OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. september 2015

Dagsordenen til næste møde i Vildtforvaltningsrådet er offentliggjort

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 17. september hos det svenske jægerforbund på Öster Malma. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort. Som et nyt tiltag vil vi fremover kommentere på dagsordenens enkelte punkter forud for mødet.

Bramgæs

Rådet skal diskutere bramgæs, herunder gældende praksis for regulering af bramgæs i Danmark. Jægerforbundets holdning er klar. På længere sigt ønsker forbundet jagttid på bramgæs. Jagten skal bruges som et forvaltningsredskab til at reducere den store bestand af bramgæs.


Ringduer

En arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet ser på mulige løsninger i forbindelse med det etiske problem ved den nuværende regulering af ringduer. Jægerforbundet arbejder i den forbindelse på udvidet jagttid i oktober og februar. På mødet vil der blive givet en status på arbejdet. Se tidligere nyhed om emnet: Ingen ændringer i jagtmulighederne på duer.


Kommissorier for jagttidsrevision og udsætning

Rådet skal drøfte kommissorier for og sammensætning af de to arbejdsgrupper i forbindelse med jagttidsrevisionen og forhandlingen af udsætningsreglerne. 

For Jægerforbundet er det magtpåliggende at holde de to processer for henholdsvis arbejdet med jagttidsrevisionen og arbejdet med udsætningsreglerne helt adskilt. Som udmeldt sammen med DN på sidste Vildtforvaltningsrådsmøde i august 2015 lægger Jægerforbundet stor vægt på, at fagligheden bliver styrende for fastsættelsen af de fremtidige jagttider. Jægerforbundet ønsker fortsat, at jægerne kan udsætte fjervildt i Danmark, da det giver mange jægere gode jagtmuligheder og medvirker til at øge naturindholdet.


Forvaltningsplan for skarv

Den eksisterende forvaltningsplan for skarv fra 2009 skal revideres. Jægerforbundet lægger vægt på, at beskyttelsen af én art ikke bliver til et problem for andre arter, eksempelvis ved at beskytte skarven, der så kan blive en trussel for forskellige fiskearter i de danske åer. Forvaltningsplanen bør tage højde for den type problemstillinger.


Bødestørrelser

Rådet skal diskutere niveauet for bødestørrelser ved overtrædelse af jagtloven. Danmarks Jægerforbund mener, at overtrædelse af jagtloven naturligvis skal straffes, men samtidig at bødestørrelsen skal stå mål med forseelsen.


Løse hunde

Danmarks Jægerforbund kan konstatere, at der forskellige steder i Danmark optræder løse hunde. Disse udgør ikke alene en trussel mod husdyr, men også mod faunaen i naturen. Derfor vil Jægerforbundet gerne bakke op om tiltag, der kan medvirke til, at hunde og katte i øvrigt holdes hjemme på ejerens ejendom, hvilket er i overensstemmelse med bestemmelserne i mark- og vejfredsloven.

Langsigtet planlægning i rådet

Med tiltrædelsen af Jan Eriksen som ny formand blev det besluttet, at Vildtforvaltningsrådet i fremtiden skal arbejde med langsigtet planlægning, således at der kan tages beslutning på et velfunderet fagligt grundlag. Den praksis er helt i tråd med Jægerforbundets ønske.