OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. september 2016

Målrettet prædationsprojekt i NP Vadehavet

Danmarks Jægerforbund afholdt i sidste uge det årlige møde med DJ’s repræsentanter i de eksisterende nationalparkers bestyrelser og råd. Mødet blev afholdt på Rømø i NP Vadehavets sekretariat. Foruden den generelle status på NP-arbejdet var der i år særligt fokus på det igangsatte prædationsprojekt i NP Vadehavet.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Thomas Iversen og Morten Sinding-Jensen

Der er tale om et projekt fra 2014-17, hvor der i fire geografisk afgrænsede områder i NP Vadehavet er givet væsentligt udvidede reguleringsbeføjelser til 32 af Danmarks Jægerforbund særligt uddannede reguleringsjægere, således at der effektivt og målrettet kan bekæmpes ræve, mårhunde, mink og krager. Formålet er at hjælpe Vadehavets meget trængte jordrugende ynglefugle, som f.eks. dværgterne, havterne, hvidbrystet præstekrave og klyde.  

Hjælp til ynglefuglene
- Vi har fået en faglig opgave, der går på at yde hjælp til de trængte ynglefugle i området. Den forsøger vi at løfte i flok ad frivillighedens vej forstået på den måde, at vi har involveret frivillige lokale kræfter i arbejdet, fortæller John Frikke, der er projektkonsulent ved NP Vadehavet, og fortsætter: 

- Projektet er søsat i tæt samarbejde mellem borgere, herunder lokale jægere, forskellige organisationer og myndigheder. Naturstyrelsen har været med til at sætte den lovgivningsmæssige reguleringsramme, mens den praktiske udførelse forestås af lokale jægere. 

Regulering et accepteret værktøj
På spørgsmålet om det etisk acceptable i at bekæmpe nogle arter af hensyn til andre svarer John Frikke, at det spørgsmål naturligvis har været drøftet i projektets styregruppe, hvor alle interesser er repræsenteret.

- Der er enighed om, at regulering er et accepteret værktøj i bestræbelserne på at hjælpe sårbare arter. Her forsøger vi så at gøre det så effektivt og målrettet som muligt ved hjælp af udvidede reguleringsbeføjelser og ved at opfordre ikke alene de 32 reguleringsjægere, men også de øvrige lokale jægere til at tage del i bekæmpelsen af de fire nævnte prædatorer, forklarer John Frikke og fortsætter:

- Vi håber, at vi kan fremlægge dokumentation for, at en målrettet indsats som denne har en positiv effekt på bestandene af ynglefugle. Vi er ikke blinde for, at der er mange parametre, der kan spille ind på succesen, men vi er fortrøstningsfulde i forhold til den indsats, som vi ser, der bliver lagt for dagen af de involverede reguleringsjægere og øvrige jægere i området.

Jægerne tager ansvar
- Som formand for Danmarks Jægerforbund bliver jeg stolt over at høre, hvordan de lokale jagtforeninger og jægere i Vadehavet bliver involveret og er med til at tage ansvar for naturforvaltningen gennem dette spændende og nyskabende projekt, siger Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Det er et godt eksempel på, at jagten og jægerne er en vigtig brik i naturforvaltningen. Her får jægerne ikke trofæer på væggen, til gengæld er de med til at yde en stor indsats for at sikre de sårbare ynglefugles fortsatte eksistens i et af Danmarks mest spændende naturområder. Det betyder, at også jagtbare arter som dobbeltbekkasin, spidsand, skeand m.fl., som yngler i området, får gavn af indsatsen.

- Jeg håber, som John Frikke, at resultaterne vil tale for sig selv således, at metoden i dette projekt kan kopieres til andre områder, hvor trængte ynglefugle har behov for en hjælpende hånd. Jeg ser meget frem til at få forelagt resultaterne af den målrettede regulering med udvidede beføjelser, som jeg også mener er et fuldt acceptabelt værktøj at tage i anvendelse, når det tjener et højere formål. Derfor vil dette projekt være med til at skabe grundlag for en debat om generelt øgede beføjelser i vildtskadebekendtgørelsen eller jagttidsbekendtgørelsen.

I Jægers novemberudgave kan du læse meget mere om dels prædationsprojektet i NP Vadehavet, dels om Jægerforbundets arbejde i nationalparkerne, herunder persongalleriet.

John Frikke, projektkonsulent ved NP Vadehavet, håber, at den målrettede indsats over for udvalgte prædatorer vil have en positiv effekt på bestandene af ynglefugle i Vadehavet.

John Frikke, projektkonsulent ved NP Vadehavet, håber, at den målrettede indsats over for udvalgte prædatorer vil have en positiv effekt på bestandene af ynglefugle i Vadehavet.