OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. december 2015

Eva Kjer Hansen: Flere bramgæs må reguleres

Bestanden af bramgæs er nu på 1,2 mio. og skaderne for de danske landmænd så omfattende, at der skrues op for reguleringen.

På det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet den 15. december var der enighed om, at skrue op for reguleringen af bramgæs, da jagt ikke er muligt i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Efter mødet udtrykte jægerforbundets formand tilfredshed med rådets indstilling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og er derfor ikke overraskende tilfreds med udmeldingen fra ministeren om, at regulering af bramgæs kan øges af hensyn til landbrugets afgrøder.

Bestanden af bramgæs er fra 1970’erne til i dag vokset fra cirka 50.000 til 1,2 millioner. Problemet er, at gæssene fouragerer på danske marker, når de trækker henholdsvis nord- og sydpå, hvilket kan have store konsekvenser for landmændene, fremgår det af en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Derfor får landmænd frem over lov til at regulere flere bramgæs for at sikre deres afgrøder.

Det har miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen således besluttet efter indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

- Bramgæs er ikke længere en truet art. Nu er den en trussel. Derfor indfører jeg, at reguleringen kan øges i det omfang, som det er nødvendigt i det enkelte område. Vi kan ikke være tjent med, at landmændene oplever store skader, fordi kæmpe flokke af bramgæs æder deres afgrøder, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Øget regulering
Ministerens beslutning betyder, at reguleringsperioden udvides. Der vil fremover kunne gives tilladelse af længere varighed fra den 1. september til 29. februar. Mellem den 1. marts og 31. maj vil der fortsat kunne gives tilladelse for en måned af gangen. Der er ikke noget øvre loft for, hvor mange bramgæs der må reguleres, men antallet skal vurderes i de konkrete sager. 

Det er den lokale vildtkonsulent hos Naturstyrelsen, der skal vurdere, om en landmand kan få tilladelse til at regulere bramgæs – og i hvilket omfang.

Bramgåsen er beskyttet af regler i EU's fuglebeskyttelsesdirektiv. Det betyder, at der ikke kan fastsættes jagttid på den, men man kan regulere den, når den skader afgrøder. DCE vurderer, at der kan skydes 96.000 bramgæs årligt på tværs af landene, uden at bestanden bliver reduceret i forhold til i dag.

Det mener Jægerforbundet
- Af hensyn til landbruget er det nødvendigt med en indsats nu, selv om vi ikke kan kalde det jagt. Af hensyn til både den rekreative interesse og forvaltningen af arten vil vi dog fastholde ønsket om jagttid på bramgæs, da jagt er en del af naturforvaltningen, og således fortsat arbejde for en ændret EU-lovgivning for denne art, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og tilføjer: 

- Vi ser frem til, at der kommer en international forvaltningspraksis for (bram)gæs, der forhåbentlig fører til jagt på længere sigt.