OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. juni 2017

Tunge emner behandlet på VFR-mødet

Som vi beskrev i sidste uge var der lagt op til drøftelse af mange spændende emner på Vildtforvaltningsrådets møde tirsdag den 13. juni. Ikke mindst evaluering af udsætningsaftalen, revision af jagttiderne, falkejagt og buejagt på de større hjortevildtarter.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Jørgen Sørensen

Evaluering af udsætningsaftalen

Vildtforvaltningsrådet udsendte i går en pressemeddelelse om, at Rådet har truffet beslutning om at forelægge ministeren en indstilling til ændring af regler for udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder. Syv af ni medlemmer står bag beslutningen.

Med udgangspunkt i biotopplanordningen har rådet indstillet, at ordningen videreføres, men i en revideret udgave. Biotopplanerne ønskes i højere grad tilpasset den enkelte ejendom og målrettet varig natur – heriblandt ikkejagtbare arter i det åbne land. Forligets varighed er for fasaner og agerhøns otte år med en midtvejsevaluering og for gråænder fem år med en evaluering af udsætningen efter to år.

Rådet foreslår, at de nuværende regler for antallet af fugle, som kan udsættes på den enkelte ejendom, videreføres med undtagelse af biotopplaner til agerhøns. På ejendomme med biotopplaner til agerhøns indstilles, at der kan udsættes fire fugle/hektar. For eksisterende biotopplanejendomme indstilles derudover mulighed for en øget udsætning af fasaner udover de nuværende regler på syv fugle/hektar.

For al udsætning foreslås krav om anmeldelse af udsætning. Det betyder, at alle, som udsætter fasaner, agerhøns og ænder, digitalt skal anmelde antallet af fugle, som udsættes på den enkelte ejendom såvel som tidspunkt og lokalitet for udsætningen.

Revision af jagttider

Den nedsatte arbejdsgruppe afrapporterede til Rådet. På baggrund af Rådets drøftelse arbejdes der videre frem mod en forventelig indstilling til ministeren på septembermødet.

- Med udgangspunkt i den strenge faglige tilgang til revisionen af jagttiderne kan det naturligvis ikke udelukkes, at det kan gå begge veje, og det må vi acceptere, når vi selv lægger stor vægt på den faglige troværdighed i indstillingen til ministeren, understreger Claus Lind Christensen.

Læs mere om jagttidsrevisionen her.

Vildtskadebekendtgørelsen

Kommissoriet for rådets kommende arbejde med vildtskadebekendtgørelsen blev drøftet og vedtaget.

- Arbejdet, der må forventes at blive omtrent lige så intenst, som når der drøftes udsætning og jagttider, blev igangsat med henblik på en indstilling til miljø- og fødevareministeren senere i 2017, oplyser Claus Lind Christensen.

Dåvildt

Rådet vedtog det fremlagte kommissorium for arbejdet frem mod den fremtidige forvaltning af dåvildtet, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har anmodet Rådet om at udarbejde.

Buejagt på større hjortevildt

Der blev givet en status på arbejdet, men ikke afgivet en indstilling, idet Rådet venter på resultatet af den udtalelse, som Dyreetisk Råd efter ønske fra Miljø- og fødevareministeren skal komme med.

- Vi forventer at drøfte dette emne på mødet i september. Vigtigt er det dog her at understrege, at udtalelsen fra Dyreetisk Råd ikke yderligere forsinker processen, idet en forsøgsordning vil kræve en jagtlovsændring, der tidligst kan effektueres fra årsskiftet 2017/18, forklarer Jægerforbundets formand. 

Læs mere om buejagt på det store hjortevildt her.

Falkejagt

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen havde bedt Rådet om en faglig indstilling vedrørende falkejagt, herunder om der er kommet ny viden på området.

- Det blev konstateret, at der ikke er kommet ny viden på området, ud over den teknologiske udvikling, der giver en bedre sporing af fuglene. Et flertal i Rådet, herunder Danmarks Jægerforbund, indstillede til en forsøgsordning med falkejagt jævnfør tidligere indstillinger samt anbefaling fra Dyreetisk Råd, oplyser Claus Lind Christensen.

Inden længe bringer vi her på siden en uddybende nyhed om punktet.

Udsætning af ræv på Bornholm

Efter en kort drøftelse blev alle medlemmer, undtagen Jægerforbundet, enige om at anbefale et nej til genudsætning af ræv på Bornholm.

- Jeg bakkede naturligvis op om en lokal indstilling, der er fremkommet via en demokratisk proces i Jægerforbundet, understreger Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Denne sag fik i øvrigt et enigt Vildtforvaltningsråd til at anbefale en grundlæggende og principiel drøftelse og stillingtagen til (gen)udsætning af dyr i naturen som en del af Vildtforvaltningsrådets natursyn. 

Hegn mod ulve

På mødet kom det frem, at der er brugt jagttegnsmidler til at etablere ulvesikre indhegninger.

- Her understregede jeg, at der ikke skal bruges jagttegnsmidler til dette formål, men derimod må det være en samfundsopgave at finde pengene, da der er tale om at beskytte en bestemt landbrugsproduktion, bemærker Jægerforbundets formand.

Kortnæbbede gæs

- På baggrund af de fremlagte bestandstal anbefalede Rådet, at jagttiden fastholdes i januar, da bestanden er i fortsat stigning.

Såfremt stigningen i bestanden fortsætter, vil en naturlig følge af dette være, at jagttiden udvides ind i februar, siger Claus Lind Christensen.

Se mere om Jægerforbundets holdning til kortnæbbet gås i artskataloget på DJ’s hjemmeside.