OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. august 2019

Hvad er et omdriftsareal?

Fra 2018 er det blevet muligt at gå på jagt efter grågås i august på omdriftsarealer. Men hvad er et omdriftsareal egentlig? Det får du svaret på her i artiklen.

Tekst og Foto: Andreas Thørring Bastrup

Fra august 2018 blev der indført jagt på grågås i august for at kontrollere den stærkt stigende bestand og deraf følgende skader på afgrøder. Jagttiden er dog begrænset til omdriftsarealer og i en afstand på 300 meter fra fiskeriterritoriet og større søer for at sikre, at den nye jagttid ikke får negative konsekvenser for sent ynglende samt rastende og trækkende vandfugle. Definitionen på et omdriftsareal findes i Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. og lyder:

”Omdriftsareal: Arealer, defineret som agerjord i artikel 4, stk. 1, litra f, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, der indgår i omdriften og dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller arealer, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak.”

Kort fortalt betyder dette, at et omdriftsareal er et almindeligt dyrket areal i omdrift eller et græsareal i omdrift, dvs. græs, som har været omlagt inden for de seneste 5 år eller mark, der er anmeldt som brak.

Augustjagten på grågæs er ligeledes begrænset til at skulle foregå mere end 300 meter fra højeste daglige vandstandslinje for fiskeriterritoriet (hav og fjord) eller mere end 300 meter fra søer større end 3 ha. Afstanden for søer regnes fra vandkanten, dvs. hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.

Læs den fulde beskrivelse fra Miljøstyrelsen.