OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. juli 2019

Krav om faunapassager i hegn omkring solcelleanlæg

Vildtets frie bevægelighed og biodiversiteten skal sikres, når der opsættes hegn omkring større anlæg som f.eks. solcelleanlæg. Derfor bør kommunerne stille krav om faunapassager.

Tekst: Niels Søndergaard, jagtfaglig chef ved Danmarks Jægerforbund

Mange steder i landet opsættes der i øjeblikket solcelleanlæg og rundt om disse et hegn, der skal forhindre uvedkommende adgang. Perspektiverne i at producere energi via solceller er store og selvom det kunne være fordelagtigt fortrinsvis af placere dem på bygninger mv, så kommer vi ikke udenom, at der etableres solcelleanlæg på landbrugsarealer.

Men når disse solcelleanlæg etableres og der opsættes hegn rundt om dem, bør kommunerne stille krav om faunapassager.

Korrekt designede hegn

Vi kender faunapassagerne fra andre hegnstyper, og designes de korrekt, vil smådyr, såsom hare, grævling, ræv og sågar råvildt, kunne bevæge sig frit ind og ud af de hegnede områder. Med skoven som reference, så er jægerforbundets erfaringer, at en hegning ikke bør være mere end ca. 5 ha. Ellers vil især det større hjortevildt i nogen grad forsøge at forcere hegnet, og her øges risikoen for skader på vildtet.

På arealet, hvor solcelleanlægget etableres, vil der også kunne sikres en forvaltning, så det økologiske rum udbygges i form af vedvarende områder og områder med kort vegetation.

Vildtets frie bevægelighed

- Af hensyn til biodiversiteten, og ikke mindst principperne om vildtets frie bevægelighed, som DJ står fast på, er det afgørende for en ansvarlig forvaltning af de arealer, der hegnes i forbindelse med etablering af solcelleanlæg, at der er faunapassager, siger Stig Egede Hansen, medlem af hovedbestyrelsen i jægerforbundet og formand for trækvildtudvalget.

Han gør opmærksom på, at jægerforbundets trækvildtudvalg har sat gang i en større politisk stillingtagen til konsekvenserne generelt i forhold til vildt og natur, når der opsættes anlæg i landskabet og på havet. Det gælder vindmøller i land og til søs, havneanlæg, solcelleanlæg, stenrev, mv.

Jægerne er vildtets ambassadører i skoven, på marken, på naturarealer og ikke mindst på havet.