OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. juni 2017

Dagsorden til VFR-mødet i juni

Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde i den kommende uge tirsdag den 13. juni. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og som sædvanlig præsenterer og kommenterer vi forud for mødet de centrale dagsordenspunkter.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Evaluering af udsætningsaftalen

Som for jagttidsrevisionen har der også været nedsat en gruppe, som arbejder med udsætningsaftalen. Gruppen har bestået af repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund. På mødet fremlægges indstilling til behandling i rådet.

Læs mere om evalueringen af udsætningsaftalen her. 

Revision af jagttider

I forbindelse med revisionen af jagttiderne er der som tidligere beskrevet nedsat en faglig arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet. Gruppen har afholdt syv møder henover vinteren/foråret og fremlægger nu deres indstilling til drøftelse i Rådet.

- Danmarks Jægerforbund har sammen med DN forud for revisionen af jagttiderne fået skabt enighed i rådet om en langt mere faglig/faktabaseret tilgang til arbejdet med jagttiderne, og vi har derfor store forventninger til fagligheden i indstillingen, der skal drøftes i rådet, udtaler Jægerforbundets formand, Claus lind Christensen.

Læs mere om jagttidsrevisionen her.

Vildtskadebekendtgørelsen

På mødet fremlægges til drøftelse et udkast til kommissorium for rådets kommende arbejde med vildtskadebekendtgørelsen. Tanken er også her at nedsætte en selvstændig arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til justering af den eksisterende vildtskadebekendtgørelse.

- Vi ser frem til dette arbejde, hvor vi vil lægge vægt på, at vildtskadebekendtgørelsen skal håndtere konkrete problemer med skadevoldende vildt ud fra devisen om, at regulering ikke er jagt, men problemløsende, siger Claus Lind Christensen.

Dåvildt

På sidste møde tog Vildtforvaltningsrådet stilling til et kommissorium i forbindelse med DNH’s udarbejdelse af en forvaltningsplan for dåvildt. Rådet godkendte principielt udkastet, men ønskede, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bekræftede, at arbejdet skulle igangsættes. Dette er nu bekræftet af ministeren.

- I Jægerforbundet mærker vi hos en del medlemmer et voksende ønske om, at der bliver taget hånd om den stigende bestand af dåvildt. På den baggrund ønsker Danmarks Jægerforbund også at få taget hul på debatten om den fremtidige forvaltning af dåvildtet i Danmark, siger Claus Lind Christensen.

Buejagt på større hjortevildt

Buejagten på det store hjortevildt er på dagsordenen som en opfølgning på debatten, der udspandt sig på det sidste møde. Danmark Jægerforbund arbejder fortsat på at få skabt mulighed for, at de danske buejægere i fremtiden kan komme til at nedlægge det store hjortevildt.

Læs mere om buejagt på det store hjortevildt her.   

Falkejagt

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har bedt rådet om en faglig indstilling vedrørende falkejagt, herunder om der er kommet ny viden på området.

- I henhold til Danmarks Jægerforbunds natursyn er holdningen klar. Heraf fremgår det, at vi støtter jagt med rovfugle, udtaler Claus Lind Christensen.

Status guldsjakal

Efter at Naturstyrelsen har givet tilladelse til regulering af en guldsjakal, der står bag mindst 11 angreb på husdyr i Sønderjylland, har Danmarks Naturfredningsforening ønsket emnet drøftet i Vildtforvaltningsrådet.

Udsætning af ræv på Bornholm

Jægerne på Bornholm har taget stilling til spørgsmålet; et flertal ønsker ræven genudsat på øen. Derfor har Miljøstyrelsen modtaget en ansøgning om principiel tilladelse til udsætning af ræv på Bornholm fra Jægerforbundets kreds 8.

På martsmødet i Vildtforvaltningsrådet drøftede man kort ansøgningen, men blev enig om, at man ønskede et notat fra DCE, der belyser rævens påvirkning af faunaen. Dette notat foreligger nu til drøftelse i rådet.

Kortnæbbede gæs

På mødet gives en orientering om udviklingen i bestanden af kortnæbbet gås i perioden fra 2016 til 2017.

Se mere om Jægerforbundets holdning til kortnæbbet gås i artskataloget på DJ’s hjemmeside.