OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. juni 2016

Dagsorden til junis VFR-møde

Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 14. juni. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og helt som vi plejer, kommenterer vi forud for mødet på de enkelte dagsordenspunkter. Ét punkt, nemlig den endelige beslutning om den fremtidige kronvildtforvaltning, vil helt sikkert interessere mange jægere.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund

Indstilling om kronvildtforvaltning

Der er lagt op til at Vildtforvaltningsrådet tager den endelige beslutning om den kommende kronvildtforvaltning. I drøftelsen vil indgå faglig udredning af fordele og ulemper ved indførelse af yderligere arealkrav og indberetningspligt. Naturstyrelsen vil bl.a. bidrage med vurderinger af de juridiske aspekter af arealkravet.

Siden december 2015 har DJ igennem lokale møder i jagtforeninger, jægerrådsmøder, kredsmøder, repræsentantskabsmødet samt dialogmøder for alle jægere i Danmark inddraget jægerne og indhentet input til den endelige drøftelse i HB forud for Vildtforvaltningsrådsmødet. Den 10. juni tager Jægerforbundets hovedbestyrelse endelig stilling til, hvordan man vil forholde sig til arealkrav og indberetningspligt.

Buejagt

I Danmarks Jægerforbund er der et ønske om, at buen fremover kan anvendes både til regulering og til jagt på vildtarter større end råvildt, som er det maksimale buen må benyttes til at nedlægge efter gældende regler.

Vildtforvaltningsrådet vil på baggrund af en praktisk demonstration og indsamlede erfaringer med buejagt fra udlandet fremlagt af Danmarks Jægerforbund tage en drøftelse af Jægerforbundets ønsker.

Forvaltningsplan for bæver

Arbejdet med revision af forvaltningsplanen for bæver skrider fremad og forventes afsluttet inden udgangen af 2016. I øjeblikket står bæver opført på Habitatdirektivets bilag 4, hvilket ikke giver mulighed for jagt på arten.

Jægerforbundets holdning er klar, jagt er endemålet. I takt med den stigende bestand af bæver i Danmark ønsker Jægerforbundet at tage zonering i brug og iværksætte en dynamisk forvaltning i disse områder, så bestanden kan holdes på et acceptabelt niveau.

Måger

Rådet skal en tur til Sprogø og se på måger. Anledningen er, at rådet skal have et fælles vidensgrundlag med hensyn til omfanget og karakteren af udfordringerne med mågebestande og at diskutere muligheder og løsninger ved hjælp af afværgning af skader og ved regulering. Jagttider på måger bliver behandlet i forbindelse med den kommende jagttidsrevision. Her vil Jægerforbundet arbejde for jagttider igen.

Status for kortnæbbet gås

Efter tre år med adaptiv forvaltning af kortnæbbet gås er bestanden reduceret, men dog fortsat over det fastsatte mål på 60.000 individer. På mødet vil den nuværende bestandsstørrelse og jagtudbyttet for 2015/16 blive præsenteret. Jægerforbundet er naturligvis spændt på, hvad tællingerne viser.

Man skal huske, at den adaptive forvaltning giver mulighed for meget mere dynamisk jagttid, end vi normalt har, og øget jagttid på mere usikker grund, end vi normalt kan få. Jagttiden på kortnæbbet gås har været udvidet i én sæson for så i sidste sæson, at vende tilbage til normal jagttid, fordi tællinger viste usikkerhed om bestanden. Vi har altså samlet set ikke fået en indskrænkning i jagttiden, men en udvidelse.

Adaptiv forvaltning er en tilgang, hvor jægerne i nogle tilfælde kan opnå jagtmulighed på arter, der ellers ikke umiddelbart vil kunne opnås jagttid på, fordi forvaltningstilgangen indbefatter en nøje overvågning og en løbende justering af jagttiden.

Adaptiv forvaltning drejer sig ikke om, at vi som jægere får frataget vores frihed og glæde ved at gå på jagt. Tværtimod er det et af flere redskaber i værktøjskassen, som kan medvirke til at sikre jagten og udvide jagtmulighederne, men bestandene skal kunne tåle det.

Se mere om adaptiv forvaltning her.

Forvaltning af arter

Under denne overskrift gemmer sig et ønske fra DN om, at rådet skal diskutere, om der fremover skal mere fokus på ikkejagtbare arter.

Vildtforvaltningsrådets arbejdsfelt er vildt, og det indbefatter alle pattedyr og fugle i Danmark. Jagtbart eller ikkejagtbart. Måger og bæver er arter, der ikke kan fastsættes jagttid på, og de er på dagsordenen til det kommende møde, hvilket afspejler, at Vildtforvaltningsrådet arbejder med ikkejagtbare arter.

EU-forordning om invasive arter

Ifølge forordningen skal der ske en opdatering af EU-listen over invasive arter senest hvert sjette år. Dette skal aktuelt ske primo 2017. På den nye liste over 20 arter er sikahjort bl.a. opført. Jægerforbundet ønsker en drøftelse af denne liste og mener ikke, at det er et EU-anliggende, da det kan få drastiske nationale konsekvenser for konkrete arter.