OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

 

Historik og status for HVG (HjorteVildtGruppen) Fyn

Den 6. juni 2016

Flere har spurgt ind til hvad og hvordan forløbet omkring HVG Fyn har fundet sted. Derfor vil jeg her prøve at genskabe historikken omkring forløbet. Kort før årsmødet i HVG-Fyn den 17. marts 2016 sprang den daværende formand fra posten. Dette afstedkom et vacum, som var et stort problem, idet formandsposten organisatorisk er tilhørende ved Danmarks Jægerforbund. For ikke at stå handlingslammet op til årsmødet, samt det at formandsposten lå hos DJ, blev undertegnede konstitueret af kreds 5/HB til opgaven, en opgave der for mit vedkommende udelukkende skulle vare indtil der var fundet den rigtige mand til posten. Årsmødet blev afviklet, på en god og sober måde at den resterende styregruppe og stor hjælp fra NST.

Herefter gik processen i gang omkring emner til valg af ny formand. I den forbindelse blev der planlagt møde med styregrupperne på Fyn den 27. maj i Ringe med følgende dagsorden:

1. Præsentation af Danmarks Jægerforbunds repræsentant i Den Nationale Hjortevildtgruppe Norbert F.V. Ravnsbæk:

- Hjortevildtgruppeformanden Fyns rolle ift. DJ og kredsbestyrelsen (se vedhæftede funktionsbeskrivelse)

- Hvordan ser Norbert F.V. Ravnsbæk den fremtidige hjorteforvaltning og sin egen rolle i Den Nationale Hjortegruppe.

- Hvilken rolle ser Norbert F. V. Ravnsbæk de fynske hjortelav have i den fremtidige forvaltning?

2. Orientering om det netop afholdte årsmøde for de regionale hjortevildtgrupper.

3. Formandsposten i HVG Fyn, indstillinger fra lavene. Kompetenceplan for formanden i gruppen m.m.

4. Forvaltningsplan for de enkelte lav, jeres input.

5. Evt.

Deltagelsen i mødet med det nye medlem af Den Nationale Hjortegruppe, Norbert F.V. Ravnsbæk, skulle netop ses som en unik mulighed for de fynske lav til at få en dialog omkring holdninger, ønsker, m.m.

Mødet blev indkaldt ad 2 gange til styregrupperne på Fyn, samt annonceret på Kreds 5’s hjemmeside og nyhedsbrev. Der blev ligeledes opfordret til deltagelse ifm. formandsmødet på Repræsentantskabsmødet.

Ved deadline var der kommet 3 tilmelding fra de Fynske lav, hvilket betød at mødet blev aflyst.

Hvad og hvordan den videre proces skal være nu, står hen i det ukendte. Men der skal ikke herske tvivl om at der skal findes en anden formand, men denne proces kan kun igangsættes sammen med de eksisterende lav, hvorfor jeg kraftigt vil opfordre til at lavene kommer med forslag til møde, formandsvalg m.m.

Vi har fra kredsens side indbudt til møde omkring ovenstående, men da der ikke syntes interesse omkring dette, fastholdes min konstituering, indtil anden løsning er fundet.

Jeg har ligeledes bedt Norbert F. V. Ravnsbæk om at et evt. kommende møde mellem VFR og HVG-Fyn i efteråret stadig skal finde sted, med HVG-Fyn som tovholder. Jeg håber at vi inden da, har fundet en permanent løsning på formandsstillingen, idet jeg ikke er kandidat.

Med venlig Hilsen

Konstitueret Formand for hjortevildtgruppen Fyn

Torben Jensen

Mail. toje2014@gmail.com