Offentliggjort den: 18. marts 2024

Orla Hansen nyt HB medlem

Tekst: Mogens Elleby
Foto: Mogens Elleby

Kredsmøde 2024.

Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, afholdt ordinært kredsmøde på The Ranch i Rutsker mandag d. 18-3-2024. Kredsformand Peter Loth Sejersen orienterede kort om kredsens virke og Kredsformanden takkede i sin beretning bl.a. kredsens medlemmer for det store engagement og tilslutning, der er til de mange forskellige tilbud.  Der var også en speciel stor tak til HB medlem Henrik Frost Rasmussen for hans store indsats for kreds 8 Bornholm.

Der er fortsat god opbakning til Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, blandt øens mange jægere, og der er et stadig støt stigende antal medlemskaber. Godt 50 af kredsens 1667 medlemmer deltog i mødet.

Kredsens kasserer, Sverre Severinsen, gennemgik regnskabet, der viste et mindre overskud, og der er fortsat en fin beholdning, til glæde og gavn for kredsens mange medlemmer.

Der var også indlæg fra Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen, der bl.a. berørte de kommende jagttidsforhandlinger og processen bag. Der lød også en opfordring til stadig at bidrage til bestandsovervågningen via appen JÆGER. Direktør Karen Friis kunne oplyse at der også fortsat er en god økonomi i Danmarks Jægerforbund, og at der også i hele forbundet er et stadig stigende antal medlemmer.

Afgående HB medlem Henrik Frost Rasmussen, takkede for de 18 år han havde siddet i hovedbestyrelsen, og oplyste at det havde været en interessant og spændende tid. Henrik var bl.a. en lang årrække forbundets næstformand.  

Der var stor tak til Henrik fra både kredsformanden Peter Loth Sejersen og forbundsformand Claus Lind Christensen. Henrik har igennem de mange år ydet en meget stor indsats for både kreds 8 Bornholm og for hele Danmarks jægerforbund. Der var fra hele kredsmødet lange stående og velfortjente klapsalver til Henrik Frost Rasmussen. Danmarks jægerforbund vil også på forbundets repræsentantskabsmøde i juni, sige tak til Henrik for hans store arbejde for Danmarks jægere.

Orla Hansen fra Allinge er valgt til nyt hovedbestyrelsesmedlem for kreds 8. Orla er allerede godt kendt på Kalø, da han sidder som næstformand i buepolitiskudvalg, bueaktivitetsudvalget m.m. under Danmarks Jægerforbund. Kredsformand Peter Loth Sejersen er valgt som HB suppleant.

Nyvalgt til kredsbestyrelsen er Stig Peberholm fra Klemensker jagtforening.

 

Mødets dirigent var Tage Ipsen.

 

ME.