OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. november 2019

DJ er med i fælles udspil om natur og biodiversitet

Naturen har brug for en hjælpende hånd. Den negative udvikling for natur og biodiversitet i det åbne land skal stoppes. Derfor er syv organisationer indenfor landbrug, natur og friluftsliv gået sammen om et fælles udspil om natur- og biodiversitet. Udspillet præsenteres i dag.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Når Regeringen i dag inviterer til natur- og biodiversitetsmøde på Marienborg, sættes der for alvor fokus på natur og biodiversitet. For hvis den negative udvikling i biodiversiteten skal vendes, er der behov for en øget indsats og et bredt samarbejde for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten.

- Samarbejdet om naturen er afgørende for Danmarks Jægerforbund, hvor vores rolle er at tale vildtet og naturens sag i landbrugslandet, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Naturområdet har tidligere været kendetegnet af stor uenighed mellem interesser, men nu er syv centrale organisationer – heriblandt Danmarks Jægerforbund – gået sammen om at finde fælles løsninger på tværs af interesser og forskelligheder. På dagens natur- og biodiversitetsmøde på Marienborg præsenterer de syv organisationer et fælles udspil med 10 grundlæggende principper for fremtidens natur:

  • Der skal iværksættes såvel akutte som langsigtede tiltag, der sikrer en rig natur og biodiversitet.
  • Naturindsatsen skal også komme befolkningen til gavn gennem oplevelser for at skabe bedre forståelse.
  • Målsætninger skal være konkrete, forpligtende for myndighederne og tidsbestemte.
  • Der skal være sammenhæng mellem de opstillede mål og virkemidlerne til udmøntning og prioriteres flere penge.
  • Staten skal gå forrest med konkrete og målrettede indsatser for truede arter og naturtyper.
  • Det skal ikke være en “straf” for lodsejere at huse, pleje eller genskabe natur.
  • Der skal sikres den fornødne viden om både effekt af tiltag og behovet for konkret forvaltning.
  • Indsatsen for natur og biodiversitet skal som udgangspunkt hvile på principper om frivillighed.
  • Der skal sikres positive incitamenter for private lodsejere i form af både sikring af tilstrækkelig betaling eller erstatning.
  • Danmark bør anerkende, at naturen ikke alene er en udgift, men også rummer en økonomisk værdi.


Udspillet består af en række ønsker til fremtidige principper for fremtidens naturforvaltning og en række konkrete ønsker til politiske initiativer, der retter sig både mod at sikre og styrke biodiversiteten, forbedre naturen i det åbne land og befolkningens muligheder for at opleve naturen.

- Det er vores opfattelse, at der er et massivt behov for at styrke naturen i landbrugslandet for sikre komplette levesteder til gavn for både sjældne og mere almindelige arter. Skal det lykkes, er der brug for en multifunktionel tilgang til indsatsen i landbrugslandet. Derfor er det glædeligt, at det er en bred skare, som udtrykker enighed i dette initiativ, siger Claus Lind Christensen.


Læs hele udspillet, Fælles udspil vedr. natur og biodiversitet i det åbne land, som indeholder langt mere end de 10 grundlæggende principper.