OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsformandskandidater

Offentliggjort den: 27. januar 2016

Grethe Jacobsen

I skal have ny Kredsformand, da Per har valgt at stoppe. I den forbindelse har jeg valgt at stille op til posten, da jeg mener jeg kan bidrage positivt til kredsens udvikling.

Jeg er:
Grethe Jakobsen og er født 16. juni 1965.
Jeg er udviklingskonsulent i Hjørring Kommune og har været det siden 2007. Før det var jeg leder i Hirtshals Kommune. Af tillidsposter har jeg været arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og valgt til fællestillidsrepræsentant.

Som udviklingskonsulent bruger jeg alle mine tidligere erfaringer fra mit samlede arbejdsliv, da jeg blandt andet underviser i samarbejdsaftalen og leder processer for arbejdspladser i udvikling. Som udviklingskonsulent er min berøringsflade fortrinsvis ledere og tillids- samt arbejdsmiljørepræsentanter som arbejder med personalepolitiske emner på arbejdspladserne. Og i den forbindelse skal jeg kunne balancere i det spændingsfelt, der kan opstå mellem de forskellige interesser. En kompetence som kommer mit organisationsarbejde til gode.

Mit familieforhold:
Jeg er gift med John, som er selvstændig fisker. Vi bor i Ålbæk.
Vores børn og bonusbørn er voksne og nyder også godt af jagt og især af naturens bord, som har deres fulde interesse.

Vores fritid bliver delt mellem familie, jagt, fiskeri og venner - Og meget gerne i en skøn blanding af alle fire ingredienser

Jagten, foreningslivet, Danmarks Jægerforbund og mig:
Interessen for natur har altid været der, da jeg er vokset op uden for Hirtshals mellem skov og strand. Interessen for jagt kom fra min daværende mand og svigerfamilie og jeg tog jagttegn i 1989 og har gennem mit jægerliv været en stor del af jægerpaletten rundt. Blandt andet hagljagt, hundearbejde, riffeljagt, havjagt. Ligesom riffelskydningen og flugtskydningen gennem mange år fyldte mine frie timer. Jeg bruger mit jagttegn meget aktivt i dag på alle de måder jeg kan og nyder den livslange læring og udvikling der er i den form for livsstil, både på det menneskelige plan, men også i forhold til de praktiske færdigheder der kræves for at gå på jagt.

Organisationsarbejdet har været der lige så længe som jeg har haft jagttegn. Det startede i Tornby-Vidstrup Jagtforening, som efter nogle år fusionerede med Lilleheden Jagtforening. Mit privatliv ændrede sig og jeg flyttede fra vest til øst, og interessen for jagt og organisationsarbejde fulgte mig.

Jeg blev ret hurtigt en del af bestyrelsen i Råbjerg Ålbæk Jagtforening. Gennem den tid har jeg været på flere forskellige poster og rundt i udvalgene. Mange af jer vil kende til det, da det tit er Tordenskjolds soldater, som marcherer rundt på posterne i foreningerne. I den sidste tid arbejdede vi stærkt for at få skydebanen tilbage efter en periode, hvor aktiviteterne var stoppet af et jordsalg. Den sidste periode inden jeg overtog formandsposten i Jægerrådet Frederikshavn var jeg formand for Råbjerg Ålbæk Jagtforening, hvor vi blev kåret til 2. bedste jagtforening i Danmark. 

På organisationssiden har jeg siddet på poster som bestyrelsesmedlem, kasserer, udvalgsmedlem, udvalgsformand, formand for såvel jagtforening, som for Jægerråd og medlem af Jægerforum Nord. De tillidsposter jeg har haft i forbindelse med Kredsarbejdet har været kredsbestyrelsesmedlem, Kredssekretær, medlem af kredsens udvalg for Naturprisen, medlem af kredsens udvalg af årets jagtforening, repræsentant i TVNORDs repræsentantskab, tovholder på Outdoor2015, medlem af Organisations og Vedtægtsudvalget under HB-medlem Henrik Frost Rasmussen, uddannelseskoordinator og medlem af det politiske udvalg under Niels Søndergård og HB-medlem Jens Bjørn

På posten i Jægerrådet i Frederikshavn har jeg blandt andet været tovholder i gruppen som sikrede jagtlejekontrakterne til foreningerne på Kommunens arealer, åbnede foreningernes grænseflader til fælles fordel for foreningernes medlemmer, samt udvikling af bestyrelsens arbejde. Et arbejde som jeg er stolt af at have overleveret til den nye formand og bestyrelse.

Kontakten til det politiske niveau i kommunen er en naturlig del af denne post og har været præget af en gensidig respekt og forståelse for kasketter, selvom vores interesser nogle gange  har stukket i hver sin retning. Den største sejr vi fik i den retning, var da vi sikrede arealerne mod et salg i foråret 2015. En kamp der indebar et tæt samarbejde med andre organisationer i Grønt råd og som vi i Jægerrådet lykkedes med.

Alt i alt har dette arbejde har givet mig et solidt kendskab til de interne linjer i såvel foreninger som i butikken Danmarks Jægerforbund.

Mit mangeårige arbejde i Danmarks Jægerforbund og erfaring fra mit professionelle liv har trænet mig i at binde relationer sammen, bygge op, samt hjælpe med at finde retning og holde kurs. Jeg ser på Danmarks Jægerforbund med Jægerrådenes og jagtforeningernes øjne, samtidig med at mit blik også ligger på den overordnede strategi for Danmarks Jægerforbund. Mit fokus vil altid være at, vi ikke taber retning, men samtidig kan følge med i de skridt der tages i en fælles kurs.

Danmarks Jægerforbund er funderet på medlemmer og bygget af frivillige, så naturligvis ligger det mig nært og derfor er jeg også stærkt engageret i Organisations og Vedtægtsudvalget, hvor vi blandt andet arbejder med disse ting.

Kredsarbejdet har over de seneste år fyldt meget i mit organisationsarbejde. Jeg oplevet at der var et behov for og et ønske om mit bidrag her. Jeg kan også se at, de tiltag jeg har været med til at skubbe i gang allerede er taget pænt i mod blandt vores foreninger og hos kredsbestyrelsen. Kommunikationen mellem leddene er særdeles vigtig og den understøtning som skal være til foreninger og tillidsfolk i det grønne tøj mindst lige så vigtig. Derudover mener jeg at kunne være med til at sikre stabilitet, samtidig med vi godt kan tåle at vende opgaverne en omgang til for nu at se på en evt. optimering af de frivillige kræfter.

Mit arbejde i organisationen Danmarks Jægerforbund er funderet på gode relationer til såvel tillidsfolk i foreningerne, Kredsbestyrelsen, nuværende Kredsformand, koordinatorerne i Kredsen, og HB-medlem, samt øvrige Kredsformænd og HB-medlemmer. Derudover har jeg et tæt og positivt arbejde med de administrative medarbejder internt i Danmarks Jægerforbund og gode relationer til Naturstyrelsen og øvrige grønne organisationer som er opbygget gennem en årrække. Jeg går altid ind i arbejdet med største alvor og er grundig, inden der bliver truffet beslutninger. Jeg er lyttende og tager dig alvorligt, hvis du har noget på hjertet. Jeg ved at mine initiativer og mine idéer er taget positivt i mod rundt om i de fora, jeg har bevæget mig i og at det i mange tilfælde netop har skubbet til den udvikling der er nødvendig i Danmarks Jægerforbund.

Hvorfor stiller jeg op:
Jeg stiller op, fordi jeg er ønsket på posten af såvel Kredsbestyrelsesmedlemmer som af Jægerrådsmedlemmer og medlemmer af foreninger rundt om. Jeg kan gøre en forskel for såvel kredsbestyrelse som for foreningerne og for vores medlemmer og dermed også jagtens sag. Jeg har gennem mange år vist vilje og evne til at arbejde hårdt for det, jeg kæmper for og vil også gøre det i stolen som formand for Kreds1, så vi får en endnu stærkere kreds.

Jeg brænder for Jagten i Danmark og for organisationsarbejdet, som kan være med til at styrke vores muligheder for at overlevere den til kommende generationer.

Derfor er jeg det bedste bud på din nye Kredsformand!

Det er altafgørende at du får et solidt billede af din kandidat til kredsformand og de holdninger, tanker der ligger bag. Derfor vil jeg gerne opfordre dig til at tage direkte kontakt, hvis der er noget du vil have uddybet, eller er nysgerrig på. Jeg er klar ved både telefon og mail - og kommer naturligvis også gerne ud, hvis I gerne vil det.

Telefon: 24400051
Mail: grethestrauss@pc.dk

Med ønsket om et rigtig godt valg i en rigtig stærk Kreds.

Vi ses senest den 27. februar.

Offentliggjort den: 27. januar 2016

Per Lindegaard

Jeg er 43 år, gift med Rie og bor på en gård ved Præstbro, i Frederikshavn kommune. Hustanden omfatter også vores to sønner på 9 og 12 år, samt tre Ruhårshunde.

Jeg er uddannet automekaniker, faglærer, uddannelseskonsulent og har været selvstændig landmand gennem en årrække. I dag er jeg desværre ikke længere til rådighed for det almindelige arbejdsmarked pga en rygskade. Dette har dog, trods alt, afstedkommet den lykkelige situation at jeg i dag kan hellige mig jagt, vildtpleje og foreningsarbejdet i DJ helt og holdent.

Jeg har fået interessen for jagt og jagtforeningsarbejde ind med ”modermælken”, og har haft jagttegn siden jeg var 16 år. Jeg har stor interesse for alle jagtens aspekter, og driver med stor lyst alle jagtformer med hagl, kugle og bue. Dog er kravleprammen forsømt en smule de seneste år. Især jagt med hund, jagthundearbejdet og i særdeleshed schweisshundearbejde står mit hjerte meget nært. Jeg er ivrig skytte med hagl, riffel og bue, og i den sammenhæng et kendt ansigt ved diverse arrangementer i såvel kredsen som i hele forbundet.

Jeg har gennem en længere årrække været formand for Præstbro jagtforening, og i en periode også formand for Jagtcenter Nord i Sæby.

Jeg er instruktør med hagl og riffel, reguleringsjæger, haglprøvesagkyndig og kredsinstruktør

Jeg har været medlem af kredsbestyrelsen i kreds 1 under såvel den gamle som nye struktur, i godt 15 år, og kredsens flugtskydningskoordinator i nu godt 12 år. Jeg har et godt, nært samarbejde med kredsbestyrelsen og ikke mindst nuværende kredsformand og kredsens HB medlem. Jeg sidder i skydeudvalget under hovedbestyrelsen, og har gennem de seneste år været sat mit præg på udviklingen at forbundets undervisningsmateriale og uddannelsesstrategier for instruktører.

Jeg har gennem årene sat mit tydelige præg på udviklingen i forbundet, bl.a. været initiativtager til kredsens hjemmeside og oprettelsen af diverse jægerforbundsgrupper på Facebook.

Formidlingen af jagten og ikke mindst Danmarks Jægerforbund har altid været en af mine mærkesager, hvorfor jeg også har set vigtigheden i at formidle arrangementer og informationer ud i bredest muligt omfang.

Jeg har været én af tovholderne i udviklingen, udarbejdelsen og implementeringen af haglskydeprøverne i Danmark og i denne sammenhæng også ansvarlig for haglskydeprøverne i kreds 1.

Jeg har gennem de seneste år arbejdet en del for DJ på Kalø med udvikling og udarbejdelse af undervisningsmateriale, instruktioner, regler og film. Ud over dette har jeg afholdt en del kurser for jægerforbundet over hele landet, samt skrevet en smule for bladet ”jæger”.

Jeg har utrolig stor jagtfaglig viden samt organisatorisk kendskab og benyttes derfor ofte som sparringspartner for tillidsfolk gennem hele organisationen. Jeg er kendt gennem hele organisationen og nyder stor respekt på alle niveauer lige fra HB, til de menige medlemmer i lokalforeningerne qua min viden, seriøsitet og store engagement. Jeg har et bredt og solidt netværk, ikke blot fordelt over hele kredsen, men også i hele forbundet.

Jeg er kendt for at være ærlig, loyal, positiv, iderig, initiativrig, have overblik, være grundig og velforberedt samt udvise et brændende engagement. Jeg er har modet, evnen og ikke mindst viljen til at tage en beslutning og sætte i værk. Jeg har forventninger til de mennesker jeg omgiver mig med, og ikke mindst store krav til mig selv. Jeg forventer at en given opgave løses med engagement og efter bedste evne.

Jeg er god til at lytte og modtage input, og deltager meget gerne i en god og saglig debat. Jeg er respekteret for at have tydelige holdninger og velbegrundede meninger.

Jagtpolitisk er jeg en særdeles velovervejet god strateg, der evner at fremføre mine ideer og synspunkter konstruktivt. Jeg er saglig og særdeles fagligt velfunderet. Jeg kan argumentere for mine synspunkter og holdninger, og ofte lykkedes det gennem grundigt forarbejde og saglig argumentation at nå det ønskede resultat. Jeg har som tidligere nævnt et bredt netværk gennem hele organisationen og derfor ofte mulighed for at fremføre holdninger og ideer gennem lobbyisme.

Det ligger mig meget på sinde at det er medlemmernes forbund, og at der bliver lyttet til de enkelte medlemmer ude lokalt, hvilket har resulteret i at jeg ofte kontaktes af medlemmer der har ideer eller ønsker. Jeg bliver set som den tillidsmand de kender fra forskellige arrangementer rundt om i kredsen, én de har tillid til, og en der tager deres holdninger og synspunkter alvorligt. Netop dette anser jeg som den vigtigste opgave for tillidsfolkene gennem organisationen; at blande sig med de menige medlemmer, vise sig til arrangementer, deltage, høre medlemmernes mening og herefter bære medlemmernes input op gennem systemet.

Jeg opstiller som kandidat til Kredsformandsposten fordi jeg brænder for opgaven og kan løfte den!

Jeg har gennem alle årene i mit organisatoriske arbejde ønsket at opstille til netop denne post når tiden og situationen var den rigtige. Nu er tiden inde!

Jeg har nu opnået den fornødne jagtfaglige, organisatoriske og politiske ballast til at kunne varetage opgaven optimalt. Jeg har desuden muligheden for at hellige mig organisationsarbejdet på fuld tid, da jeg ikke længere er på det almindelige arbejdsmarked, hvilket er nok så væsentligt.

Mit hverv som flugtskydningskoordinator bibeholder jeg, indtil der på sigt kan findes den rigtige efterfølger. Det er muligt at bestride koordinatorposten sammen med kredsformandsposten, grundet min særlige arbejdssituation, ligesom jeg har en hjælpekoordinator. Jeg påtænker i første omgang at finde en hjælpekoordinator mere, således jeg fortsætter som ordførende koordinator. Der er således ingen grund til bekymring for at kredsen pludselig mangler en flugtskydningskoordinator, tværtimod vil koordinatorposten stadig være i sikre hænder.

Jeg er opfordret af tillidsfolk, kredsbestyrelsesmedlemmer og lokale jagtforeninger over hele kredsen til at opstille, hvilket yderligere har bestyrket mig i at ville opstille som kredsformand.

Jeg er tidligere opfordret til at opstille, så sent som i foråret af min lokale jægerrådsformand, der ønskede jeg skulle opstille som modkandidat til den siddende kredsformand. Jeg afslog på daværende tidspunkt, da jeg ikke ønskede uro i kredsen, og hellere ville bakke op om den fungerende formand, da jeg mener at arbejdsro og samarbejde er vigtigt i organisationen. Jeg gjorde klart at såfremt pladsen blev ledig, ville jeg melde mit kandidatur, hvilket så skete da Per Henriksen ikke ønsker genvalg.

Jægerne i kreds 1 skal nu vælge den bredeste, politisk stærkeste kredsformand, der skal varetage deres interesser i årene fremover. En kredsformand der kan sikre lokal forankring og lokal forvaltning. En kredsformand, der kan skabe og vil stå i spidsen for en initiativrig og beslutningsdygtig kredsbestyrelse, der kan sikre at kreds 1 også fremover er med til at sætte sit præg på dagsordenen i jægerforbundet og jagtsagen i Danmark.

Jeg, Per Lindegaard, er den formand! Jeg har evnerne til at kunne og viljen til at ville!

Jeg vil derfor opfordre alle til at stemme på mig, så vi sammen kan kæmpe jægerforbundets, jagtens og ikke mindst medlemmernes sag fremover!

Alle er meget velkomne til at kontakte mig for yderligere information omkring mine holdninger, synspunkter, mærkesager og visioner!
Skriv en mail på plni@eucnord.dk eller ring på 72246688

Jeg stiller også meget gerne op til debat omkring jagtens og jægerforbundets fremtid.

Med venlig hilsen
Og
Ønsket om et godt valg til gavn for jagtsagen!

Per Lindegaard