OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. november 2017

Fortsatte drøftelser om halvautomatiske rifler

Selv om våbenloven ikke er blevet strammet, har jægerne de seneste måneder oplevet et nærmest stop for udstedelse af tilladelser til halvautomatiske rifler. Rigspolitiet forklarer udviklingen med, at praksis er blevet ensrettet i centrene. Et møde hos Rigspolitiet resulterede i kommende drøftelser om sagen, så der kan findes en enkel løsning for både brugere og myndigheder.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Våbenhandlerforening og Danmarks Jægerforbund var således fredag den 10. november inviteret til drøftelser hos Rigspolitiet om den fremtidige praksis for meddelelse af tilladelse til halvautomatiske jagtrifler. I mødet deltog både repræsentanter for ACØ og ACV samt Justitsministeriet.

Ensrettet praksis

I de seneste måneder har Danmarks Jægerforbund modtaget mange henvendelser fra medlemmer, der har fået afslag på tilladelse til halvautomatiske rifler til jagt. Det har jægerne opfattet som en stramning af praksis, mens Rigspolitiet forklarer de seneste måneders udvikling med, at der er sket en ensretning af praksis i de to administrative centre, og at centrene i den forbindelse har øget fokus på at tage stilling til, om tilladelsen til den halvautomatiske riffel i hver enkelt sag er begrundet i en rimelig interesse og et reelt behov.

Det blev på mødet understreget fra Rigspolitiets side, at udstedelse af tilladelse til halvautomatiske rifler sker med baggrund i § 19 i Cirkulære om våben og ammunition m.v., som er en undtagelse til de almindelige regler i § 2 om, hvad politiet kan give tilladelse til, og hvor der bl.a. står, at våbentilladelse til halvautomatiske rifler kun kan gives under ganske særlige omstændigheder. Med andre ord kan man ikke forvente at få tilladelse til en halvautomatisk riffel, hvis ikke man opfylder dette krav.

Praksis lige nu

Ifølge Rigspolitiet er praksis lige nu, at der gives tilladelse til én halvautomatisk riffel med randtændt ammunition til brug for rågeregulering og én halvautomatisk riffel til jagt i en kaliber, der i Danmark er tilladt til jagt på vildsvin og tilsvarende vildtarter i henhold til § 3, stk.1, nr. 1 i Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. (Enten kuglevægt mindst 9 g (139 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2700 J, eller kuglevægt mindst 10 g (154 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2000 J.).

Der gives ikke tilladelse, hvis ansøger i forvejen har tilladelse til en halvautomatisk riffel, der skal bruges til det samme formål.

De foreløbige drøftelser med Rigspolitiet og Justitsministeriet peger fortsat i retning af en fremtidig begrænsning af antal halvautomatiske rifler pr. jæger, uden at det kan konkretiseres nærmere lige nu.

Vilje til at nå en løsning

- I Danmarks Jægerforbund er vi ikke tilfreds med den nuværende praksis for udstedelse af tilladelser til halvautomatiske rifler til jagt, men vi er meget tilfredse med, at der fra myndighedernes side kan spores en reel vilje til at nå en enkel og gennemsigtig løsning for både jægerne og myndighederne, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Vi er således naturligvis klar til yderligere drøftelser med Rigspolitiet, Justitsministeriet og Danmarks Våbenhandlerforening om denne problematik, hvor vi med tilfredshed har noteret os, at myndighederne lægger op til en løsning med objektive kriterier, så f.eks. et våbens udseende ikke spiller en rolle i forhold til udstedelse af tilladelse.