OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. maj 2019

Regeringen og DF begår stor naturfejl

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at den økologiske landsbrugsdrift på Kalø Gods skal vige for uberørt natur. Men det er helt uigennemtænkt, mener Danmarks Jægerforbund.

Tekst: Claus Lind Christensen og Niels Søndergaard, hhv. formand og jagtfaglig chef, Danmarks Jægerforbund


Hvis Kalø Gods lægges om til uberørt natur, så forsvinder et helt unikt sted i Danmark, hvor staten siden 1950'erne har forsket og undervist i, hvordan man kan integrere natur- og vildtpleje med moderne landbrug. Hvis dette arbejde ophører, så går vigtig viden og erfaring tabt, og i sidste ende kan det blive naturen i landbrugslandet, som bliver den reelle taber.

12. april 2019 udsendte Miljø- og Fødevareministeriet nemlig en pressemeddelelse om, at landbrugsdriften skal ophøre på en række af Naturstyrelsens arealer – herunder arealerne på Kalø Gods.

I Danmarks Jægerforbund har vi fuld forståelse for, at der skal udlægges landbrugsområder til natur, men står helt uforstående over for, at ministeriet ikke har rettet henvendelse til de interessenter, som denne ændring af arealanvendelsen vil få konsekvenser for.

Erfaring og viden forsvinder for altid

Kalø Gods har en lang historie inden for jagt og vildtforvaltning. Her har man siden 50'erne haft demonstration og undervisning i, hvordan natur- og vildtpleje kan integreres i et tidssvarende land- og skovbrug. Hele formålet med, at Kalø Gods kom i et statsligt ejerskab, efter ejendommen blev eksproprieret efter Anden Verdenskrig, var blandt andet at anvende arealerne til disse formål.

Der er siden 50'erne investeret mange ressourcer fra jagttegnsmidlerne i at opbygge og pleje demonstrationselementer, der viser, hvordan man kan integrere natur i en moderne landbrugsbedrift. Dette arbejde har aldrig været vigtigere, da naturen i netop landbrugslandet i dag er presset helt i bund.

Flere af demonstrationselementerne indgår i lærebøger for natur- og vildtpleje. At kunne vise disse elementer frem i virkeligheden og ikke mindst løbende kunne opsamle erfaringer og viden har stor undervisningsmæssig værdi.

Det vil tage flere årtier at opbygge samme værdifulde demonstrationselementer fra bunden et andet sted, og den eksisterende erfarings- og vidensopsamling vil forsvinde for altid, hvis arealerne udlægges til selvforvaltende natur, som er regeringens og Dansk Folkepartis plan.

Revurderet plan for Kalø Gods

Netop for at sikre den store betydning, som demonstrationsarealer har, har der igennem de senere år været arbejdet på et forslag til en masterplan for Kalø med fremtidsvisioner for demonstrationsarealerne. Det er der fuld opbakning til fra Rønde Skole, Rønde Gymnasium, IVD Gymnasier, Rønde Højskole, Kalø Økologisk Landbrugsskole, Højskolen på Kalø, Rønde Efterskole, Nationalpark Mols Bjerge og Rønde Privat skole.

Formålet er, at vi ønsker, at Kalø Gods skal fremvise 'best practice' inden for integrering af natur- og vildtpleje samt friluftsinteresser i et moderne skov- og landbrug.

Masterplanen for Kalø Gods foreslår faktisk at dele af ejendommen udlægges til selvforvaltende natur og den resterende del til land- og skovbrug, hvor vi demonstrerer integration af natur i driften af jorden. Derved vil vi kunne fremvise 'best practice' for selvforvaltende natur, og ved siden af kan vi fremvise, hvordan naturen kan integreres i moderne land- og skovbrug.

Det vil sige, at vi ikke udelukker, at der udlægges statslige landbrugsarealer på Kalø til selvforvaltende natur. Derimod sikrer vi, at der på en del af arealerne samtidig kan demonstreres naturhensyn på de dyrkede arealer, hvor der i den grad også er behov for naturfokus. Dermed bliver de almindelige arter som vibe, lærke, hare, gulspurv og agerhøne ikke truet mere, end de allerede er.

Naturstyrelsen har løbende været inddraget og informeret om dette, og det endelige forslag til en masterplan for Kalø Gods' fremtidsvisioner er fremsendt primo november 2018 til Naturstyrelsen. Vi må formode, at dette forslag til en masterplan for Kalø ikke er blevet inddraget i beslutningsprocessen, og vi vil derfor opfordre til, at det sker.

Vi vil derfor kraftigt anmode om at, den fremadrettede plan for Kalø Gods bliver revurderet.