OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. januar 2020

Jægerforbundet etablerer whistleblowerordning

Danmarks Jægerforbund etablerer nu en whistleblowerordning. Formålet er at give ansatte, tillidsfolk, medlemmer, kursister, leverandører, annoncører, samarbejdspartnere og andre eksterne personer mulighed for at anmelde en mistanke eller bekymring om uretmæssig adfærd eller en grov overtrædelse af lovgivning eller retningslinjer udstedt af Danmarks Jægerforbund.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

I whistleblowerordningen er det muligt at anmelde en mistanke og bekymringer inden for følgende hovedgrupper:

  • Økonomisk kriminalitet
  • Ulovligheder begået af personer på ledende poster
  • Alvorlige former for diskrimination, herunder mobning og krænkelser
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerhed, herunder arbejdstilsynets retningslinjer.

Hvordan anmelder man?

Det er muligt at anmelde på to måder: Enten via en formular, der er at finde på jægerforbundets hjemmeside eller direkte til DJ’s medarbejdere.

Anmeldelse via www.jaegerforbundet.dk
Whistleblowerordningen håndteres af PWC, og anmeldelser kommer først til jægerforbundets kendskab efter en forudgående behandling og vurdering hos PWC.

Anmeldelse direkte til en medarbejder
Enhver DJ-medarbejde, der modtager en direkte anmeldelse, skal straks rapportere dette til nærmeste leder. Den nærmeste leder er forpligtet til at bringe anmeldelsen videre til DJ’s formand og direktør, der herefter vil iværksætte en undersøgelse.

Hvad sker der, når der foretages en anmeldelse?

Uanset via hvilken kanal mistanken formidles (personligt eller via whistleblowerordningen på hjemmesiden) vil der blive igangsat en indledende undersøgelse hos PWC, hvor de vurderer om anmeldelsen er seriøs ved blandt andet at se på kildens troværdighed samt niveauet af angivne detaljer.

Hvis informationerne i anmeldelsen ikke er tilstrækkelige, vil PwC forsøge at opnå et højere detaljeringsniveau fra kilden, inden en egentlig undersøgelse påbegyndes. Der vil kun blive iværksat en egentlig undersøgelse, hvis der er en rimelig mistanke baseret på de tilgængelige beviser i den indledende undersøgelse.

Når PwC vurderer, at en anmeldelse indledningsvist er tilstrækkeligt belyst, overdrages anmeldelsen til DJ, der er forpligtelse til at gå yderligere i dybden med undersøgelsen samt sikre, at der reageres korrekt på anmeldelsen. Det er DJ’s hovedbestyrelse, der har ansvaret for denne del af processen.

Fortrolig håndtering og anonymitet

Ønsker en anmelder at være anonym er det muligt, når anmeldelsen sker via hjemmesiden.

Ønsker whistlebloweren ikke at lave en anonym anmeldelse, vil alt information blive holdt fortrolig i videst muligt omfang.

Personoplysninger opbevares så længe undersøgelsen af whistlebloweranmeldelsen pågår. Personoplysninger slettes efter afslutningen af den indledende undersøgelse, såfremt det viser sig, at whistlebloweranmeldelsen er grundløs. Hvis der indledes en egentlig undersøgelse på baggrund af whistlebloweranmeldelsen, slettes personoplysningerne inden for 6 måneder efter undersøgelsen er afsluttet.

Der henvises i øvrigt til Danmarks Jægerforbunds generelle persondatapolitik.

Hvad er ikke omfattet af whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen omfatter alene Danmarks Jægerforbund, og gælder derfor ikke for de lokale jagtforeninger.

Via whistleblowerordningen er det kun muligt at indrapportere forhold inden for de specificerede emner. Øvrige forhold (herunder HR-forhold) skal anmeldes direkte til ledelsen Danmarks Jægerforbund.