OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. december 2015

Positivt VFR-møde for jægerne

Vildtforvaltningsrådet har afholdt sit sidste møde i 2015. Dagsordenen indeholdt en række særdeles interessante emner for de danske jægere, og efter mødet er det da også flere ting at glæde sig over. Der bliver lempede vilkår for regulering af bramgæs. De nuværende reguleringsregler for ringduer fastholdes, samtidig med at der afventes resultat af EU-drøftelser om tolkningen af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Markvildtsindsatsen påskønnes, og de fremtidige principper for jagttidsfastsættelsen med stor vægt på faglige argumenter blev vel modtaget.

Naturstyrelsen har udarbejdet et notat om de juridiske rammer for regulering af bramgæs. Vildtforvaltningsrådet havde bedt om notatet, da bestanden de senere år er vokset eksponentielt med omfattende markskader til følge i visse egne af landet.

På mødet kom det frem, at der om tre år forventes at foreligge en forvaltningsplan for bramgæs i regi af AEWA. Ja, faktisk forventes det, at der bliver tilvejebragt en gåseplatform i AEWA for at effektivisere arbejdet med gåseforvaltningsplaner, og at der skal etableres forvaltningsplaner for fire gåsearter; kortnæbbet gås, tajgasædgås, grågås og bramgås.

På kort sigt var rådet enig om at skrue op for reguleringen, da jagt ikke er muligt i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

- Det er nødvendigt med en indsats nu, selv om vi ikke kan kalde det jagt. Vi vil dog fastholde ønsket om jagttid på bramgæs og fortsat arbejde for en ændret EU-lovgivning for denne art, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, og fortsætter:

- Forskerne siger, at der årligt kan skydes op til 96.000 bramgæs på trækruten fra yngleområderne i Sibirien til rastepladserne i Nordeuropa. Det vil blot betyde, at bestanden ikke vokser. Med andre ord er der et solidt grundlag til stede for at øge reguleringen markant. Naturstyrelsen vil nu udarbejde vilkår for fremtidig bramgåseregulering i Danmark

Forvaltningsplan for bæver
I foråret 2015 blev der taget hul på en revision af den eksisterende forvaltningsplan for bæver. Det der især optager parterne i rådet, er forvaltningsplanens mål.

- Arbejdet skrider planmæssigt fremad, og i rådet ser det ud til, at der er enighed om de overordnede målsætninger for bæverbestanden i Danmark, summerer Claus Lind om dette punkt.

Markvildtindsatsen
På mødet gav Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund, en status på markvildtprojektet, efter at det har været i gang i snart tre år. Projektets anden fase går i 2016 ind i sit sidste år, inden projektet overgår til en egentlig driftsfase fra 1. januar 2017.

- En af de helt store fordele ved markvildtprojektet er de afledte positive effekter på hele faunaen og ikke kun de jagtbare arter. Der var bl.a. derfor generelt ros til projektet, og der er en generel opfattelse af, at arbejdet skal videreføres efter årsskiftet 2016/17, bemærker Claus Lind.

Principper for jagttidsfastsættelse
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund har som tidligere nævnt her på hjemmesiden arbejdet på et sæt principper for fastsættelse af jagttider. De foreslåede principper blev drøftes i rådet.

- Vores fælles oplæg til principper for jagttidsfastsættelse blev modtaget med tilfredshed. Rådet forventer, at vi hermed har skabt en solid platform for fremtidens jagttidsfastsættelse, siger Jægerforbundets formand og tilføjer:

- Nu vil Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen nærlæse de foreslåede principper og drøfte dem med hvert enkelt medlem af rådet, således at der kan tages endelig stilling til principperne på martsmødet i 2016.

Ringduer
En arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet har set på mulige løsninger i forbindelse med det etiske problem ved regulering af ringduer i september og oktober. På baggrund af arbejdsgruppens oplæg har Naturstyrelsen skitseret fire modeller. 

Arbejdsgruppens medlemmer har efterfølgende peget på den model, der indebærer fortsat regulering af ringduer i september og oktober i egne, hvor de gør skade.

Efter mødes står det klart, at de nuværende reguleringsmuligheder fastholdes, men det er samtidig bestemt, at Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund skal iværksætte en informationskampagne, der har til formål at gøre jægerne opmærksomme på især i juli-september ikke at skyde enlige duer, men derimod duer i flokke, for på den måde at reducere bortskydningen af forældrefugle.

 - Jægerforbundet ønsker og arbejder fortsat på udvidet jagttid på ringduer. Disse drøftelse vil indgå i de generelle jagttidsforhandlinger, da der p.t. foregår drøftelser i EU om tolkningen af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet, som vi naturligvis afventer, siger Claus Lind.

Løse hunde
I Danmark optræder der løse hunde rundt omkring. Disse udgør ikke alene en trussel mod husdyr, men også mod faunaen i naturen.

På gårsdagens møde i Vildtforvaltningsrådet var der enighed om at iværksætte en informationskampagne rettet mod alle hundeejere med det formål at skabe en adfærdsændring hos disse, så der fremover vil være færre løse hunde i naturen.

- Flere medlemmer af rådet pegede på, at man kunne overveje at indføre hundene igen i mark- og vejfredsloven. Noget som Danmarks Jægerforbund naturligvis gerne vil støtte, da vi jo kæmpede imod ændringen af mark- og vejfredsloven, slutter Claus Lind.

Af Morten Sinding-Jensen