OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Resultater fra monitering af kronhjorteudbyttet 2018

I 2018 blev der indsendt data fra 271 krondyr, hvoraf 268 var hjorte. Det er en fremgang på 40 procent i forhold til 2017. Læs fagrapporten her.

Tekst: Mads Flinterup

Jagt er den største dødelighedsfaktor hos kronvildt og i særdeleshed hos hjorte. Derfor er jagten styrende for aldersfordelingen blandt handyrene i vores kronvildtbestande. At der er en politisk udfordring omkring køns- og alderssammensætningen i vores regionale og lokale kronvildtbestande, er et faktum. En af de største udfordringer er at sikre, at flere hjorte opnår en moden alder, hvilket vil sige mindst 8 år. Hvor stor en andel af bestandene, der udgøres af sådanne modne hjorte vides ikke, men da en del af kronvildtbestanden årligt nedlægges ved jagt, vil informationer herfra over tid være med til at give et billede af dynamikken i den levende bestand.

Viden er grundlag for kvalificerede beslutninger. Derfor igangsatte Jægerforbundet i 2016, på frivillig basis, en indsamling af kæber fra nedlagte kronhjorte for derved at få et bedre indblik i aldersfordelingen af de kronhjorte, som jægerne nedlægger.

Med virkning fra 1. september 2017 indførte daværende Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) en ny forvaltningsramme for kronvildtet i Danmark. Et af de værktøjer, der blev taget i brug, var at reducere jagttiden på kronhjort markant. Som et led i overvågningen af effekten af ændringerne, besluttede Esben Lunde Larsen at bevillige finansiering af midler til en monitering af kronhjorteudbyttet via en frivillig indsamling af materiale fra og om de nedlagte kronhjorte. Nærværende fagrapport, som kan læses i linket herunder, er således første del i denne monitering.

Data, som er indsamlet i nærværende projekt, indgår endvidere som en del af grundlaget for den besvarelse som Aarhus Universitet giver til Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med evalueringen af målopfyldelse i kronvildtforvaltningen.

Læs hele rapporten her.

Indsend tænder fra 2019

Du kan indsende fortænder fra kronhjorte, nedlagt i 2019, helt frem til 31. januar 2020. Ved at indsende fortænder til os, er du med til at styrke resultatet af næste års fagrapport.

Læs mere om at indsende tænder her.