OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. september 2017

Dagsorden til VFR-mødet i september

Dagsordenen til det ordinære vildtforvaltningsrådsmøde i næste uge er nu offentliggjort, og som sædvanlig præsenterer og kommenterer vi forud for mødet de centrale dagsordenspunkter.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde i Schleswig-Holstein fra den 28.-29. september. Besøget inkluderer oplæg om forvaltning af ulv og gæs i denne del af Tyskland. 

Rådets indstilling om jagttider

Revisionen af jagttiderne er nu ved at være ved vejs ende. Det har i Jægerforbundet været en lang og konstruktiv proces med involvering af de mange relevante aktører.

- Som tidligere beskrevet har Vildtforvaltningsrådet forud for revisionen af jagttiderne fået skabt enighed om en langt mere faglig/faktabaseret tilgang til arbejdet med jagttiderne. Det har for den nedsatte arbejdsgruppe vist sig at være et solidt fundament at arbejde ud fra, udtaler Jægerforbundets formand, Claus lind Christensen.

Læs mere om jagttidsrevisionen

Vi følger naturligvis op på denne meget vigtige sag for jægerne, så snart der er nyt.

Revision af vildtskadebekendtgørelsen

På mødet den 13. juni blev der vedtaget et kommissorium for rådets kommende arbejde med vildtskadebekendtgørelsen. Der blev også nedsat en faglig arbejdsgruppe, hvis medlemmer er identisk med jagttidsarbejdsgruppen.

Denne arbejdsgruppe har holdt to møder. Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Jægerforbund har udarbejdet et oplæg til ændring af vildtskadebekendtgørelsen.

- Vi har forslået nogle ændringer i vildtskadebekendtgørelsen, men vi ønsker en overordnet stillingtagen til begrebet regulering, forstået på den måde, at det skal gøres helt klart at vildtskadebekendtgørelsen skal håndtere konkrete problemer med skadevoldende vildt ud fra devisen om, at regulering ikke er jagt, men problemløsende, siger Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Det betyder også, at vi ønsker at se på effektiviteten af reguleringen. Her tænker jeg især på brugen af fælder til f.eks. mink. Har man besluttet at iværksætte en regulering, bør den ske med de bedst til rådighed værende midler.

Status på ulv og oplæg til revision af forvaltningsplanen

På mødet gives en opdateret status på ulvesituationen i Danmark. Landbrug & Fødevarer har i lyset af de konstaterede ulvehvalpe i Danmark ønsket en drøftelse af den eksisterende forvaltningsplan med henblik på en snarlige revision af samme.

- Fra Danmarks Jægerforbunds side ser vi frem til drøftelsen. Et centralt punkt for os er beskyttelse af husdyr, herunder jagthunde, siger Claus Lind Christensen.

Læs mere om ulven

Buejagt på større hjortevildt

Buejagten på det store hjortevildt er på dagsordenen som en opfølgning på debatten, der udspandt sig på mødet i marts 2017. Danmark Jægerforbund arbejder fortsat på at få skabt mulighed for, at de danske buejægere i fremtiden kan komme til at nedlægge det store hjortevildt.

Det Dyreetiske Råd har efterfølgende udtalt sig om dels at anvende bue i stedet andre jagtvåben, dels at anvende bue til jagt på større hjortevildtarter. På den baggrund vil der foregå en drøftelse i rådet.

Læs mere om buejagt på det store hjortevildt    

Natursyn

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har bedt Vildtforvaltningsrådet sammen med Skovrådet om at præsentere et samlet oplæg om natursyn. Et møde mellem de to rådsformænd og Miljøstyrelsen har kastet et notat af sig, som begge råd skal drøfte internt i efteråret.

Den forestående drøftelse i rådet skal derefter munde ud i et fællesseminar i januar 2018 i regi af de to råd, hvorfra der kan udarbejdes et endeligt oplæg til ministeren.