OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. marts 2019

Mindre jagt – giver mere jagt

Nogle af de nuværende jagtkonsortier i Oksbøl må afgive deres jagt. Til gengæld kommer der flere dagjagter på hinder og kalve, som vil tilgodese den ”almindelige” jæger.

Tekst: Max Steinar. Foto: Max Steinar

Tirsdag den 26. marts var der borgermøde i Oksbøl. Emne: at Forsvarsministeriet har lavet en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at bruge flere af Naturstyrelsens arealer ved Oksbøl til militære øvelser og dermed få mere ”albuerum”, som garnisionskommandanten for Oksbøl Skydeterræn, Torben Dixen Møller, udtrykte det.

Til gengæld er det chefen for Naturstyrelsen Blåvandshuk, skovrider Ulrik Lorenzen, som bliver den ansvarlige for jagtudøvelsen og hvordan kronvildtforvaltningen skal foregå, på samtlige cirka 14.500 hektar, herunder altså også det militære skydeterræn.

Det faktum blev der ikke brugt mange ord på tirsdag aften. Derimod var der flere harmdirrende protester fra lodsejere og sommerhusbeboere over, at aftalen – som blev indgået mellem Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet den 1. februar – ikke har været offentligt omtalt indtil for ganske nylig.

- I kan ikke være det bekendt! I skulle have fortalt i forvejen, hvad det drejer sig om, så vi ikke føler os snigløbet!

Sådan lød en af de udtalelser, som fik det meste af den stopfyldte sal i Pyramiden i Oksbøl til at klappe.

Sådan er ændringerne

Forsvaret skal løse flere og flere internationale opgaver i disse år. Derfor har de brug for mere plads at træne på, fordi de gerne vil afprøve større styrker ad gangen, helt op til brigadeniveau, ca. 4.000 soldater. Ydermere skal soldaterne trænes i at kæmpe i skov for bedst mulig at være rustet i forhold til det aktuelle og nye trusselsbillede. I øjeblikket råder Forsvaret ”kun” over cirka 6.500 hektar i Oksbøl, mens Naturstyrelsen har 8.000 hektar. Det giver problemer med flaskehalse fra nord til syd (og omvendt), når mange soldater og køjetøjer skal igennem et smalt område. Samtidigt slider det på terrænet.

Efter planen vil Forsvaret i 2020 få 15 nye kanoner – Ceaser pjecer - der kan skyde længere end de nuværende. Derfor skal beboerne i et område på op til 40 km fra skydeterrænet på Kallesmærsk Hede forvente at kunne høre hylet fra overflyvende granater, når man træner skarpskydning. Også dette faktum fik mange knubbede ord med fra vrede borgere.

Hermed vender vi os mod det jagtlige. Hvilket nærmest intet fyldte på borgermødet, desuagtet at der sad rigtigt mange jægere i salen.

Der måtte bæres ekstra stole ind for at skaffe plads til alle. Langt hovedparten af de, der tog ordet, handlede om skuffelse over ikke at være blevet orienteret om aftalen tidligere. Trods tilstedeværelsen af mange jægere i salen var der næsten ingen debat om det emne.

Der måtte bæres ekstra stole ind for at skaffe plads til alle. Langt hovedparten af de, der tog ordet, handlede om skuffelse over ikke at være blevet orienteret om aftalen tidligere. Trods tilstedeværelsen af mange jægere i salen var der næsten ingen debat om det emne.

Sådan bliver jagten

For at undgå flaskehals problemet, får Forsvaret fremover ret til også at bruge store dele af Naturstyrelsens 8.000 hektar omkring Skydeterrænet. Det indebærer, at den traditionelle konsortiejagt i Bordrup, Ål og Vrøgum Klitplantager stopper, da Forsvaret ikke ønsker konflikter med jægere i forbindelse med afvikling af øvelser. Jagten udfases i takt med at jagtleje kontrakterne udløber, oplyser skovrider Ulrik Lorenzen i en telefonsamtale med Jægerforbundet dagen derpå:

- Bordrup kontrakten udløber den 31. marts i år, så jagten er slut for disse jægeres vedkommende, hvilket de naturligvis ikke er ret glade for. Jagten i Vrøgum og Ål fortsætter til udløbet af disse kontrakter, hvilket er den 31. marts 2023. Forsvaret vil starte med at bruge disse plantager til hvad de kalder skovkamp, men jeg har tilkendegivet overfor vores jagtlejere, at jeg i videst mulig omfang vil søge deres jagtlige interesser tilgodeset, når efterårssæsonen går i gang. Jeg vil tilstræbe maksimal koordination og fleksibilitet i forholdet imellem militære øvelser og jagt.

Rent økonomisk, så er det en del af aftalen, at Forsvaret betaler Naturstyrelsen en kompensation for de ydelser og tab Naturstyrelsen måtte få som et resultat af aftalen, herunder kompensation for manglende jagtlejeindtægter.

Ifølge aftalen kan Forsvaret i op til 75 dage om året benytte bl.a. Bordrup, Ål og Vrøgum plantager til øvelser, hvilket vil foregå i foråret og efteråret.
Færre jagtlejere vil betyde mindre jagt og dermed mindre udtag af krondyr. Men det vil Lorenzen afhjælpe med at arrangere flere dagjagter:

- Tanken er at lave flere jagter på hinder og kalve. Det er desværre ikke helt så attraktivt i mange jægeres øjne, men så må vi sætte prisen derefter.
De kendte invitationsjagter med naboer og medlemmer af de lokale jagtforeninger vil fortsætte uhindret af ændringen.

Det har knebet med udtaget af kronvildt de senere år, så bestanden pt skønnes til at udgøre ca. 2.000 dyr. Det gælder om at nedlægge så mange, at dyrene ikke bliver til et væsentligt problem for områdets landmænd.

Det har knebet med udtaget af kronvildt de senere år, så bestanden pt skønnes til at udgøre ca. 2.000 dyr. Det gælder om at nedlægge så mange, at dyrene ikke bliver til et væsentligt problem for områdets landmænd.

Jagten på Forsvarets areal

På det militære terræn vil Forsvaret arrangere to typer jagter: En for veteraner og en anden for Interforce. Interforce er en slags samarbejdsorganisation mellem Forsvaret og dets netværk af store virksomheder, med Søren Gade (V) i spidsen.

Men også disse jagter vil Ulrik Lorenzen få det overordnede ansvar for. Helt præcis hvordan det skal foregå, vil blive afklaret mellem ham og den ansvarlige officer fra Forsvaret på et møde i begyndelsen af april.
Al mindre jagt – det være sig jagt på råbuk eller snepper – slutter. Lorenzen ønsker, at der skal være videst mulig ro på terrænet, som et forsøg på kompensation for den øgede militære tilstedeværelse i plantagerne. Jagterne skal være effektive, og med maksimal udtag af krondyr, og vel at mærke skal det være de rigtige dyr der udtages:

- Etikken og fagligheden skal være 100 pct. i orden. Vi har et efterslæb, og det skal vi have afhjulpet; men uden dramatik, siger Ulrik Lorenzen.

Jægerrådets holdning

Kim B. Madsen, formand for jægerrådet i Varde Kommune, ser frem til planen om flere betalingsjagter.

- Generelt ser det OK ud, og når der bliver arrangeret flere jagter, til en billigere pris, så bliver der jo også flere såkaldte almindelige jægere, der får en mulighed for at komme til at jage kronvildt og nyde det meget smukke og vilde terræn, lyder forhåbningen fra Kim B. Madsen.