OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. april 2019

Årets første møde i Vildtforvaltningsrådet

For første gang i 2019 var Vildtforvaltningsrådet torsdag den 28. marts samlet til et helt klassisk rådsmøde. Rådet afholder årligt fire møder og som sædvanlig med en dagsorden med hotte emner som jagttider, dåvildtforvaltning, jagttegnsmidler til naturforbedringer, ulveforvaltningsplan, hybridulve, jagtprøve, odderprojekt, mv.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Jagttiderne

I Vildtforvaltningsrådet arbejdes der løbende med evaluering af jagttiderne, og efter den sidste evalueringsrunde blev det besluttet, at en række arter skulle følges op efter to år, hvorfor jagttidsarbejdsgruppen er trådt sammen igen. På mødet anbefalede arbejdsgruppen, at evalueringen bliver udvidet med arterne edderfugl, havlit, fløjlsand, vildkanin og blishøne. Årsagen hertil er, at der for dykændernes vedkommende er vedtaget forvaltningsplaner, for vildkanin ønsker man at se på yngletiden, og for blishøne er key koncepts (fastsættelse af yngle- og træktid) opdateret.

Det betyder, at arbejdsgruppen nu beskæftiger sig med følgende arter i evalueringsrunden frem mod indstillingen: grågås, sædgæs, taffeland, bjergand, tyrkerdue, kronhjort, kronspidshjort, kronhind, kronkalv, ræv, hare og så de fem nye arter i form af edderfugl, havlit, fløjlsand, vildkanin og blishøne.

Læs mere om jagttider - klik her!

Dåvildt

På baggrund af rådets indstilling til miljø- og fødevareministeren i 2018 kom ministeren den 16. januar 2019 med en formel udmelding om den ramme, som dåvildtet fremover skulle forvaltes efter, herunder at der skulle foreligge en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet på martsmødet, således at jagttiderne for dåvildtet kan tilpasses og træde i kraft den 1. juli 2019.

- Dette har sat både de regionale hjortevildtgrupper og Den Nationale Hjortevildtgruppe under et ganske hårdt tidspres, som ikke er rimeligt i forhold til den opgave, de har fået, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og uddyber:

- Danmarks Jægerforbund havde ønsket, at ændringerne først ville træde i kraft fra 1. juli 2020, således at der kom til at ske en synkronisering af jagttiderne for kron- og dåvildt, så der kun skete ændringer hvert andet år. Rådet har godkendt DNH’s indstilling, som nu anbefales ministeren at tiltræde.

Vi følger op med en selvstændig historie om de regionale hjortevildtgruppers indstillinger til jagttider gældende fra 1. juli 2019.

Læs mere om dåvildt - klik her!

Jagttegnsmidler til naturforvaltning

I 2003/2004 blev der indgået en aftale mellem det daværende miljøministerium og Danmarks Jægerforbund i forbindelse med, at jagttegnsafgiften blev hævet med 100 kr. Pengene, der i dag svarer til ca. 17 mio. kr. årligt, skal i henhold til den daværende aftale gå til levestedsforbedringer for vildtet.

- Denne aftale har Danmarks Jægerforbund i en længere periode ønsket revideret med det formål at sikre, at pengene bliver anvendt til at skabe levesteder for vildtet og primært i det åbne land, siger Claus Lind Christensen og tilføjer:

- I dag går midlerne, ud over en ordning på 2 millioner kroner til anlæggelse af mindre vandhuller, til projekter på statens arealer. Danmarks Jægerforbund mener dels, at disse midler også bør komme private arealer til gode, dels at de ikke bør anvendes til skovrejsningsprojekter som i dag. Et synspunkt der i øvrigt var opbakning til i Vildtforvaltningsrådet. DJ arbejder i øvrigt videre med det forslag til fremtidig brug af jagttegnsmidler, som forbundet har fremlagt i denne sag.

Ulveforvaltning

Miljø- og fødevareministeren besluttede i 2018, at han ikke ønskede at opdatere den eksisterende ulveforvaltningsplan for nuværende. Vildtforvaltningsrådet har dog et ønske om at arbejde videre med planen. På den baggrund indledte Vildtforvaltningsrådet drøftelserne om den fremtidige forvaltning af ulve i Danmark.

Læs mere om ulven - klik her!

Ulvehybrider

Landbrug & Fødevarer havde ønsket, at Vildtforvaltningsrådet forholder sig til håndtering af ulvehybrider. På baggrund af en drøftelse af dette emne kom rådet frem til følgende udtalelse:

’Vildtforvaltningsrådet vurderer det videnskabelige materiale fremlagt ved Vildtforvaltningsrådets møde d. 28. marts 2019 således, at de danske ulve er en del af den centraleuropæiske bestand og dermed ikke hybrider. Når der i udlandet har fundet en hybridisering sted, er det erfaringen, at hybriderne bliver elimineret, og dermed ikke indgår i bestanden.’

Ændring af reglerne for jagtprøven

- Danmarks Jægerforbund har længe ønsket at ændre jagtprøveforløbet, så hagl-, riffel- og bueprøverne sidestilles og kan aflægges uafhængigt af hinanden. På baggrund af et oplæg fra en arbejdsgruppe indstillede rådet til ministeren, at dette skulle være muligt i fremtiden. En forenkling af hele jagtprøveforløbet, hvilket DJ støtter, blev også indstillet til ministeren, oplyser Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Arbejdsgruppen foreslog samtidig, at aspiranter i fremtiden forud for aflæggelse af riffelprøve skal gennemføre et træningsforløb, der bl.a. har til formål at give aspiranten indsigt i egne evner og få information om træningsmuligheder.

- Hvornår dette træder i kraft, afhænger dels af udvikling af de relevante tekniske løsninger, dels af hvornår miljø- og fødevareministeren skriver bekendtgørelsen under. Vi håber det senest sker til ikrafttrædelse den 1. januar 2020, udtaler jægerforbundets formand.

Alt dette vil vi naturligvis informere meget mere om, når der er nyt i sagen.

Odderforvaltningsprojekt på Sjælland

DN har tidligere med opbakning fra Vildtforvaltningsrådet gennemført et forsøgsprojekt med translokation af få jyske oddere til Sjælland med henblik på afklaring af muligheder og udfordringer. DN ønsker, at et evt. translokationsprojekt bør iværksættes i et bredere samarbejde, herunder med de relevante kommuner.

De implicerede aktører har nu etableret en projektgruppe, og DN fremlagde tankerne om en fremtidig translokation af oddere fra Jylland til Sjælland (Åmosen).

Vil du vide mere om Vildtforvaltningsrådet - klik her!