OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. november 2019

Europæisk netværk skal sikre vandfuglene for fremtiden

Nyt samarbejde på tværs af grænser er klar til at yde en nødvendig indsats for de trækkende vandfugle i Europa. Netværket består af jagtorganisationer fra syv nationer, som bl.a. vil samarbejde om dataindsamling og om at genskabe levesteder langs fuglenes trækruter. Danmarks Jægerforbund repræsenterer Danmark i netværket.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

De trækkende vandfugle er i sagens natur et fælles europæisk anliggende, for de skyr ingen grænser og bevæger sig frit fra land til land. Så hvis vi agter at gøre en indsats for at hjælpe de hårdt trængte vandfugle til at genopbygge sunde bestande i Europa, er vi nødt til at stå sammen. Fra ynglepladserne i nord, over trækruterne på tværs af kontinentet til overvintringsområderne i syd – hele vejen.

Sådan kan man kort opsummere grundstenene i det nye initiativ, Waterfowlers’ Network, som omfatter jagtorganisationer fra Finland, Danmark, Sverige, Storbritannien, Irland, Tyskland og Nederlandene. Danmark er repræsenteret i netværket via Danmarks Jægerforbund, som har over 90.000 medlemskaber på landsplan.

En nødvendig indsats for fremtidens jagt

Når man taler om europæiske vandfugle, kommer man ikke udenom Finland. Finland er – sammen med det vestlige Rusland – i høj grad den europæiske ”duck factory,” hvor langt de fleste af fuglene yngler.

- Og når så vinteren sætter ind, trækker fuglene sydpå. Vi skal hjælpes ad med at sikre, at disse fugle får optimale betingelser hele vejen ned igennem Europa og i vinterområderne. Vi skal dele vildtudbyttestatistikker langs ruten, og vi skal i fællesskab hjælpe finnerne med at sikre EU-midler til levestedsforbedringer i yngleområderne, fastslår formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen, som er initiativtager til samarbejdet.

At samarbejdet er initieret ud fra et jagtmæssigt synspunkt, er ingen hemmelighed. Men det betyder ikke, at kærligheden til den uspolerede natur ikke har en afgørende betydning. Snarere tvært imod. Hvis de finske ynglesteder styrkes, gavner det både jægere og alle andre langs fuglenes trækruter.

- Det handler om at sikre vildtet i en foranderlig verden, men også om at sikre jagten for vores efterkommere. Er der ingen natur, så er der intet vildt. Og intet vildt, ingen jagt. Alting hænger uløseligt sammen. For de trækkende vandfugle findes der ingen grænser. Kun ét stort kontinent, fastslår Claus Lind Christensen.

Et supplement til igangværende indsatser

Det er vigtigt at understrege, at netværket absolut ikke har intentioner om at konkurrere med eller blande sig i nationale indsatser, der allerede er igangsat. I stedet ser Waterfowlers’ Network sin rolle som den, der forsøger at samarbejde med andre interessenter for at koordinere og styrke det fælles arbejde, og som udfylder huller i den nuværende bevaringsindsats rettet mod de trækkende vandfugle.

- Vi vil gerne dirigere vores kræfter derhen, hvor behovet er. Det kunne være gennem bidrag til at udarbejde forvaltningsplaner for arter, der ikke allerede eksisterer planer for. Vi vil også forsøge at imødekomme fremtidige problemer ved f.eks. at gå ind og arbejde med levesteder for arter med stabile bestande her og nu, hvis vi forudser problemer for bestandene på længere sigt, siger Iben Hove Sørensen, biolog og sekretariatsleder i Waterfowlers’ Network.

Netværket har modtaget idéoplæg og opbakning fra Aarhus Universitet, Finnish Wildlife Agency, FACE, AEWA og Wetlands International, som alle er inkluderet i Waterfowlers’ Networks koordinationsgruppe.

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet på www.waterfowlersnetwork.com.