OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. august 2020

Er jægerne skyld i rovfugles tilbagegang?

Den 18. august bragte Dansk Ornitologisk Forening (DOF) nyheden om, at det generelt står godt til med de danske rovfugle. Konklusionen bringes med baggrund i det nyligt afsluttet Atlas III projekt, der har kortlagt antallet af ynglefugle i Danmark.

Tekst: Joan Brønnum Kvist, kommunikationschef

Af tallene fremgår det, at enkelte rovfuglearter herunder duehøgen er i tilbagegang, og Charlotte M. Moshøj, biolog hos DOF udtaler i den forbindelse:

- Årsagen er formentlig, at der fortsat sker en ulovlig bekæmpelse af duehøgen i områder med store jagtinteresser.

Denne udtalelse undrer Claus Lind Christensen, formanden for Danmarks Jægerforbund:

- Jeg har grundlæggende stor respekt for det arbejde, som DOF udfører i forhold til at kortlægge antallet af ynglefugle i Danmark. Jeg er stor tilhænger af dokumenteret fakta og viden som udgangspunkt for vores arbejde til gavn for vildtet og naturen, og derfor vækker udmeldingen om, at jægernes adfærd er årsagen til nedgangen i bestanden af duehøge, undren. Ja, jeg er faktisk også skuffet over måden udsagnet bringes på. Dokumentationen for det udsagn, har jeg stadig til gode at se. 

Claus Lind Christensen fortsætter:

- Hvis DOF har et fagligt dokumenteret grundlag for udtalelsen, så imødeser jeg en invitation fra DOF, så vi sammen kan finde en løsning, for som forbund tolererer vi naturligvis ikke faunaforbrydelser, hvilket DOF ikke burde være i tvivl om. Det har vi dokumenteret med tidligere lejligheder. 

Rovfugle – status

Fra et jægersynspunkt har vi en naturlig interesse for at beskytte truede dyrearter, og derfor følger vi udviklingen i de enkelte rovfuglearter tæt. Viden om de enkelte arter og bestandsstørrelser er grundlaget for en aktiv naturforvaltning af både jagtbare og ikke-jagtbare arter, fortæller Claus Lind Christensen.

Ud over den viden, som DOF indhenter i Atlas projekterne og gør offentligt tilgængeligt, følges udviklingen i de enkelte arters status også gennem andre kilder.

Herunder er resultaterne fra rødlisten i Danmark, Europa og globalt sammenholdt med status ud fra DOF Atlas med data fra de tre gennemførte Atlasprojekter.

Kilder

Rødlistekategorier

  • Regionalt uddød (RE)
  • Kritisk truet (CR)
  • Truet (EN)
  • Sårbar (VU)
  • Næsten truet (NT)
  • Utilstrækkelige data (DD)'
  • Livskraftig (LC)
  • Ikke relevant (NA)
  • Ikke vurderet (NE)

Læs mere om en del af rovfuglene her.
Artiklen fra DOF kan læses her.