OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. juni 2016

Vildtforvaltningsrådets indstilling til den fremtidige forvaltning af hjortevildt

Naturstyrelsen har netop udsendt en pressemeddelelse med Vildtforvaltningsrådets indstilling til den fremtidige forvaltning af hjortevildt.

Naturstyrelsen har netop udsendt en pressemeddelelse med Vildtforvaltningsrådets indstilling til den fremtidige forvaltning af hjortevildt:

Vildtforvaltningsrådet har i dag drøftet et forslag fra den nationale hjortevildtgruppe om fremtidig forvaltning af kronvildt i Danmark. Forslaget skal sikre en bæredygtig bestand af kronvildt. Det vil på samme tid reducere vildtskader på mark og skov og forbedre mulighederne for, at den enkelte dansker kan opleve store hjorte.

Vildtforvaltningsrådet er enige om, at der er behov for at forkorte den eksisterende jagttid fra de nuværende fem måneder til maksimum seks uger for hjorte. Der må ikke drives tryk- og drivjagt i brunsttiden.  Der er også enighed om, at der skal være en mulighed for regionale hjortevildtrupper i enighed at indstille placeringen af jagttiden på andre tidspunkter end det generelt fastsatte. Desuden vil Vildtforvaltningsrådet indføre et afstandskrav på minimum 130 meter fra en foderplads til et skydetårn og til naboskel. Rådet indstiller også et arealkrav, så man må nedlægge en hjort per ejendom per påbegyndt 100 ha.  

Danmarks Jægerforbund har dog taget forbehold for arealkravet.

For at følge udviklingen i bestanden af kronhjorte indføres en indberetningspligt, hvor jægerne skal angive supplerende oplysninger i forbindelse med den almindelige vildtudbytteindberetning, når der indberettes kronvildt.  Samtidig opfordres jægerne til at indsende kæber fra de nedlagte kronhjorte (ældre end spidshjort) til undersøgelse, så deres alder kan bestemmes.

Vildtforvaltningsrådet blev enige om, at der skal være mulighed for at gennemføre lokale forsøgsordninger indenfor det beskrevne formål. Sådanne forsøg kan være med til at skabe viden om alternative metoder til at nå målet om flere hjorte og bedre balance i bestandene generelt.

Vildtforvaltningsrådet indstiller på den baggrund til Miljø- og Fødevareministeren at følge forslaget fra rådet, dog med Danmark Jægerforbunds forbehold for arealkrav.

Rådets formand Jan Eriksen udtaler: ”Jeg er glad for, at vi i rådet nu er blevet enige om en indstilling til Miljø- og Fødevareministeren om den fremtidige forvaltning af kronvildt. Det har været en vanskelig proces at nå til enighed i rådet, men bortset fra arealkravet er vi kommet i mål, ikke mindst takket været en god indsats fra Den nationale Hjortevildtgruppe. Jeg synes, der er opnået en god balance mellem hensynet til en beskyttelse af ældre hjorte og ønsket hos jægerne om fortsat at kunne nedlægge kronvildt. Jeg forventer også, at vi på sigt vil kunne se resultater i form af reducerede skader på mark og skov. Det er vigtigt for Vildtforvaltningsrådet, at der er tale om en dynamisk forvaltning, som vi evaluerer hvert andet år.”

Jægerforbundet udtaler

I en kommentar til den udsendte pressemeddelelse siger DJ’s formand Claus Lind Christensen:

- Efter dagen forhandlinger i Vildtforhandlingsrådet, er vi fra DJ’s side kommet så langt, vi kan, og vi går fra mødet med både positive og negative resultater, og vores stillingtagen afspejler det mandat, som blev udformet af en enig hovedbestyrelse.

Den negative resultat er, at Vildtforvaltningsrådets indstilling stadig omfatter arealkravet. På de afholdte dialogmøder har DJ’s medlemmer udtrykt modvilje mod arealkravet, hvorfor vi naturligvis har taget forbehold for denne del af forslaget, da vi ikke kan acceptere dette.

Niveauet af indberetning mener DJ er acceptabelt, da det sker i sammenhæng med den årlige indberetning af vildtudbytte. Det er vi tilfredse med, da det også har været et udtrykt ønske fra vores medlemmer, og samtidig får vi mulighed for at få kæber ind frivilligt, som kan give os den viden vi ønsker.

Afslutningsvis er vi tilfredse med, at der er åbent for forsøg med lokal forvaltning på forvaltningen inden for de regionale hjortevildtgrupper. Vi ser frem til den to-årige forsøgsordning, hvor der regionalt kan udarbejdes forsøgsmuligheder i de hjortevildtgrupper, hvor det ønskes og hvor der kan skabes enighed om lokale modeller. Vi ser forsøgsordningerne som en god mulighed for udvikle en endelig forvaltningsmodel for det danske kronvildt, der er dynamisk, som håndteres regionalt ud fra lokale forhold.

Da aftalen naturligvis består af rigtig mange detaljer, vil denne nyhed blive fulgt op de nærmeste dage her på hjemmesiden, samt i Jæger i de kommende numre.

Læs i morgen om de andre resultater af dagens møde i Vildtforvaltningsrådet.