OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. december 2017

Uenighed om fjernelse af ”bør-reglen”

I går blev jagtloven vedtaget i Folketinget. En af de større ændringer er fjernelse af den såkaldte ”bør-regel”. Det åbner for en moderne vildtforvaltning, hvor jagten i endnu højere grad kan blive aktiveret som en del af naturforvaltningen. Socialdemokraterne er imod fjernelsen af reglen.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Venstres miljøordfører Erling Bonnesen er meget tilfreds med, at den tidligere regel om, at der ikke bør drives jagt i perioden 1. februar -31. august, nu er fjernet fra jagtloven.

- Jeg er glad for, at vi med den ændrede jagtlov har afskaffet den såkaldte ”bør-regel”, som var en overflødig, generende og bureaukratisk regel fra fortiden. Jeg har meget stor tillid til de danske jægere, der både bidrager positivt til naturforvaltningen og nyder jagtens glæder sammen med ligesindede, siger Erling Bonnesen og fortsætter:

- Og det er således min klare opfattelse, at ingen danske jægere vil nedlægge vildt i yngletiden, fordi jægerne er klar over, at jagten naturligvis skal drives med respekt for dyrevelfærden, og fordi der helt enkelt skal sikres en passende mængde individer i de enkelte vildtbestande til de efterfølgende sæsoner.

Uenighed om beskyttelsen

- jeg har ingen bekymringer i forhold til at sikre den nødvendige beskyttelse af vildtet, for i henhold til jagtlovens § 3, stk. 1 fremgår det, at der kun må drives jagt på vildt, der er fastsat jagttid for, og kun inden for den jagttid, der er fastsat for arten, siger Erling Bonnesen og uddyber:

- Fastsættelsen af jagttiden sker med anbefaling fra Vildtforvaltningsrådet, hvis arbejde jeg har stor respekt for. Derudover er det værd at notere sig de to EU-naturdirektiver; Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet, der præciserer, at der skal tages hensyn til arterne – særligt i yngleperioden.

Miljøordfører hos Socialdemokraterne Christian Rabjerg Madsen er uenig i dette synspunkt.

- Det er socialdemokraternes holdning, at der som udgangspunkt ikke skal drives jagt i yngletiden. Vi anerkender dog, at klimaforandringer og andre forhold kan bevirke, at yngletiden rykker sig, hvorfor det er hensigtsmæssigt med en hvis fleksibilitet i reglerne, siger Christian Rabjerg Madsen og fortsætter:

- men det rykker ikke ved vores grundlæggende holdning om, at vi gerne havde set en passus i lovgivningen om, at der ikke må drives jagt i yngletiden. For at gøre det fleksibelt kunne man have beskrevet en række undtagelser til den generelle regel.

- Vi har et godt system til fastsættelse af jagttiderne via Vildtforvaltningsrådet, og jeg forudser ingen katastrofer, men jeg havde stadig gerne set, at såvel generelle bestemmer som undtagelser var lovfæstet, understreger Christian Rabjerg Madsen.

Moderne vildtforvaltning

- Jeg er glad for, at det lykkes at fjerne bør-reglen, selv om det kun var med én stemmes flertal. Det bekræfter for mig, at blå lejr kan stå sammen, når det gælder, men vi kan også stå på mål for beslutningen, understreger Erling Bonnesen og tilføjer:

- Nu har vi banet vejen for moderne vildtforvaltning, så jagten i endnu højere grad kan blive brugt som forvaltningsredskab, og der kan fastsættes fagligt tilpasset jagttid for de enkelte arter og ikke ud fra en generel regel.

- Vi har intet mod moderne vildtforvaltning, og vi anerkender behovet for fleksibilitet, men det er en uskik ikke at have en generel bestemmelse, hvor til der kan beskrives en række undtagelser, mener Christian Rabjerg Madsen.

- Det er ærgerligt, at rød blok ikke kan se fornuften i at fjerne denne regel. Jeg håber, det bunder i misforståelser og påvirkning fra andre organisationer. Det er mit klare håb, at vi i fremtiden kan lave brede flertal bag jagtlovgivningen, men det var ikke muligt i denne sag, konstaterer Erling Bonnesen.