OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. juli 2020

Hvordan er historien om ringduerne?

Mens vi venter på en redegørelse fra Miljøministeriet om baggrunden for ministerens beslutning om at ændre jagttiderne for ringdue, bringer vi her en historisk oversigt over ændringerne af jagttiderne i nyere tid.

Før 1994 var jagttiden på ringdue fastlagt til perioden fra 1. august til 31. december. Så sker der det, at der i 1994 kommer en større ændring af jagtloven, nemlig det såkaldte køkkenbordsforlig, hvor der i jagtloven indføres en såkaldt bestemmelse om at jagttiden ”bør” ligge i perioden 1. september til 31. januar. En regel der i øvrigt fjernes i 2017 ved en revision af jagtloven.

I 2007 bliver jagttiderne evalueret, og her ændres jagttiden for ringdue til at vare fra den 1. oktober til 31. januar. Det sker med henvisning til at der ikke kan drives jagt i yngleperioden, og dette indstilles af et enigt vildtforvaltningsråd til ministeren.

Det stopper dog ikke i 2007, for i 2010 sker der en yderligere reduktion af jagttiden, således at jagttiden nu fastsættes fra 1. november til 31. januar. Dog kommer det også på plads i den anledning, at der kan udføres regulering frem mod jagttidens start.

I 2011 igangsætter Danmarks Jægerforbund, med støtte fra Jægernes Naturfond, en undersøgelse af ringduernes yngletid. Analysen viser, at yngleaktiviteten for bestanden aftager markant i begyndelsen af oktober, og at det kun er ganske få enkeltindivider omkring de store byer, som forsøger at yngle senere på efteråret.

I 2018 er ringduerne så igen til drøftelse under jagttidsevalueringen, og her kommer vildtforvaltningsrådet til den konklusion – som også bliver indstillingen til den daværende minister – at jagttiden kan fastlægges fra 16. oktober til 31. januar. Dette, med baggrund i en konklusion om, at mængden af duer, der yngler i den sidste halvdel af oktober, er lav, og at en del af de duer, der yngler, i stor grad yngler i byer. Her ændres der således ikke på muligheden for regulering af duerne fra 1. september frem til jagttidsstart. Igen finder indstillingen sted på baggrund af et enigt vildtforvaltningsråd.

Sidste gang det såkaldte key-koncepts, der definerer fuglens yngletid, blev revideret skete i 2019 . Her blev der ikke ændret på ringduens yngletid, og dermed er der ikke kommet ny viden som grundlag for vildtforvaltningsrådets indstilling frem mod revisionen i 2018.

Den 1. juli 2020 vælger miljøminister Lea Wermelin som bekendt at ændre jagttiderne på baggrund af høringssvar, uden involvering af vildtforvaltningsrådet, således at jagttiden er sat fra 10. november til 31. januar, og hvor der stadig er mulighed for regulering frem til at jagttidens start.

Skal vi afslutningsvis for en stund lade blikket dvæle hinsidan, hos vores svenske naboer, ser vi her en ganske anderledes forvaltning af ringduen. Her jages den nemlig fra så tidligt som august, og det vil være yderst paradoksalt, hvis en forvaltning af samme ringduebestand på hver sin side af den, biologisk set, imaginære dansk-svenske grænse, er så forskellig som startende i august, hhv. november.

Se i øvrigt mere om jagttid på ringdue forskellige steder i Sverige via dette link.