OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. april 2016

Mere om den nye knivlov

Den nye knivlov har været længe undervejs, og nu er den endelig vedtaget. Læs her om selve knivloven og om hele forarbejdet.

Tekst: Elsebeth Braüner, afdelingschef for Politik og Organisering

I dag den 21. april 2016 trykkede et flertal i Folketinget på JA-knappen til Justitsministerens forslag til den nye knivlov. Loven træder i kraft den 1. juli 2016. Knivloven indebærer en række ændringer – både i forhold til de enhåndsbetjente foldeknive og i forhold til de små lommeknive. Vi vil her gennemgå indholdet af den nye knivlov og beskrive, hvad den kommer til at betyde for jægerne og andre knivbrugere.

Baggrunden for ændringerne
Initiativet til at ændre på reglerne om knive og den deraf følgende åbning af våbenloven skete på baggrund af en dom, der blev afsagt over en våbenhandler, der solgte visse typer af foldeknive. Disse foldeknive blev i den konkrete sag erklæret ”enhåndsbetjente” uagtet, at brugsanvisninger og udformningen som sådan tilsagde, at de var beregnet til at skulle åbnes med to hænder. Med dommen blev en lang række knive med ét slag ulovlige, da de nu var erklæret énhåndsbetjente, ligesom der opstod usikkerhed omkring en endnu længere række af foldeknive. For var den konkrete kniv nu énhånds- eller tohåndsbetjent?

Danmarks Jægerforbund, våbenhandlerforeningen og en række andre friluftsorganisationer henvendte sig til politikere og i særdeleshed til justitsministeren, og fik også i pressen rejst spørgsmålet om hensigtsmæssigheden af den gældende lovgivning.

På den baggrund erklærede den nytiltrådte Justitsminister Søren Pind i sommeren 2015, at han ville se på loven og dens hensigtsmæssighed.

Det oprindelige forslag
I december 2015 fremlagde regeringen og dens støtter et forslag til en helt ny knivlov, som blev sendt i høring. Danmarks Jægerforbund var i dialog med justitsministeriet i høringsfasen og afgav et høringssvar, der støttede intentionerne i forslaget, men påpegede en række justeringsbehov med henblik på at sikre gennemskuelighed og retssikkerhed.

Det endelige forslag blev fremsat og 1. behandlet i Folketinget den 27. januar 2016, hvorefter det blev sendt til udvalgsbehandling i retsudvalget. Udvalget kom derefter med en betænkning, hvorefter det tilrettede forslag blev 2. og 3. behandlet i Folketinget og altså vedtaget den 21. maj 2016.

Enhåndsbetjente foldeknive
Som den nye knivlov er formuleret, er der ikke længere et forbud mod énhåndsbetjente foldeknive. Fra 1. juli 2016 kan alle foldeknive lovligt ejes uden tilladelse fra politiet. Enhver usikkerhed om, hvilken kategori en konkret kniv eller knivtype ville være i, er således borte. Det betyder, at vi har opnået det, vi ville, og det vi satte og for at få ændret.

Som hidtil kan lovlige foldeknive bæres og besiddes på offentlige steder i erhvervsøjemed, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Anvendelsesområdet er uændret, men de før ulovlige knive er nu lovlige.

Små lommeknive
Justitsministeren har ved samme lejlighed ønsket at ændre reglerne for de små lommeknive, som tidligere var helt undtaget fra begrænsninger i brugen. Baggrunden for dette ønske er, at politiet – som den tidligere våbenlov var formuleret – ikke havde mulighed for at fjerne lommeknive, der var under 7 cm i klingen, fra steder og personer, der bar dem og brugte dem, til voldelige formål i nattelivet, ved større forsamlinger som sportskampe, demonstrationer og lignende.

Derfor er undtagelsen for de små lommeknive ophævet med den nye lov og erstattet af en ”anvendelses-undtagelse”. De små lommeknive kan fremover kun bæres lovligt i det offentlige rum, hvis der er et ”anerkendelsesværdigt formål” hermed. Det anerkendelsesværdige formål er i den her sammenhæng bredere end for de almindelige knive.

Som det fremgår af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag:

”… er [det] ikke hensigten med forslaget generelt at forbyde, at almindelige små foldeknive – f.eks. lommeknive, multiværktøjer eller proptrækkere med indbygget kniv – medbringes til dagligdags og fredelige, praktiske gøremål af den føromtalte type. …… Der vil … i praksis være en formodning for, at knive i denne type skal anvendes til et anerkendelsesværdigt formål, medmindre der er konkrete omstændigheder, som taler imod, at dette er tilfældet. Som eksempel på omstændigheder, som – også uden fro de ovenfor omtalte situationer – vil kunne tale imod, at besiddelsen af en sådan kniv har et anerkendelsesværdigt formål, kan nævnes, at kniven er udformet på en sådan måde, at den uanset størrelsen er særligt egnet som angrebs. Og stikvåben, eller at personen, som besidder kniven, tidligere er straffet for flere overtrædelser af våbenlovgivningen.”

Intentionen med forslaget er ikke at tage lommekniven op af lommen på hr. og fru Danmark – jæger eller ikke jæger – men at fjerne alle knive fra steder, hvor de ikke hører hjemme. Dvs. i nattelivet og ved større forsamlinger af mennesker. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om kniven er lovlig og det, der vil blive set på ved den vurdering, er, selve kniven, den person, der bærer den, og det sted, tidspunkt og situation, den bliver båret på.

De nye regler betyder med andre ord, at man fremover i højere grad skal tænke sig om, når man med en lommekniv i lommen, træder ud i det offentlige rum, men det har ikke været intentionen med reglerne, at kriminalisere almindelige menneskers brug af små knive til almindelige, dagligdags gøremål.

Evaluering
I Danmarks Jægerforbund er vi meget opmærksomme på, hvordan de nye regler vil blive udmøntet og håndhævet. Vi har aftalt med justitsministeriet, at vi vil følge udviklingen tæt og være i dialog herom. I et svar på et spørgsmål til Justitsministeren under sagens behandling i retsudvalget, har Justitsministeren bl.a. svaret følgende:

”I bund og grund er der tale om en forenkling og liberalisering af reglerne baseret på sund fornuft. Det tror jeg, alle fornuftige knivbrugere i Danmark kommer til at sætte pris på. Jeg vil selvfølgelig følge tæt, hvordan de nye regler kommer til at virke i praksis. Og hvis det – mod min forventning –skulle vise sig, at reglerne ikke virker som tiltænkt, vil jeg selvfølgelig reagere på dette.”