OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. februar 2016

God debat til stormøde om udsætning

Ikke mindre end 190 valfartede mandag aften til Gefion i Sorø. Anledningen var det første af tre dialogmøder, som Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer og Danske Herregaardsjægere i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen har taget initiativ til. Aftenens debatemne var natur- og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt samt jagt på udsatte fasaner, agerhøns og gråænder.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbunds jagtfaglige chef, Niels Søndergaard, gav indledningsvis en status på arbejdet frem mod genforhandlingen af det nuværende udsætningsforlig, der skal være afsluttet ultimo 2017.

Naturfaglige udfordringer

- Vi er fortsat i gang med at indsamle input fra alle interessenter, så vi får det bedst mulige forhandlingsgrundlag, når udsætningsforliget skal genforhandles i Vildtforvaltningsrådet i løbet af 2016 og 2017, indledte Søndergaard og fortsatte:

- Vi vil blive udfordret på mindst to områder. Det er natureffekten i forbindelse med udsætning af fasaner og miljøpåvirkningen ved udsætning af gråænder. Vi arbejder intensivt med begge problemstillinger, men det er vigtigt at forstå, at det er centrale problemområder, som vi skal have styr på.

Niels Søndergaard fortalte om Bæredygtig Jagt og organisationens mærkningsordning. Han kom også ind på nogle af knasterne og de ømme tæer i forhold til opdræt og udsætning. Elementer, som alle i ”branchen” bør forholde sig til, hvis det omgivne samfund skal acceptere opdræt og udsætning, som vi kender det i dag.

Fødevarestyrelsens sporbarhedskampagne

Specialkonsulent og dyrlæge Stig Jessen fra Veterinærrejseholdet under Fødevarestyrelsen orienterede om den planlagte kampagne om sporbarhed ved indførsel af fjervildt fra udlandet.

- Baggrunden for, at vi iværksætter denne kampagne til sommer, er, at vi ønsker at kunne spore evt. syge fugle lige fra eksportlandet over importøren og transportøren til det konkrete udsætningssted på den enkelte ejendom, sagde Stig Jessen og tilføjede, at den anden del af kontrollen angår dyrevelfærden.

- Vi vil med denne kampagne vise branchen, at vi tager import af fjervildt alvorligt, både i form af at alle dokumenter fra afsenderlandet skal være i orden, og at håndteringen af fuglene dyrevelfærdsmæssigt skal leve op til kravene. Af hensyn til dansk fjerkræproduktion er det afgørende, at der er styr på importen af fjervildt, men også sporbarheden ved fugle solgt og distribueret i Danmark skal være på plads, understregede Stig Jessen.

Han gennemgik sanktionsmulighederne ved overtrædelse af gældende regler lige fra en vejledning over indskærpelse til påbud og endelig bøder og politianmeldelse. Budskabet fra Stig Jessen var klart: sæt jer grundigt ind i reglerne og sørg for at have papirerne i orden, så I ikke bryder loven!

Livlig debat

Inden den egentlige debat gav vildtkonsulent Søren Egelund Rasmussen fra Naturstyrelsen en orientering om biotopplanerne og udsætning af fasaner. Han gennemgik i grove træk reglerne for biotopplaner og fortalte bl.a., at der hvert år udarbejdes ca. 260 biotopplaner, hvoraf der udtages 12-15 årligt til kontrol.

Den efterfølgende debat mellem salen og panelet, bestående af repræsentanter fra de arrangerende organisationer samt Bæredygtig Jagt, var levende.

Fra salen blev der peget på, at folkestemningen skal påvirkes lang mere end i dag. Jagten skal ”sælges” på bæredygtighed og ansvarlighed, og så skal jægerne skal stå ved det, de gør! Hertil svarede Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, at Jægerforbundet netop gennem naturformidlingen kommer i kontakt med børn og voksne fra hele samfundet.

Formanden for Dansk Herregaardsjægere, Kristian Stenkjær, pointerede, at de danske jægere og lodsejere skal til eksamen til sommer, når Fødevarestyrelsen iværksætter deres kampagne. Resultatet af kampagnen kan få stor indflydelse på det videre politiske forhandlingsforløb.

- Vi har gennem tiden fået ros for vores forbedringer af forholdene ved opdræt og udsætning, og det skal vi have igen, sagde Stenkjær!

Christian Sehestedt Juul, formand for Bæredygtig Jagt, påpegede nødvendigheden af, at Bæredygtig Jagt tilføres flere midler til at tage del i kampen for at sikre fremtidens opdræt og udsætning.

- Slaget er bestemt ikke tabt endnu. Og for mit eget vedkommende er fasanerne med til at sikre økonomien til biotopplejen, og jeg ser gerne, at man kan blive belønnet med muligheden for at sætte flere fugle ud, hvis man gør en ekstra naturindsats, supplerede formanden for Sektion for større Jordbrug, Frederik Lüttichau.

Flere fra salen påpegede, at åbenhed er vejen frem til at sikre accept. Vi skal med højt hævet hoved fortælle om jagten og alle de medfølgende tiltag, der gavne hele naturen, eksempelvis biotopplanerne, som kommer mange arter til gode. Større forståelse kan skabes gennem mere oplysning og indsigt.

En mente, at man ikke skulle debattere ulovligheder, hertil svarede Claus Lind, at det desværre er et vedholdende problem, der bruges mange ressourcer på at bekæmpe. På samme måde er vi nødt til at forholde os til miljøpåvirkningen ved andeudsætning. Det går ikke væk af sig selv!

Konklusion

Niels Søndergaard konkluderede afslutningsvis på debatten og pegede på, at større åbenhed med omtanke kan være vejen frem til at forklare jagten og dens forvaltningsmæssige rolle, ligesom vi skal stå ved det, vi gør.

- Det er også blevet nævnt flere gange, at ulovlighederne skal vi koncentrere os mindre om. Omvendt er der stadig udfordringer med udsætning af ænder og fasaner, som vi skal have i fokus.

Claus Lind fik det sidste ord og understregede, at alle skal tage jægerhåndværket alvorligt. På den måde kan vi flytte holdninger. Brug også de sociale medier til at fortælle den gode historie og til at hjælpe hinanden.

Foto: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund