreligger en international og adaptiv forvaltningsplan. Denne plan er endnu ikke blevet udarbejdet under AEWA, men er nu – bl.a. efter pres fra Danmarks Jægerforbund og andre jagtorganisationer i Europa – nu prioriteret, og arbejdet med udarbejdelsen af planen går i gang i foråret 2020. På den baggrund anbefaler Vildtforvaltningsrådet at fastholde den nuværende jagttid.

Grundet situationen for de ovenstående dykænder, vil jagttiden blive vurderet igen om 2 år.