OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. januar 2018

Esben Lunde ønsker nemmere adgang til at fjerne problemulve

I går havde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviteret til borgermøde hos TV MidtVest i Holstebro om ulvesituationen. Ministeren kom med en klar udmelding om, at han ikke ønsker at udrydde ulven i Danmark, men problemulve skal kunne fjernes meget nemmere.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Ministeren indledte mødet med en kort gennemgang af regeringens tiltag indtil videre og konstaterede, at han og regeringen er blevet overrasket over hastigheden i spredningen af ulve i Danmark.

- I mit rådgivende råd om natur og vildtforvaltning, Vildtforvaltningsrådet, har man tilbage i 2014 udarbejdet den første forvaltningsplan for ulv. Den ønsker jeg nu revideret i takt med, at problemerne med ulv bliver tydeligere og tydeligere, sagde Esben Lunde Larsen og uddybede:

- Jeg har ikke kunnet undgå at fornemme almindelige borgeres spirende frygt for ulve. Den frygt anerkender jeg fuldt ud. Jeg har heller ikke kunnet undgå at høre om landbrugets stigende problemer med ulve, som har betydet, at vi bl.a. i 2017 har etableret en tilskudsordning til opsætning af ulvesikret hegn.

- De seneste meldinger, der er nået Slotsholmen, går på, at ulve stresser husdyr – både kvæg og får. Derfor vil jeg nu have Århus Universitet til at undersøge ulves effekt på husdyr, samtidig med at de foreløbige erfaringer med ulvesikret hegn også skal vurderes, sagde Esben Lunde Larsen.

Endelig fortalte ministeren, at han har taget initiativ til at samle de øvrige EU-lande med ulvebestande for at drøfte, om ulven i Habitatdirektivet kan blive flyttet fra at være en bilag 4-art til en bilag 5-art, så det kan blive nemmere at regulere problemulve.

Delte meninger om ulv

Efter ministerens indledning fik salen ordet. Her var der delte meninger om ulvens farlighed, lige fra at det er en effektiv dræber bag hønsehuset til, at de er meget sky over for mennesker. Der samlede sig dog en vis konsensus om, at ulvene påvirker både vildtet og husdyr, hvor især husdyrene ikke alene bliver angrebet, de bliver også i stigende grad stressede.

Den problematik lovede ministeren at se på, lige som han lagde vægt på, at Vildtforvaltningsrådet præsenterer en opdateret forvaltningsplan i løbet af 2018.

Europæisk samarbejde

Direkte henvendt til Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen spurgte Esben Lunde Larsen til tidshorisonten for den reviderede ulveforvaltningsplan.

- Vi forventer, at vi kan præsentere en revideret forvaltningsplan til junimødet i år. Da det helt naturligt vil være en dynamisk forvaltningsplan, er vi klar til at revidere den i takt med ministerens ønske, sagde Claus Lind Christensen.

- Den rettidige omhu, som ministeren viser ved at tage fat i andre EU-lande for at få ulven flyttet fra bilag 4 til bilag 5, stemmer overens med Danmarks Jægerforbunds strategi, som vi arbejder på gennem både Nordisk Jægersamvirke og FACE, siger Claus Lind Christensen efter mødet og fortsætter:

- I det hele taget vil jeg rose ministeren for klare udmeldinger. Ikke mindst på Bæredygtigt Landbrugs spørgsmål om Danmark skal være ulvefrit. Også her er Ministeren og Jægerforbundet på bølgelængde; der skal være plads til ulven, men det skal være enkelt og dermed mindre bureaukratisk at fjerne problemulve. Med andre ord er Jægerforbundets holdning stadig, at ulven er ikke en hellig ko.

Samarbejde ønskes

Efter en intens time med fokus på ulve i Danmark rundede Esben Lunde Larsen dagen af med ønske om at flest mulige data om ulvene bliver tilvejebragt til forskningsverdenen, lige som han ville opfordre Københavns og Århus universitet til at samarbejde i denne sag. Et oplysningssite om ulve ser også dagens lys.

- Ulven er her, det er ubestrideligt, og der skal være plads til den i den danske natur, men jeg vil sikre borgernes tarv ved at sørge for, at ulvene ikke er til skade eller gene for befolkningen, sagde Esben Lunde Larsen.

Se hele debatten på TV MidtVests hjemmeside her.