OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Konstituering af Hovedbestyrelsen

På hovedbestyrelsesmødet i går torsdag den 12. april 2018, konstituerede hovedbestyrelsen sig efter valgene på årets kredsmøder. Konstitueringen betyder, at der sker en række ændring i udvalgsopbygningen og i -sammensætningen.

Offentliggjort den: 13. april 2018
Tekst: Joan Brønnum Kvist, Danmarks Jægerforbund

Første punkt i konstitueringen var valg af næstformand, hvor Henrik Frost Rasmussen blev genvalgt, som næstformand af et flertal af bestyrelsen. Henrik Frost Rasmussen har været fraværende fra hovedbestyrelsen i en periode pga. af sygdom, hvorfor dette naturligvis var et tema under valget af næstformand. Derfor er det en stor glæde, at Henrik Frost Rasmussen er helt over sygdomsforløbet og 100% tilbage på holdet i hovedbestyrelsen.

Herefter drøftede hovedbestyrelsen selve udvalgsstrukturen som udgangspunktet for den videre konstituering. Dette var en fortsættelse af tidligere drøftelser om optimering af udvalgsstrukturen i Jægerforbundet som følge af, at opgaverne udvikler sig, og nogle områder kræver yderligere fokus for at tilgodese medlemmernes forventninger og DJ’s udfordringer.

Den fremtidige opgavefordeling i hovedbestyrelsen er:

Jagt og vildtforvaltning

Trækvildt

Formand: Stig E. Hansen

Strand- og havjagtsudvalg

Formand: John Friborg

Tilforordnet: formand for trækvildtudvalget Stig E. Hansen.

Markvildt

Formand: Jens Venø Kjellerup

Hjortevildt

Formand: Torben S. Jensen.  

Hovedbestyrelsen aftalte, at Torben S. Jensens formandskab træder i kraft i løbet af efteråret 2018. Claus Lind Christensen besidder formandsposten indtil da, og Torben indtræder i udvalget og vil løbende overtage formandsopgaverne i udvalget.

Jagtens redskaber

Jagthundeudvalg

Formand: Stig E. Hansen

Hunde aktivitetsudvalget

Formand: Sten Larsen

Tilforordnet: Formand for Jagthundeudvalg Stig E. Hansen

Vildt- og samfundsudvalg

Formand: Norbert F. V. Ravnsbæk

Jagtstiudvalg

Udvalget ændres, og formanden er derfor ikke udpeget endnu.

Tilforordnet: Jens Venø Kjellerup

Jagthorn

Formand: ikke udpeget endnu

Tilforordnet: Torben S. Jensen

Våbenudvalg

Formand: Marie-Louise Achton-Lyng

Riffeludvalg

Formand: Per Henriksen

Tilforordnet: Georg G. Jensen

Flugtskydningsudvalg

Formand: Gunnar Bennedsen

Tilforordnet: Marie-Louise Achton-Lyng

Bueudvalg

Formand: Carl Johan Mikkelsen

Tilforordnet: Leif Bach

Våbenudvalget er et nyt udvalg. Det er et politisk udvalg, der får til ansvar at arbejde med våben og de politikere, der er relateret hertil. De tre aktivitetsudvalg vil blive inddraget i dette udvalg, og den præcise sammensætning vil blive besluttet senere.

Natur- og jagtstiudvalget bliver nedlagt i den nuværende form og konverteret til et udvalg, der skal fokusere på at afholde et jagtstimesterskab. Fremadrettet vil der fortsat blive afholdt et jagtstimesterskab, men med et mindre udvalg til at gennemføre denne opgave. Det nye mesterskabsudvalg vil organisatorisk være tilknyttet Vildt- og samfundsudvalget. Derfor igangsættes der nu en drøftelse om, hvordan den fremtidige deling imellem de to udvalg skal være for, at der fortsat afholde godt og lærerige jagtstiaktiviteter i DJ.

På kredsniveau får den nye organisering umiddelbart ingen betydning, og der vil fortsat blive afholdt jagtstiaktiviteter som et vigtigt led i DJ’s formidling.

For jagthornsudvalget er der ikke truffet beslutning om formandsposten, da der ønskes en yderligere dialog med udvalget om dette. Denne beslutning vil blive taget på HB-mødet i juni.

Organisationsudvalg

Vedtægtsudvalg

Formand: Henrik Frost Rasmussen

Organisationsudvalg

Formand: Leif Bach

Nyjægerudvalg

Formand: Finn Berthelsen

Tilforordnet: Leif Bach

Medlemsgruppe

Torben S. Jensen, Marie-Louise Achton-Lyng og Leif Bach

Uddannelsesudvalg

Formand: Georg G. Jensen

Det nuværende Organisations- og vedtægtsudvalg deles i to udvalg, således at der kommer et selvstændigt vedtægtsudvalg, som bliver et specialistudvalg, der skal arbejde med vedtægter. Dette dels for at understøtte organisationen i de mange vedtægtsspørgsmål, der løbende kommer, og dels for at understøtte den kommende strukturproces.

Det andet udvalg, der kommer ud af opdelingen, er et rent organisationsudvalg bestående af kredsformænd. Dette udvalg skal have fokus på at optimere driften i kredsene samt at styrke arbejdet med jagtforeningerne.

Det hidtidige medlems- og rekrutteringsudvalg nedlægges i den nuværende form, da medlemshvervningen opprioriteres i de øvrige udvalg, der alle får til opgave at indtænke hvervning i de aktiviteter, der foregår i de enkelte udvalgs arbejde. Denne beslutning er taget i naturlig forlængelse af vores strategiske indsatsområde Meningsfyldte medlemskaber, hvor målet er at udbrede det medlemsrettede arbejde i hele organisationen.

Til at planlægge og drive denne proces, er der oprettet en koordinationsgruppe i hovedbestyrelsen med tre HB-medlemmer, som får til opgave at følge den tværgående indsats tæt sammen med administrationen.

Eksterne poster

Jægernes Naturfond:

Claus Lind Christensen

Bæredygtig jagt:

Jens Venø Kjellerup

Friluftsrådet:

Kirsten Skovsby

Schweissudvalget:

Claus Lind Christensen, Norbert F. V. Ravnsbæk

Dansk Jagtforsikring:

Henrik Frost Rasmussen, Leif Bach og suppleant Georg G. Jensen

FACE/Nordisk Jægersamvirke:

Claus Lind Christensen og Henrik Frost Rasmussen

CIC:

Henrik Frost Rasmussen

Hvad sker der herfra?

Processen er nu, at der skal arbejdes med udvalgene målsætninger, som grundlag for det fremadrettede arbejde. Dette arbejde forventes afsluttet til september.

Udvalgenes målsætninger vil herefter blive gjort tilgængelige på medlemsnettet.