OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. april 2023

MST: Flugtskydningspatronerne larmer for meget

Miljøstyrelsen anbefaler, at kommunerne fremover kan stille nye støjkrav til flugskydebanerne. Det kan betyde udarbejdelse af nye støjberegninger og i yderste konsekvens true skydebanernes eksistens.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

I en skrivelse til kommunerne, dateret den 26. april 2023, anbefaler Miljøstyrelsen (MST), at der anvendes nye udgangsværdier ved fremtidige beregninger af støjniveauet fra udendørs flugtskydebaner. De nye værdier bør baseres på undersøgelsesresultater fra september 2018 i stedet for de hidtil anvendte værdier, som stammer helt tilbage fra 1998.

Hen over efteråret afholdt Danmarks Jægerforbund en række infomøder for relevante aktører såsom flugtskydningskoordinatorer, repræsentanter fra jagtforeninger med flugtskydningsbaner, mv. Budskabet på møderne omhandlede Miljøstyrelsens nye anbefalinger til beregning af støjniveauer fra udendørs flugtskydebaner, som på det tidspunkt netop var kommet i høring, og som nu er kommet i sin endelige udformning. Dengang varslede jægerforbundet netop, at MST agtede at hæve udgangsværdierne på flugtskydningspatronerne. Og det er da også netop det, der nu er sket.

Ifølge de nye anbefalinger kan en allerede godkendt skydebane, som ikke overholder støjniveauet i MST’s nye anbefalinger, i yderste konsekvens risikere kommunalt forbud mod fortsat drift, hvis ikke støjen kan nedsættes tilstrækkeligt.

Udgangsværdierne er steget med op til 3.9 dB

Resultaterne fra de nye undersøgelser fra 2018 viste, at støjniveauet siden 1998 er steget med op til 3.9 dB i direkte skudretning. En tendens, der tilskrives udviklingen af nye flugtskydningspatroner med fokus på mere fart og større krudtladninger. Derudover findes der givetvis flere årsager til det øgede støjniveau, som endnu ikke er belyst.

I skrivelsen til kommunerne hedder det bl.a. at:

"Hvis Miljøstyrelsens nye anbefaling til beregning af støjniveauer har betydning for kommunens tidligere afgørelser og bevirker, at den enkelte skydebane ikke overholder skudstøjniveauet i miljøgodkendelsen eller eventuelle påbud, kan kommunerne meddele skydebanen et påbud om, at støjforureningen nedbringes efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1."

Anvendelse af støjdæmpende foranstaltninger

I den forbindelse opremser MST en række muligheder for at nedbringe støjforureningen, f.eks. ved at anvende støjdæmpende foranstaltninger, ved at reducere skydetiden eller muligheden for kun at anvende patroner, der støjer mindre end de nye udgangsværdier. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvorvidt det vil være nødvendigt, at der udarbejdes en helt ny støjberegning for skydebanerne.

For at opnå miljøgodkendelse på en skydebane kræver det blandt andet, at skydebanen kan dokumentere støjbelastningen for de mest belastede beboelser. Danmarks Jægerforbund assisterer med rådgivning, beregning og udarbejdelse af disse dokumentationer.