OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. marts 2016

Spændende dagsorden til næste VFR-møde

Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 15. marts. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og som vi har for vane, kommenterer vi forud for mødet på de enkelte dagsordenspunkter. Ét punkt, nemlig afrapporteringen fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, vil helt sikkert interessere mange jægere.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund

Afrapportering fra hjortevildtgruppen

På mødet vil formanden for Den Nationale Hjortevildtgruppe, Svend Bichel, give en status for gruppens arbejde, hvor der nu ligger et konkret forslag. Der er lagt op til, at rådet forholder sig til hovedelementerne i hjortevildtgruppens oplæg, der består af dels anbefalinger til den fremtidige forvaltning af kronvildt, dels anbefalinger i forhold til fodring af hjortevildt.

Jægerforbundet ser frem til drøftelsen i rådet og vil lægge vægt på, at Den Nationale Hjortevildtgruppes anbefalinger skal hvile på et solidt fagligt grundlag, således at forvaltningen vil sikre opfyldelse af de nationale mål om flere ældre hjorte, bedre køns- og aldersfordeling, færre skader på mark/skov, flere oplevelser, større spredning og endelig en mere etisk jagtudøvelse.

- Som forslaget er beskrevet, kan Jægerforbundet ikke uden videre tilslutte sig det uden yderligere faglig og juridisk udredning, siger Claus Lind Christensen.

Se nyhed fra 4. februar: Hjortevildtforvaltningen til yderligere debat og se i øvrigt www.hjortevildt.dk.

Status på mårhundebekæmpelsen

På mødet giver Naturstyrelsen en status for dels indsatsen med at bekæmpe mårhund, dels udbygningen af det efterspurgte vidensgrundlag.

- Fra Jægerforbundets side ønsker vi at komme med input til en langsigtet indsatsplan, så vi har størst mulig chance for at bremse bestandsudviklingen, bl.a. gennem den store frivillige indsats, som er helt afgørende for resultatet af anstrengelserne, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Revision af udsætningsbekendtgørelsen

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal evaluere på de gældende regler for opdræt og udsætning. Flemming Torp (Friluftsrådet) er udpeget som formand for gruppen, og han vil redegøre for arbejdsgruppens kommissorium, herunder hvordan arbejdet med udsætningsbekendtgørelsen er tilrettelagt.

Jagttidsrevision

Sideløbende med revisionen af udsætningsbekendtgørelsen skal jagttiderne behandles frem mod slutningen af 2017. På mødet skal DJ’s og DN’s fællesudspil til principper for evaluering af jagttiderne drøftes færdigt.

Rådet har desuden modtaget den første leverance fra DCE, der omfatter bestandsvurderinger af aktuelt jagtbare arter. Forslag til undersøgelse af andre arter fremlægges på mødet. For Jægerforbundets vedkommende er det således input fra jægerrådsmøderne, der kommunikeres videre.

Læs mere om jagttidsrevisionen her.

Buejagt

I Danmarks Jægerforbund er der et ønsker om, at buen fremover kan anvendes til regulering og til jagt på vildtarter større end råvildt, som er det maksimale buen må benyttes til at nedlægge efter gældende regler. Det ønske er fremført over for Vildtforvaltningsrådet.

På den baggrund har Naturstyrelsen udarbejdet et notat, der angiver, hvilken viden der bør indsamles forud for en diskussion af buejagt på større hjortearter. Notatet skal drøftes, inden der sættes en endelig retning for arbejdet.

Sælforvaltning

Den eksisterende sælforvaltningsplan fra 2005 skal revideres og senest med udgangen af 2016. Fiskeriet ved Bornholm er i øjeblikket påvirket af bestanden af gråsæler, der ødelægger fangsterne i nettene. Det har fået Naturstyrelsen til at arbejde på en forsøgsordning til målrettet regulering af disse sæler.

- Jægerforbundet vil gerne ved brug af specialuddannede jægere hjælpe med reguleringen af sæler, men det skal således være samfundet, der efterspørger jægernes hjælp, siger Claus Lind Christensen og tilføjer, at der allerede i DJ er udarbejdet et koncept for efteruddannelse i sælregulering.