OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. marts 2019

EU-konference om bevaring af engfuglearter

Iben Hove Sørensen, trækvildtkonsulent ved Danmarks Jægerforbund, deltog den 5. marts 2019 i en europæisk konference om forvaltning af rovdyr i engfuglenes yngleområder. Konferencen fandt sted i Europaparlamentet og var arrangeret af FACE.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Konferencen "Managing predators for meadow birds" var beværtet af europaparlamentsmedlemmerne Bendt Bendtsen (C) og tyske Karl-Heinz Florenz (CDU). Anledningen var de faldende ynglebestande af engfugle i Europa, såsom vibe og brushane. Disse fugles tilbagegang skyldes både tab af habitat og rovdyrs angreb på reden. Under konferencen blev der givet eksempler fra både Storbritannien og Nederlandene, hvor det er lykkedes landmænd at skabe egnede habitater for vadefugle, om end disse initiativer ikke alene kan vende udviklingen, så længe rovdyr som f.eks ræv og kragefugle æder æg og unger i samme omfang som nu.

Alle talere og øvrige deltagere på konferencen var enige om vigtigheden i at kommunikere ud til offentligheden, hvorfor kontrol med rovdyrbestandene er så vigtig på de gode ynglelokaliteter.

- Selvom alle sigter efter at beskytte de ynglende vadefugle og se bestandene vokse, så motiveres vi hver især på forskellig vis. Derfor er kommunikation mellem interessentgrupperne væsentlig, hvis forvaltningen skal lykkes. Jægerne bidrager i mange tilfælde til at øge vadefuglenes ynglesucces ved at regulere rovdyrbestandene lokalt, og vigtigheden af dette arbejde bør naturligvis anerkendes” siger Iben Hove Sørensen, som var en del af panelet.

Den danske europaparlamentariker, Bendt Bendtsen, vicepræsident for den tværpolitiske gruppe for "Biodiversity, Hunting, Countryside", understregede på konferencen, at:

- EU's politik indeholder en klar forpligtelse til at bevare engfuglearter og deres levesteder. For at opnå bevaringssucces for disse arter er der bred enighed om, at vi skal tage fat på prædation i sammenhæng med at skabe mere og bedre habitat.

Konferencen var arrangeret af FACE, European Federation for Hunting and Conservation. Anledningen var den nylige udgivelse af en EU-forvaltningsplan, som omhandler i alt 8 truede engfuglearter.