OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. oktober 2017

Få overblikket: Alle de indstillede jagttider

Efter en længere proces med både faglighed og holdninger har Vildtforvaltningsrådet nu indsendt deres indstilling til nye jagttider til Miljø- og fødevareministeren. For 14 arter er der flertal i rådet for, at man skruer på jagttiderne, og du kan få overblikket her.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen

Opdateret 25. oktober 2017 med de korrekte jagttider for hhv. Ikast-Brande kommune og Midtjylland uden Ikast-Brande kommune. Opdateret 9. januar 2018 med udspecificering af området for de indstillede jagttider i Himmerland: Vesthimmerland rettet til Nordvesthimmerland.

Vildtforvaltningsrådet har nu afleveret deres indstilling til jagttider til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. I rådet er der flertal for at ændre jagttiden på 14 arter – mens der er uenighed om et par arter yderligere. Du kan få reaktionerne her

For jægerne er det specielt positivt, at Danmarks Jægerforbund har sikret et flertal for indstillingen, der anbefaler ministeren at åbne for jagt på sølvmåge og længere jagttid på grågås og ringdue. For de jægere, der jager krage og husskade, indstiller Vildtforvaltningsrådet også at ministeren åbner for, at de kan jages en time før solopgang. Markvildtlavenes store arbejde med at sikre viden om vores markvildt, har også været en vigtig årsag til, at der indstilles længere jagttid på agerhøne og hare i Østdanmark. For flere af disse indstillinger gælder det, at reguleringen nedtones, mens der i stedet fokuseres på regulær jagt.

Vildtforvaltningsrådet indstiller derudover udvidet jagt på blisgås og fasanhøne.

På den mindre positive side har flere af vores havdykænder udfordringer, som det ikke er lykkedes at dæmme op for med internationale forvaltningsplaner. Derfor indstiller rådet efter faglige anbefalinger, at fløjlsand hun og havlit hun fredes, så vi sikrer reproduktionsapparatet bedst muligt. Derudover reduceres jagttiden på tyrkerdue, hvor bestanden også er faldende - samt på husmår.

Du kan læse om de præcise indstillinger, som ministeren skal tage endelig stilling til, på de enkelte arter herunder. De nye jagttider skal træde i kraft fra 2018.

Ny proces: faglighed og holdninger

Det har været en næsten to år lang proces at nå frem til den nærværende indstilling. Processen har haft endnu mere fokus på arbejdet med det faglige grundlag for evalueringen end tidligere år.

I denne jagttidsrevision har de enkelte organisationer i rådet kunne ønske en faglig rapport på en given art fra DCE, Aarhus Universitet. Herefter har fagmedarbejdere fra de relevante organisationer mødtes for med faglige briller at se på, hvilket jagttryk en art kan bære.

Herefter har organisationspolitikerne i Vildtforvaltningsrådet sat hinanden stævne for at diskutere, hvordan de faglige anbefalinger kunne omsættes til en reel indstilling. Det har krævet godt gammeldags politisk håndværk, men med de faglige argumenter i rygsækken fandt et flertal altså sammen om nedenstående indstilling.

Den nye proces får også andre konsekvenser fremadrettet, da det er aftalt, at jagttiderne skal evalueres efter behov, efter to år eller efter fire år. Det betyder altså, at rådet nu kan handle hurtigere, hvis der fx kommer en ny international forvaltningsplan for en art, eller der skal dæmmes op for markskader. Samtidigt behøver rådet ikke diskutere arter, som der ikke er grund til at diskutere - som fx råvildt eller troldand.

Jagten udvides

 • Måger (sølvmåge 1.9 – 31.1)

   

  I 2014 blev mågerne fredet. Nu indstiller et enigt råd, at der skal indføres jagttid på sølvmåge fra 1. september til 31. januar med henblik på at reducere bestanden.

  Danmarks Jægerforbund har endvidere indgivet en mindretalsindstilling om også at indføre jagttid på sildemåge og svartbag. Det sker også med henblik på at opretholde en stabil bestand, og modarbejde problematikker med arterne i visse steder af landet.

  Rådets understreger, at det vil være uacceptabelt, hvis ikke nedlagte fugle anvendes til konsum.

  Jagttiden evalueres efter 4 år

 • Grågås (jagt på omdriftsarealer i august)

   

  Bestanden af grågås er stærkt stigende, og for at modarbejde bl.a. stigende markskader indstiller et flertal af rådet, at der indføres jagttid på grågåsen i august på landbrugsjord – omdriftsarealer. For at sikre et minimum af forstyrrelser for ynglende, trækkende og rastende arter, vil jagten kun være tilladt på omdriftsarealer og i en vis afstand fra vådområder, som vil blive defineret senere.

  Jagttiden evalueres efter to år – og eventuelt når AEWA forvaltningsplanen foreligger.

 • Ringdue (16.10 – 31.1)

   

  Rådet indstiller, at jagttiden udvides med 14 dage i oktober pga. den stærkt voksende nationale bestand af ringdue. Det er Danmarks Jægerforbund glade for, men mener, at jagttiden skal udvides yderligere. De danske key concepts, som er det videnskabelige papir LINK, der definerer lokale træk- og yngletider, som Fuglebeskyttelsesdirektivets bestemmelser gælder efter – læs mere her – forhindrer dog yderligere jagt i oktober. Rådet er dog enige om, at hvis key concepts ændres, så indstilles en jagttid fra 1.10.

  Jagttiden evalueres efter fire år.

 • Krage og husskade (jagt én time før solopgang)

   

  Krager og husskader er på vingerne før solopgang, og det har været et ønske fra Jægerforbundet at øge jagten på krage og husskade i dette tidsrum.  Derfor indstiller Vildtforvaltningsrådet, at jagtmuligheden udvides med dæmringsjagt én time før solopgang.

  Jagttiden evalueres efter fire år.

 • Hare (1.10 – 31.12 øst for Lillebælt)

  Markvildtlavene har samlet meget viden om haren, og derfor har det været muligt for Danmarks Jægerforbund at argumentere for indstilling til at udvide jagten øst for Lillebælt. I Jylland, hvor bestanden er mindre tæt, fastholdes den nuværende jagttid. Jagttiden er også indført som et incitament til at forbedre harernes levesteder.

  Jagttiden evalueres efter to år.

 • Agerhøne (16.9 – 31.10 på Sjælland, Møn, Lolland og Falster)

  Ligesom med haren har markvildtlavene været en væsentlig årsag til, at det indstilles at jagttiden på agerhøne forlænges øst for Storebælt (minus Bornholm), samtidigt er det også håbet her, at jagttiden kan være med til at øge incitamentet til at sikre bedre levesteder for agerhønen i naturen.

  Jagttiden evalueres efter fire år.

 • Fasanhøne (1.10 – 31.1)

   

  Det er ikke Danmarks Jægerforbunds ønske at udvide jagttiden på fasanhønen. Men vi har sammen med et flertal af rådet valgt at støtte indstillingen. Hvor der er vilde bestande, er der også en lang tradition for at frede fasanhønen på jagterne, og hvor det er nødvendigt for at sikre en bæredygtig jagt, forventer Danmarks Jægerforbund at disse traditioner fortsætter.

  Jagttiden evalueres efter fire år.

 • Blisgås (lokalfredning på Nordfyn ophæves)

  Lokalt er bestanden af blisgås gået kraftigt frem, samtidigt med at artens trækmønster er rykket mod vest. Derfor indstiller Vildtforvaltningsrådet, at den lokale fredning på Nordfyn ophæves.

  Jagttiden evalueres efter behov.

Jagten mindskes

 • Fløjlsand (fløjlsand hun fredes)

  Bestanden af fløjlsand er i tilbagegang. En international forvaltningsplan er under udarbejdelse, men der mangler viden om, hvorfor arten går tilbage. Derfor indstiller rådet til ministeren, at hunnen fredes, mens jagttiden på hannen fastholdes (1.10 – 31.1). Danmarks Jægerforbund vil arbejde på at sikre mere viden om artens tilbagegang.

  Jagttiden evalueres senest efter fire år.

 • Havlit (havlit hun fredes)

  Havlitten er også i tilbagegang, og også her mangler der yderligere viden om hvorfor. En international forvaltningsplan er udarbejdet i 2015, men tilbagegangen er fortsat et problem. Derfor indstiller Vildtforvaltningsrådet, at havlit hun fredes, men jagttidens for hannen fastholdes (1.10 – 31.1). Danmarks Jægerforbund vil arbejde på at sikre mere viden om artens tilbagegang.

  Jagttiden evalueres senest efter fire år.

 • Tyrkerdue (fredes i Jylland og på Fyn/1.11 – 30.11 i Østdanmark)

  Der er i en længere periode konstateret et årligt faldt i bestanden af tyrkerdue, og derfor indstiller rådet henholdsvis en fredning vest for Storebælt, og en reduceret jagt øst for Storebælt med jagttiden 1.11 – 30.11.

  Jagttiden evalueres efter to år.

 • Husmår (1.10 – 31.1)

  På grund af manglende viden om husmårens udbredelse og bestandsstørrelse har Vildtforvaltningsrådet indstillet at september skæres af den nuværende jagttid på Husmår, sådan at jagttiden fremover bliver fra 1.10 – 31.1.

  Jagttiden skal evalueres efter fire år.

Dåvildt

Vildtforvaltningsrådets indstilling til jagttiden på Dåvildt følger Den Nationale Hjortevildtgruppes indstilling. Det betyder, at rådet indstiller, at de regionale indstillinger følges.

 

 • Området mellem Aalborg- Hirtshals motorvejen og Aalborg- Frederikshavn motorvejen og syd for vej 585

  • Dåkalv: 1/12 – 15/01
  • Då: 1/12 – 15/01
  • Spidshjort: 1/12 – 15/01
  • Dåhjort større end spidshjort: 16/12 – 31/12
 • Området Nord Vendsyssel (mellem motorvejene, og nord for vej 585)

  • Dåkalv: 16/11 – 31/01
  • Då: 16/11 – 31/01
  • Spidshjort: 16/11 – 31/01
  • Dåhjort større end spidshjort: 1/12 – 15/01
 • Området øst for Aalborg- Frederikshavn motorvejen

  • Dåkalv: 01/12 – 31/12
  • Då: 01/12 – 31/12
  • Spidshjort: 01/12 – 31/12
  • Dåhjort større end spidshjort: Ingen jagttid
 • Området vest for Hirtshals-Aalborg motorvejen incl. øen Mors

  • Dåkalv: 16/11 – 31/01
  • Då: 16/11 – 31/01
  • Spidshjort: 16/11 – 31/01
  • Dåhjort større end spidshjort: 16/12 – 31/12
 • Nordvesthimmerland

  • Dåkalv: Ingen jagttid
  • Då: Ingen jagttid
  • Spidshjort: Ingen jagttid
  • Dåhjort større end spidshjort: Ingen jagttid
 • Himmerland

  • Dåkalv: Følger den nationale jagttid
  • Då:Følger den nationale jagttid
  • Spidshjort: Følger den nationale jagttid
  • Dåhjort større end spidshjort: Følger den nationale jagttid
 • Djursland

  • Dåkalv: Følger den nationale jagttid
  • Då:Følger den nationale jagttid
  • Spidshjort: Følger den nationale jagttid
  • Dåhjort større end spidshjort: Følger den nationale jagttid
 • Midtjylland - Ikast-Brande kommune

  • Dåkalv: 1/12 - 31/12
  • Då: 1/12 - 31/12
  • Spidshjort: 1/12 - 31/12
  • Dåhjort større end spidshjort: 1/1 - 15/1
 • Midtjylland - Undtaget Ikast-Brande kommune

  • Dåkalv: Følger den nationale jagttid
  • Då:Følger den nationale jagttid
  • Spidshjort: Følger den nationale jagttid
  • Dåhjort større end spidshjort: Følger den nationale jagttid
 • Sydjylland

  • Dåkalv: 01/09 - 31/01
  • Då: 01/12 – 31/01
  • Spidshjort: 01/12 – 31/01
  • Dåhjort større end spidshjort: 01/12 - 15/12
 • Vestjylland

  • Dåkalv: 1/12 - 31/12
  • Då: 1/12 - 31/12
  • Spidshjort: 1/12 - 31/12
  • Dåhjort større end spidshjort: 1/1 - 15/1
 • Tønder Kommune og Esbjerg Kommune (Den del der ligger i hjortevildtgruppe Sønderjyllands område/ syd for E20)

  • Dåkalv: 1/11 – 31/12
  • Då: Ingen jagttid
  • Spidshjort: Ingen jagttid
  • Dåhjort større end spidshjort: Ingen jagttid
 • Åbenrå Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune (den del der ligger i hjortevildtgruppe Sønderjyllands område), Sønderborg Kommune og Vejen Kommune, den del der ligger syd for E20

  • Dåkalv: 1/11-31/1
  • Då: 1/11-31/1
  • Spidshjort: 1/11-31/1
  • Dåhjort større end spidshjort: 1/12 – 31/12
 • Øen Læsø

  • Dåkalv: Følger den nationale jagttid
  • Då:Følger den nationale jagttid
  • Spidshjort: Følger den nationale jagttid
  • Dåhjort større end spidshjort: Følger den nationale jagttid
 • Fyn

  • Dåkalv: 01/10 - 31/01
  • Då: 01/10 - 31/01
  • Spidshjort: 01/10 - 31/01
  • Dåhjort større end spidshjort: 01/10 - 31/10 og 16/12 - 31/12
 • Tåsinge

  • Dåkalv: 01/10 - 31/01
  • Då: 01/10 - 31/01
  • Spidshjort: 1/1 - 31/1
  • Dåhjort større end spidshjort: 1/1 - 31/1
 • Langeland

  • Dåkalv: 1/11 - 31/01
  • Då: 1/11 - 31/01
  • Spidshjort: 1/12 - 31/12
  • Dåhjort større end spidshjort: 1/12 - 31/12
 • Ærø

  • Dåkalv: 1/1 - 31/1
  • Då: Ingen jagttid
  • Spidshjort: 1/1 - 31/1
  • Dåhjort større end spidshjort: Ingen jagttid
 • Nordsjælland

  • Dåkalv: Følger den nationale jagttid
  • Då: Følger den nationale jagttid
  • Spidshjort: Følger den nationale jagttid
  • Dåhjort større end spidshjort: Følger den nationale jagttid
 • Syd-, Midt- og Vestsjælland

  • Dåkalv: Følger den nationale jagttid
  • Då: Følger den nationale jagttid
  • Spidshjort: Følger den nationale jagttid
  • Dåhjort større end spidshjort: Følger den nationale jagttid
 • Lolland-Falster

  • Dåkalv: Følger den nationale jagttid
  • Då: Følger den nationale jagttid
  • Spidshjort: Følger den nationale jagttid
  • Dåhjort større end spidshjort: Følger den nationale jagttid
 • Bornholm

  • Dåkalv: 01/01 -15/01
  • Då: Ingen jagttid
  • Spidshjort: Ingen jagttid
  • Dåhjort større end spidshjort: Ingen jagttid