Offentliggjort den: 04. september 2023

SJD og DJ har genetableret samarbejdet omkring apporteringsprøverne

Som det fremgår af nedenstående aftale, så har SJD og DJ genetableret samarbejdet omkring apporteringsprøverne med virkning fra 1. januar 2024. Såvel SJD's formand René Ahm Hansen som næstformand i DJ, Leif Bach, udtrykker stor tilfredshed med aftalen, og ser frem til fortsatte drøftelser af mulige snitflader for yderligere samarbejde fremover.

Samarbejdsaftale mellem Organisationen for stående jagthunde i Danmark (SJD) og Danmarks Jægerforbund vedr. almindelig og udvidet apporteringsprøve.

Prøveregler

Prøvereglerne for SJD's Apporteringsprøve og DJ's Apporteringsprøve samt for SJD's Udvidede Apporteringsprøve og DJ's Udvidede Apporteringsprøve ensrettes ved at rulle regelsættene for de fire prøver tilbage til de regelsæt, der var gældende, før de to organisationer lavede hver sine regelsæt.

Der vil på apporteringsprøverne blive dømt efter disse regler fra denne samarbejdsaftales ikrafttræden d. 1. januar 2024, hvorefter fire apporteringsprøver vil være parvis ligestillede og kvalificerende i begge organisationers prøvesystemer - som tidligere.

En arbejdsgruppe nedsat af de to organisationer med to repræsentanter for SJD og to repræsentanter for DJ vil udarbejde en ny samlet indstilling til ændring af prøvereglerne for de to apporteringsprøver, for endelig godkendelse i de to organisationer.

Dette arbejde igangsættes hurtigst muligt. Målsætningen er, at arbejdet færdiggøres ultimo 2024, med ønsket om at reglerne kan få effekt fra foråret 2025, inden prøverne annonceres.
Arbejdet skal dog være færdiggjort senest 30. juni 2025 med effekt i efteråret 2025.

Økonomi

I perioden fra samarbejdsaftalens ikrafttræden og indtil nye aftaler er indgået, afregnes der således:

  • Dommerne afregnes med et dommergebyr på kr. 250
  • Kørselsgodtgørelse sker efter de respektive organisationers regler, hvilket p.t. for dommere i SJD er kr. 2,75 og i DJ kr. 3,73. Der sker tillige refusion af øvrige transportomkostninger efter bilag.
  • Der afregnes startgebyr til SJD på kr. 35 pr. startende hund - det tilsvarende gebyr i DJ udgør kr. 25,-.
  • Registreringsgebyr til DKK afregnes af den afviklende organisation efter gældende regler.
  • Deltagergebyret fastsættes til 225 kr. for den almindelige apporteringsprøve og 375 kr. for den udvidede apporteringsprøve.

Dommeruddannelse

DJ har igangsat en uddannelse af dommere, der skal dømme den almindelige såvel som den udvidede apporteringsprøve. Reglerne for apporteringsdommeruddannelserne er enslydende i SJD og DJ, og begge organisationers dommere bliver FCI godkendte dommere.

Uddannelserne kører parallelt i de to organisationer, men kan på sigt tænkes samlet, såfremt der kan findes en fælles overenskomst om dette.

Fremtidigt samarbejde

Der er enighed mellem SJD og DJ om fremover at gennemføre drøftelser om fælles snitflader som f.eks. fælles dommeruddannelse, jagthundetræning i jagtforeningerne, uddannelse af jagthundeinstruktører, input til udsætningsforliget, dataindsamling og fælles dommerseminar.

Kommunikation

Al kommunikation til omverdenen om denne samarbejdsaftale samt om aftalens indhold koordineres mellem SJD og DJ, således at kommunikationen bliver enslydende og udsendes simultant.

Aftalen sendes til information for DKK.