OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. maj 2016

Naturpakke med muligheder

Regeringen har her til morgen lanceret den ventede Naturpakke. Pakken indeholder seks hovedområder. Jægerforbundets interesse samler sig især om ”Det åbne land og landmanden som naturforvalter”, da der her lægges op til at yde støtte til Jægerforbundets markvildtindsats.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund vil gerne kvittere for, at regeringen og de øvrige aftaleparter har lyttet til nogle af Jægerforbundets ønsker, men ærgrer sig over, at den økonomiske håndsrækning fra jagttegnsmidlerne ikke er tilstrækkelig til at sikre den nødvendige landsdækkende indsats for markvildtet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenterede sammen med Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti kl. 8 til morgen regeringens Naturpakke til 363,5 mio. kroner. Den indeholder seks hovedområder: Biodiversitetsskov, Videreførte naturindsatser, Natur og biodiversitet, Bynatur og friluftsliv, Det åbne land og landmanden som naturforvalter og endelig Moderne naturforvaltning og afbureaukratisering.

Indsats i det åbne land

Om specifikt markvildtindsats står der i Naturpakken: ”Der iværksættes en målrettet indsats for udvalgte arter i det åbne land, der vil medvirke til at skabe flere levesteder. En ny indsats rummer både indsatser for udvalgte arter og for en bredere vifte af dyr, fugle og insekter.

Det kan f.eks. være anlæg af vegetationsstriber og insektvolde i landbrugslandet, hvis formål primært er at fremme forholdene for forskellige arter, såvel sjældne, truede som jagtbare arter. Dette vil også fremme vildtbestanden i det åbne land. Indsatsen tilrettelægges ved et samarbejde med Danmarks Jægerforbund.”

- Vi er naturligvis meget tilfredse med, at regeringen og de øvrige aftaleparter har lyttet til os, for det vidner om en anerkendelse af jægernes store og vedvarende indsats i naturen, siger Jægerforbundet formand, Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Men jeg er samtidig nødt til at sige, at jeg er ked af, at den økonomiske håndsrækning, der er lagt op til, ikke er tilstrækkelig til at sikre en effektiv landsdækkende indsats for markvildtet. Det skal især ses på baggrund af, at jægerne hvert år indbetaler ca. 90 mio. kr. via jagttegnet til jagt og naturforvaltning. Vi vil naturligvis arbejde videre mod en fuld finansiering, så vi kan nå vores mål.

Støtte til levende hegn

Over de næste tre år afsættes der 30 mio. kr. til læhegn i Naturpakken.

- Det er glædeligt, at beplantning i den åbne land prioriteres. Men skal der skabes bedre naturindhold, reelle levesteder for dyrelivet og mere biodiversitet i det åbne land kan det dog ikke stå alene. Det skal kombineres med udlægning af udyrkede striber, vildtagre, græsstriber mv., siger Claus Lind og fortsætter:

- Og i rigtig mange tilfælde vil det være langt mere effektivt, at plante et enrækket levende hegn på et areal, der svarer til det, som et flerrækket levende hegn normalt plantes på. Pointen er, at der skal gives rum på arealet til, at naturen selv indfinder sig og skaber dynamik.

- Hertil kommer bevarelse eller etablering af målrettede tiltag som lærkepletter, insektvolde, udyrkede striber, stenbunker, kortklippede spor og barjordstriber. Det vil nemlig tilgodese trængte arter i landbrugslandet som vibe, lærke, agerhøne, hare og en række smådyr, forklarer Claus Lind.   

Afbureaukratisering

De fire aftaleparter er endvidere enige om, at der skal arbejdes for, at EU’s regler, og den danske implementering heraf, for landbrugsstøtte ikke forhindrer den nødvendige synergi mellem landbrug og naturhensyn hen mod den kommende reform af EU’s landbrugspolitik i 2020.

- Det er en meget vigtig indsats, som vi også har lagt vægt på i Jægerforbundets input til Naturpakken. Det er afgørende, at politikere og embedsmænd for alvor har modet til at udfordre EU-systemet. Når jeg siger det, er det fordi, vi tidligere har set, at det kan give positive resultater, konstaterer Claus Lind.

Andre tiltag

Danmark får fremover vildere skove til glæde for danskerne og naturen. Et statsligt skovareal på 10.000 hektar svarende til to gange Gribskov i Nordsjælland bliver taget ud af kommerciel drift for at give dyr og planter nye og bedre levevilkår. Naturen i det åbne land styrkes, og danskerne vil opleve endnu bedre tilgængelighed til naturen, hedder det i pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Naturpakken sikrer også mere natur og friluftsliv til danskerne, også i byerne. Den indeholder en kvælstofreduktion på 630 tons over de kommende to år gennem etablering af flere efterafgrøder.

Naturpakken afsætter også små 30 mio. kroner til målrettet opkøb af mindre arealer for at skabe bedre sammenhæng i naturen. Her kan du finde hele regeringens Aftale om Naturpakke LINK http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Natturpakke-2016.pdf

Pakke med muligheder

- Vi ser mange positive elementer i den fremlagte Naturpakke. Vi vil spændt følge implementeringen i de kommende år, dog vil vi straks arbejde for at sikre den fulde finansiering til vores markvildtindsats, så vi kan sikre målet om en effektiv landsdækkende indsats til gavn og glæde for hele befolkningen, understreger Claus Lind.