OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jægerforbundet hilser regeringens støtte til Natura 2000-områderne velkommen

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag offentliggjort 252 nye naturplaner, der skal sikre en fortsat beskyttelse af de omkring 60 forskellige naturtyper og mere end 150 arter, der er i landets Natura 2000-områder.

Natura 2000-områderne blevet oprindelig til med det mål at sikre biodiversiteten i Europa. Grundlaget var – og er fortsat - EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv, der forpligter landene i EU til tilsammen at bevare mere end 200 naturtyper og næsten 800 plante- og dyrearter. Landene har derfor udpeget områder, hvor der er særligt fokus på at bevare disse arter og naturtyper.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder, der tilsammen udgør 9% af Danmarks landareal og 18 % af havarealet. Heraf er der ca.115 fuglebeskyttelsesområder.

- Da Natura 2000-områderne udgør vigtige levesteder for trækfugle, har Danmarks Jægerforbund bidraget til arbejdet, siden den oprindelige danske Natura 2000-planlægning blev igangsat tilbage i 2004. Via vores arbejde for mest muligt jagt og natur har vi sikret, at jagt er en naturlig del af aktiviteter i Natura 2000-områderne, fortæller Stig Egede Hansen, formand for Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg.

Dynamisk lokal forvaltning er vejen frem

DJ’s forventninger til regeringens naturplanerne er, at de vil sikre en mere dynamiske tilgange til forvaltningen i Natura 2000-områderne. DJ se gerne, at reservater løbende kan tilpasses, så de i højere grad tilgodeser de reelle fødemuligheder for trækvildtarter. Dermed vil de fungere, som de rent faktisk var tiltænkt og ikke som i dag, hvor de statisk udpegede områder ikke ændres i takt med de naturgivne forhold.

Muslingebanker og forekomst af ålegræs ændrer sig, som naturen nu engang gør, og dermed ændres fødesøgningsmulighederne for visse trækvildtarter. DJ opfordrer derfor til, at forvaltningen gøres dynamisk, så den kan tilpasses naturens dynamik.

En forudsætning for dynamisk forvaltning af Natura 2000-områderne er, at forvaltningen sker decentralt. I Jægerforbundsregi er det derfor Jægerrådene, der udarbejder lokale høringssvar, da det er dem, der har det dybe lokale kendskab til, hvordan naturplanerne får indflydelse på de stedlige forhold.

Positive forventning til den kommende Naturpakke

Ud over dagens lancering af de 252 naturplaner, er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen også på vej med regeringens Naturpakke, der sætter retning for den danske natur i fremtiden.


Fra Danmarks Jægerforbunds side imødeses Naturpakken, og DJ har naturligvis haft en drøftelse med miljø-og fødevareministeren for at præsentere Jægerforbundets input, der kan ses her: www.jaegerforbundet.dk/naturpakken


Læs mere om Natura2000-områder: http://www.jaegerforbundet.dk/natur/natura-2000/

 

Spørgsmål til artiklen?

Spørgsmål til artiklen kan rettes til pressechef Torsten Lind Søndergaard på tls@jaegerne.dk.