OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. oktober 2017

Er du bekendt med reglerne for kørsel med jægere i vogn?

Sikker transport af jægere på en fællesjagt er alfa og omega. Men lovgivningen og de betingelser, der opstilles af forsikringsselskaberne, kan være svære at få et overblik over.

Tekst: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund

Der er adskillige lovmæssige og forsikringsmæssige aspekter, som man bør være bekendt med, når man arrangerer en fællesjagt, hvor transport af jægere i en vogn er en nødvendighed. Dels eksisterer der lovgivning, som pålægger den ansvarlige at sikre jægerne i forbindelse med en ulykke, dels stiller forsikringsselskaberne en række krav, som skal være opfyldt, for at de vil dække personskader og lignende.

Vognene, der anvendes, er måske godkendt i lovgivningsmæssigt øjemed, alt efter hvor du kører, men forsikringsselskaberne stiller som nævnt yderligere krav til sikkerheden i vognene. Det betyder selvsagt, at interimistiske løsninger som små halmballer og lignende aldrig kan opfattes som sikkerhedsmæssigt forsvarlige løsninger. Andre påbud er imidlertid mere kryptiske.   

Er du ikke bekendt med reglerne på området, kan du i det følgende gøre dig bekendt med disse. Det er nemlig essentielt at overholde både lovgivningen og forsikringsselskabernes betingelser, hvis man vil undgå at stå tilbage med et omfattende erstatningsansvar. Omvendt sikrer man både sig selv som ansvarlig for transporten og jægerne i forsikringsmæssig forstand, hvis man overholder de gældende regler og retningslinjer.     

Reglerne er ikke hensigtsmæssigt indrettet for jægere, og Danmarks Jægerforbund har i flere omgange forsøgt at få de relevante myndigheder i tale, og vi har været langt i samarbejdet med dem, men det er altså endnu ikke lykkedes.

Overhold lovgivningen

Kaster man indledningsvis et blik på lovgivningen, som gør sig gældende på området, så opereres der med kørsel uden for færdselslovens område og kørsel inden for færdselslovens område.

I langt de fleste – hvis ikke alle - tilfælde vil man i forbindelse med transporten komme til at køre steder, som er omfattet af færdselsloven. Færdselsloven dækker nemlig alle veje, som benyttes til almindelig færdsel af forskellig karakter. Det vil sige, at veje, som benyttes af fodgængere, cyklister og bilister, er omfattet, og dermed er små landeveje, grusveje, markveje, skovveje, gårdspladser og lignende omfattet af færdselsloven.

Uden for områder, som er omfattet af færdselsloven, stilles der i udgangspunktet ikke krav til køretøjet og vognen, men derimod tages førerens kørsel i betragtning. Har føreren ikke kørt på forsvarlig vis, så er vedkommende i risiko for at blive pålagt et erstatningsansvar.

Man må imidlertid have in mente, at i det øjeblik, hvor en vej, som er omfattet af færdselsloven, krydses, så stilles der krav til køretøjet og vognen. Du skal dermed i nærmest alle tilfælde benytte et køretøj, som overholder de gældende krav inden for færdselslovens område.

Skulle uheldet være ude, eller stoppes køretøjet af politiet, vil lovligheden af transporten blive vurderet i henhold til paragraf 82. Denne paragraf stiller krav om blandt andet befordring, belæsning, vægt og dimensioner. Jægerne må dermed ikke sidde for tæt eller på en måde, hvor de nemt kan komme til skade.

Da lovgivningen skal være overholdt for at forsikringsselskaberne vil arbejde videre med sagen, er det et minimumskrav, at paragraf 82 overholdes. Ydermere er det blevet vurderet, at det ikke er forsvarligt at lade en bil trække en vogn med jægere, og det skal man derfor undlade, hvis man vil gøre sig forhåbninger om, at forsikringen dækker ved en eventuel personskade.

Selve vognen skal desuden være godkendt og synet, og det stiller store krav. Hvis dette krav ikke overholdes, risikerer man en klækkelig bøde og i værste fald et klip i kørekortet.

Redaktionen er kun bekendt med ét selskab, der laver vogne, der er godkendte og overholder lovgivningen. Disse vogne minder om dem, du kan se transportere gæster i Vadehavet og ved Skagen, og vil nok være over budget for de fleste jagtselskaber.

En traktor er forsvarlig

I modsætning til en bil vurderes det, at en traktor er forsvarlig at spænde foran en godkendt vogn, da den er væsentligt bedre egnet til kørsel i uvejsomt terræn. Dog gælder der også en række regler for traktoren. Traktoren skal blandt andet overholde en fartgrænse på 20 km/t på asfalteret vej og 10 km/t på grusvej.

Yderligere skal traktoren være indregistreret så snart, den transporterer jægere på en vej, som er omfattet af færdselsloven, da det er den eneste måde, hvorpå vognen, der spændes bagpå, kan blive godkendt til transport af personer. Vognen skal desuden være indrettet med sæder, som er godkendt til transport i et uvejsomt terræn, og i denne sammenhæng er det helt oplagt at få hjælp til godkendelsen af sagkyndige.

Der eksisterer nemlig også krav om installering af alarmklokke, så føreren af traktoren kan kontaktes af jægerne under kørslen, og det skal være muligt for jægerne at få fat i en ildslukker og en forbindingskasse i selve vognen.

Forsikringsselskaberne stiller krav   

Som det er blevet påpeget tidligere, så stiller forsikringsselskaberne en række krav, som skal være opfyldt for, at de vil dække skader. Som udgangspunkt skal de lovmæssige krav være opfyldt, for at forsikringsselskaberne vil involvere sig, men i situationer, hvor lovgivningen ikke stiller særlige krav, udpeger forsikringsselskaberne nogle klare retningslinjer, som skal fremgå af policen.

Uden for færdselslovens område er lovgivningen netop ikke så omfattende som inden for færdselslovens område, og derfor stiller forsikringsselskaberne typisk yderligere krav til de sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Derudover skal arrangøren af jagten sørge for forsikringsdækningen. Er man jagtlejer, og står man for fællesjagten, skal man tegne en ansvarsforsikring, hvorimod ejeren af en ejendom typisk kan dække kørslen af jægerne i kraft af sin landbrugsansvarsforsikring.

Inden for færdselslovens område er det traktorens motoransvarsforsikring, der sikrer, at transporten er forsikringsmæssigt i orden.

Derfor er det afgørende, at man forud for en fællesjagt sikrer sig, at køretøj og vogn er godkendt, og at man har taget hånd om det forsikringsmæssige. Det handler dybest set om at sikre sig selv og de jægere, man har med på sin jagt, mod fysisk og økonomisk uheldige situationer.

Har man på jagten også fx klappere eller hundeførere, der betales i naturalier eller klingende mønt, skal man være opmærksom på, at der også gælde en masse regler i forhold til arbejdsmiljø, forsikring og lignende. Men det er en anden historie til en anden dag.