OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. marts 2017

VFR: Beslutning om buejagt fanget i bureaukrati

Formanden for Danmarks Jægerforbund udtrykker skarp kritik af Miljøstyrelsen, som først nu er i gang med at afklare den juridiske proces, der kan gøre det muligt at tillade buejagt på større hjortevildt. Konsekvensen bliver en stærkt forsinket afgørelse på spørgsmålet. Det stod klart efter martsmødet i Vildtforvaltningsrådet.

Tekst: Redaktionen

Ét af de vigtige emner på vildtforvaltningsrådsmødet, som blev afholdt onsdag den 15. marts, var at vildtforvaltningsrådet skulle give en indstilling til ministeren om jagt på det større hjortevildt med bue. En indstilling som Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen havde bedt om sidst i 2016.

På mødet i december 2016 blev det vedtaget, at DJ sammen med Foreningen Af Danske Buejægere, FADB skulle udarbejde et forslag til en forsøgsordning. En opgave, der blev løst planmæssigt frem mod vildtforvaltningsrådsmødet, således at rådet var klar til at tage stilling til et konkret forslag.

På mødet kom der i stedet en kold spand vand fra Miljøstyrelsen, da denne kunne oplyse, at uanset hvilken indstilling rådet kom med, så vil en forsøgsordning og indførsel af jagt på de større hjortevildtarter ikke kunne indføres førend, der er gennemført en konkret ændring af selve jagtloven.

Komplet uforstående

- Jeg er dybt overrasket over, at Miljøstyrelsen så sent i processen informerer rådet om, at de ser en juridisk forhindring i at gå videre. Hvorfor kommer Miljøstyrelsen først med den information nu? siger formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen, som yderligere uddyber:

- Nu er Miljøstyrelsen sendt tilbage for at komme med en juridisk udredning, der helt specifikt klarlægger udfordringerne. Det bliver en udredning, som jeg ser meget frem til at modtage, da vi står komplet uforstående over for dagens udmelding. Denne situation er på ingen måde tilfredsstillende for de danske buejægere, der havde en berettiget forventning om, at rådet i dag kunne komme med en indstilling om fremtiden for jagten på det store hjortevildt med bue, siger en tydeligt skuffet Claus Lind Christensen.

Brian Lisborg, der er formand for FADB, udtaler på baggrund af dagens møde i Vildtforvaltningsrådet:

- Jeg er meget skuffet! Den slags juridiske benspænd vi har oplevet i dag, var hvad vi frygtede kunne ske på dette tidspunkt, hvor alt forarbejdet var færdigt og alt lå klar til en seriøs vurdering. Jeg tror naturligvis stadig på en fremtid for jagt på de store vildtarter med bue og pil, nu ser er det desværre bare ud til endnu engang at blive forhalet og udsat yderligere et år.

Hvad så nu?

Nu afventes der en juridisk udredning fra Miljøstyrelsen. Når den kommer, skal der forberedes endnu en indstilling til vildtforvaltningsrådet.

Vi skriver mere om udviklingen her på hjemmesiden, så snart der er nyt.

Du kan læse mere om den forudgående arbejdsproces og få nyt om emnet her.

Jagttiderne

Der blev givet status på processen i arbejdsgruppen, som skrider godt frem, og det første delmål er nu nået, hvilket vil sige, at der for en lang række arter er udarbejdet målsætninger, som dels skal være med til at lægge grund for jagttidsfastsættelsen, men også understøtte at rådet kan give prioriteret råd til ministeren i forhold til eventuelle levestedsforbedringer og lignende.

Til de fremlagte målsætninger blev der givet enkelte bemærkninger, og når disse er indarbejdet vil målsætningerne blive offentliggjort. De vil blandt andet være at finde i vores artskatalog.

Selve jagttidsarbejdet forventes derfor afsluttet på septembermødet i år.

Følg med i den videre arbejdsproces og bliv klogere på hvordan jagttider bliver til her.

Hjortevildt

Den Nationale Hjortevildtgruppe har på baggrund af de regionale indstillinger afleveret deres indstilling. På den baggrund videresendte Vildtforvaltningsrådet indstillingen til miljø- og fødevareministeren, som nu skal tage endelig stilling.

Derudover konkluderede et enigt råd, at det lokale arbejde med hjortevildtet udspringer af de regionale grupper.

Rådet principgodkendte kommissoriet, men afventer ministers tilkendegivelse af, at man skal fortsætte arbejdet med dåvildtet.

Udsætning

Arbejdsgruppen for udsætning har også godt fat i deres opgave, og det forventes, at gruppens arbejde kan præsenteres for rådet på junimødet 2017.

Du kan følge denne proces her.

Udsætning af ræve på Bornholm

Kreds 8 i Danmarks Jægerforbund har i 2016 vedtaget et forslag om at arbejde for at få ræven genintroduceret på Bornholm. Derfor behandlede rådet dette emne foreløbigt. 

Helt grundlæggende var der modstand mod udsætning af ræve på Bornholm, men der blev rejst en række spørgsmål, som rådet ønsker besvaret. I øvrigt rejste punktet en generel drøftelse om rådets natursyn i forhold til flytning og udsætning af arter i den danske natur.