OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. december 2016

Dagsorden til VFR-mødet i december

Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde torsdag den 15. december. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og som sædvanlig præsenterer og kommenterer vi forud for mødet de centrale dagsordenspunkter

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Udsætning

Der er nedsat en gruppe, der arbejder med udsætningsaftalen, som består af repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund.

På mødet skal Vildtforvaltningsrådet drøfte principperne for det videre arbejde i arbejdsgruppen.

Læs mere om evalueringen af udsætningsaftalen.

Jagttider

I forbindelse med revisionen af jagttiderne er der nedsat en faglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund. 

Gruppen har afholdt de første møder og har i overensstemmelse med rådets principper for fastsættelse af jagttider drøftet målsætninger for vildtbestande. Disse målsætninger fremlægges til drøftelse på mødet. Rådsformand Jan Eriksen vil under samme punkt fremlægge forslag om den videre proces i forhold til vildtskadebekendtgørelsen.

Læs mere om jagttidsrevisionen

Buejagt på større hjortevildt

På junimødet blev dette spørgsmål drøftet. Der var dog modsatrettede synspunkter, og sagen blev skudt til hjørne. Siden da har Vildtforvaltningsrådet fået en henvendelse fra Miljø- og Fødevareministeriet om, at ministeren ønsker, at rådet behandler spørgsmålet om, hvorvidt jagt med bue kan udvides til også at omfatte større hjortevildt.

Med andre ord skal rådet komme med en indstilling til ministeren.

Læs mere om vores arbejde med området her.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Rådet har modtaget et notat fra Landbrug & fødevarer, hvori man fremfører ønske om en diskussion af myndighedsbetjeningen, altså hvem der skal rådgive Vildtforvaltningsrådet i jagt- og vildtfaglige spørgsmål. I øjeblikket er det DCE.

- Jægerforbundets ønske er i den sammenhæng udelukkende at sikre en faglig solid og dermed velkvalificeret myndighedsbetjening, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Status for kronvildt

Der er endnu intet nyt fra ministeren, hvorfor der stadig afventes en beslutning. Danmarks Jægerforbund støtter som bekendt Vildtforvaltningsrådets indstilling på nær arealkravet.

Invasive arter, herunder mårhund

SVANA har erkendt, at det ikke er muligt at udrydde mårhunden i Jylland, hvorfor indsatsen nu drejes over på at forhindre spredning af bestanden til Fyn og Sjælland. DN har ønsket en drøftelse af, hvordan der kan sikres en sammenhæng mellem målsætning, faktisk udvikling og virkemidlerne, der er til rådighed.

- Jeg vil gerne rose de mange frivillige mårhundereguleringsjægere for en meget stor indsats hidtil. Slaget om Jylland er tabt, erkender SVANA, hvilket betyder, at vi nu skal se på, hvordan vi i fællesskab kan optimere reguleringsværktøjerne for de frivillige, siger Claus Lind Christensen.

Bramgæs

På Mandø har reguleringen af bramgæs givet udfordringer vedrørende regulering i Natura 2000-områder og hensynet til andre ynglefugle. DCE har på den baggrund udarbejdet en rapport, hvori konsekvenserne af reguleringen for de øvrige ynglefugle vurderes. DOF har ønsket en præsentation af rapporten på mødet.

- Med den store og stigende bestand af bramgæs er vores holdning klar; bestanden af bramgæs skal ned, og det kan vi kun gøre ved hjælp af vide muligheder for regulering, da der for nuværende ikke kan indføres jagttid, udtaler Jægerforbundets formand.

Pindsvin

Dyrenes Beskyttelse fremsatte på rådsmødet den 22. september ønske om at rådet drøfter pindsvin, herunder evt. spredning af salmonella når pindsvin efter pleje genudsættes i naturen.

Forvaltning af bison

På Bornholm er Naturstyrelsen begyndt at overveje, hvad der skal ske med den lille bestand af bisoner, der pt. holdes under hegn. Fra Jægerforbundets side betragtes det som et lokalt anliggende, som de lokale interessenter må tage stilling til.

Value cannot be null. Parameter name: mediaItem