OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. november 2015

Lav en gratis sø

NaturErhvervstyrelsen har lige nu åben for ansøgninger om tilskud til gravning af søer og diger, der kan medvirke til at beskytte bilag IV arter. Tilskuddet gives både til nye projekter, og opdateringer af allerede eksisterende. Har du det helt rigtige projekt, kan du få dækket 100 procent af udgifterne, men mindre kan også gøre det.

For jægere og lodsejere med en sø på deres jorde er der nu økonomisk hjælp at hente, såfremt man ønske at forbedre søen. Kravet er, at den efterfølgende kan tage godt i mod arter, der er på EU habitatdirektivs bilag IV. I dette tilfælde er der fokus på markfirben, birkemus og padder.  

Har du ikke en sø på dit areal, kan du søge tilskud til at få den udgravet.

Nogle projekter kan få dækket 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter, mens andre projekter kan få dækket en del af udgifterne. Dog skal der betales skat.

Sådan får du støtte

Det er NaturErhvervstyrelsen, der tildeler støtten, og de giver tilskud til følgende projekttyper:

  • Gravning af søer
  • Oprensning af søer
  • Etablering af jorddiger
  • Etablering af stendynger
  • Reetablering af stendiger

Formålet med projektet skal altså være at sikre eller forbedre levestederne for de ovennævnte arter fra EU’s habitatdirektivs bilag IV.

Der er ansøgningsfrist den 12. januar 2016 og du kan læse mere om, hvordan du søger på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at du skal kontakte kommunen for at indhente de nødvendige tilladelser, og at det kan betyde sagsbehandlingstider og dermed et tidspres på at ansøgningsfristen.. 

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund