OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. december 2016

Årets sidste Vildtforvaltningsrådsmøde

Vildtforvaltningsrådet afsluttede et meget aktivt 2016 med decembermødet. Emnerne var mange: buejagt, udsætning, jagttider og meget andet. Læs om mødet her.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

2016 har været et begivenhedsrigt år for vildtforvaltningsrådet, VFR, med mange emner på dagsordenerne som der har været stor interesse i.

Her kan du læse lidt mere om årets sidste møde - punkt for punkt:

Udsætning

På mødet blev der fulgt op på arbejdsgruppens arbejde, som skrider planmæssigt fremad. Det forventes, at tidsplanen med at evaluere udsætningsaftalen holdes, og at opgaven dermed afsluttes i sidste halvdel af 2017.

Læs mere om evalueringen af udsætningsaftalen.

Jagttider

Jagttidsprocessen skrider også planmæssigt frem. Netop nu er den nedsatte arbejdsgruppe i gang med at fastsætte, hvilke målsætninger man ønsker for af de enkelte arter. Arbejdsgruppen forventer at fremlægge et udkast til målsætninger for VFR på mødet i marts. Herefter vil arbejdsgruppen drøfte om målsætningerne giver anledning til ændringer i jagttiderne.

Som den røde tråd i arbejdet følges den strategi, der er vedtaget af VFR. Strategien går på, at arbejdet med at fastsætte jagttiderne foregår med den tilgængelige faglige viden i højsædet.

Det forventes, at drøftelserne om jagttiderne kan afsluttes på mødet i september 2017

Læs mere om jagttidsrevisionen

Buejagt på det større hjortevildt

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har bedt VFR om at komme med en indstilling om, hvorvidt jagt med bue kan udvides til også at omfatte det store hjortevildt. Et ønske vi i en længere periode har arbejdet for i Danmarks Jægerforbund.

Konklusionen på mødet blev, at formanden for vildtforvaltningsrådet har fået mandat til, at han på rådets møde i marts 2017 kan fremlægge et oplæg til en indstilling til ministeren. Formanden for vildtforvaltningsrådet vil i de kommende måneder inddrage de relevante organisationer i arbejdet, som naturligvis vil omfatte Danmarks Jægerforbund, men også FADB (Foreningen Af Danske Buejægere).

Læs mere om vores arbejde med området her.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Rådet drøftede en indstilling fra Landbrug & Fødevare om den fremtidige forskningsbaserede myndighedsbetjening i relation til vildtforvaltningen i Danmark. En opgave der med års mellemrum sendes i udbud.

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening er kort sagt den ”leverandør” af viden, som Naturstyrelsen benytter til at udarbejde rapporter og lignende fagligt arbejde. Pt. er det DCE ved Aarhus Universitet.

Danmarks Jægerforbunds holdning er, at den rådgivning, der gives, skal være faglig solid, samt at der er kontinuitet i den rådgivning, der gives. På mødet var det et synspunkt, der var enighed om, og punktet gav rådet mulighed for at tage en grundlæggende debat om emnet.

Status for kronvildt

Siden rådet i juni afgav sin indstilling, er der ikke kommet en udmelding fra ministeren. Derfor indeholdt dette punkt ikke yderligere debat eller information.

Læs mere om fremtidens hjortevildtforvaltning her.

Invasive arter – herunder mårhund

DCE redegjorde for udviklingen i bestanden af mårhund og gjorde det klart, at hvis det opsatte mål med at udrydde mårhunden i Danmark skal nås, så kræver det en væsentlig større indsats - med dertilhørende ressourcer – end hidtil. Er målet, at væksten i bestanden skal standses, vil det kræve, at antallet af dyr der nedlægges, skal øges med mere end 20%.

Pt. er der usikkerhed om, hvorvidt mårhunden vil komme på den såkaldte ”dødsliste” over invasive arter i EU. Indtil der er afklaring om mårhundens status i EU, anbefaler vildtforvaltningsrådet, at den nuværende indsats fortsætter samtidigt med, at der igangsættes en analyse af, hvilken indsats der med den nuværende bestandsstørrelse vil være den rigtige.

Fra Danmarks Jægerforbund har vi et ønske om, at de virkemidler, som de frivillige har, bliver gjort så vide som muligt, og at der afsættes midler til at understøtte deres store indsats. Det skal også sikres, at indsatsen kan ske flest mulige steder i landet.

Du kan finde mere information om mårhunde-projektet her.

Bramgæs

På Mandø har reguleringen af bramgæs givet udfordringer i forhold til regulering i Natura 2000-områder og hensynet til andre ynglefugle. DCE har på den baggrund udarbejdet en rapport, hvor reguleringens konsekvenser for de øvrige ynglefugle vurderes. DOF ønskede en præsentation af rapporten på mødet.

På baggrund af drøftelserne anbefaler rådet, at den nuværende praksis med regulering blive fastholdt, hvor naturstyrelsen vil sikre at tilladelser til reguleringen i yngleperioden vil blive givet med stor hensyn til de ynglende fugle.

Læs mere om bramgås i vores artsleksikon.

Pindsvin

Dyrenes Beskyttelse fremsatte på rådsmødet den 22. september et ønske om, at rådet drøfter pindsvin - herunder evt. spredning af salmonella når pindsvin efter pleje genudsættes i naturen.

Der var på mødet enighed om, at hvis pleje af pindsvin kan påvirke vores vildt negativt via spredning af sygdomme, så skal det begrænses. Debatten medførte at emnet om pleje af vilde dyr i sin helhed, vil blive taget op til drøftelse i rådet på et senere tidspunkt.

Forvaltning af bison

Rådet fik en orientering om fremtidsmulighederne for bison på Bornholm og de forskellige scenarier, der findes. Helt grundlæggende så anses dette punkt som et lokalt anliggende for Bornholm.

Der er dog et muligt scenarie, som omfatter en udvidelse af det hegn, som dyrene går i. I dag er det på 200 hektar. Danmarks Jægerforbund er meget forbeholden for dette, da vi grundlæggende ikke er tilhænger af store hegn i naturen, der kan påvirke vildtets frie bevægelighed. Vi ønsker heller ikke, at opdele naturen i en A og B natur.