OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. marts 2017

Dagsorden til VFR-mødet i marts

Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde onsdag den 15. marts. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og som sædvanlig præsenterer og kommenterer vi forud for mødet de centrale dagsordenspunkter.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Revision af jagttider

I forbindelse med revisionen af jagttiderne er der som tidligere beskrevet nedsat en faglig arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet. Gruppen har afholdt flere møder henover vinteren og fremlægger nu til drøftelse i Rådet det første udkast til faglige målsætninger for de enkelte vildtarter.

Danmarks Jægerforbund er tilfreds med processen og metoden med fastsættelse af dynamiske målsætninger. Det skal forstås på den måde, at de skal tages op til vurdering i forbindelse med kommende revisioner af jagttiderne. Målsætningerne skal føre til fastsættelse af jagttider, men samtidig også pege på handlinger i form af levestedsforbedringer, som tilsammen kan sikre indfrielse af målsætningerne, der i sidste ende giver sunde vildtbestande.

Læs mere om jagttidsrevisionen.

Evaluering af udsætningsaftalen

Som for jagttidsrevisionen er der også nedsat en gruppe, som arbejder med udsætningsaftalen. Gruppen består af repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund. På mødet gives en status på processen, der er god fremdrift i.

Læs mere om evalueringen af udsætningsaftalen

Kronvildt og dåvildt

På mødet fremlægges Den Nationale Hjortevildtgruppes (DNH) indstilling til nye jagttider for kronvildt på baggrund af de regionale hjortevildtgruppers indstillinger. Rådet skal under samme punkt også tage stilling til et kommissorium i forbindelse med DNH’s udarbejdelse af en forvaltningsplan for dåvildt.

Danmarks Jægerforbund anerkender den store indsats, som de regionale hjortevildtgrupper har lagt i udarbejdelsen af de mange regionale forslag til jagttider, der skal gælde for den kommende jagtsæson.

Læs mere om fremtidens hjortevildtforvaltning.

Buejagt på større hjortevildt

Vildtforvaltningsrådet har fået en henvendelse fra Miljø- og Fødevareministeriet om, at ministeren ønsker, at rådet behandler spørgsmålet om, hvorvidt jagt med bue kan udvides til også at omfatte større hjortevildt. Med andre ord skal rådet komme med en indstilling til ministeren.

På mødet skal bl.a. et forslag fra Jægerforbundet til en forsøgsordning for buejagt på de store hjortevildtarter drøftes.

Læs mere om buejagt på det store hjortevildt.

Udsætning af ræv på Bornholm

Jægerne på Bornholm har taget stilling til spørgsmålet; et flertal ønsker ræven genudsat på øen.

Derfor har Miljøstyrelsen modtaget en ansøgning om principiel tilladelse til udsætning af ræv på Bornholm fra Jægerforbundets kreds 8. Den skal Vildtforvaltningsrådet tage stilling til.

Status for ulv

På baggrund af flere formodede ulveangreb i et område syd for Holstebro inden for de seneste måneder samt fotooptagelser af et formodet ulvepar er debatten om ulve blusset op igen. På den baggrund havde Vildtforvaltningsrådets ulvearbejdsgruppe bedt om et ekstraordinært møde den 2. marts.

Problemstillingen skal drøftes i Rådet. Jægerforbundet mener, at det er Miljøstyrelsens ansvar og opgave at håndtere situationen med ulveangreb i henhold til den vedtagne handlingsplan.