OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. december 2016

Supplerende læsning om pleje af natur og vildt

Forståelse for forvaltning af natur og vildt er essentiel for både nye og erfarne jægere. SVANA bekræfter i samtale med Jægerforbundet, at man fortsat ønsker at bevare et stærkt fokus på natur- & vildtpleje i jagttegnsundervisningen. Som supplement til den eksisterende jagttegnsundervisning ligger Jægerforbundet tre temaer til rådighed for jagttegnskursuslærere og aspiranter.

Undervisning i natur- og vildtpleje kan være et af de emner som er vanskelige for jagttegnsaspiranter. Besidder aspiranten ingen eller meget lidt forforståelse for natur og vildt, kan selv vildtkending volde store problemer. Derfor kan forvaltningen af naturen være yderlige en udfordring. Forvaltningen af vores fælles ressource er en meget vigtig del af undervisning, da hele den fremtidige holdning til jagten afhænger heraf.

Aspiranter skal ifølge ’Vejledning til skriftlig jagtprøve og jagttegnsundervisning have en grundlæggende forståelse af sammenhængen mellem jagt og vildtforvaltning, jagtens biologiske grundlag samt natur og vildtpleje, herunder:

 

  • hvilke tiltag (bestands- og biotopforvaltning) der gavner hare, agerhøne, fasan, gråand og hjortevildt på forskellige tider af året
  • grundlæggende principper om arealers bæreevne (eksempelvis hvordan ses det at bæreevnen er overskredet osv.)
  • kompensationsprincippet og betydningen af prædatorer (ræv, mårhund, husmår, mink, sølvmåge, krage, husskade og rovfugle).
  • forskellige afskydningsstrategier i forvaltningsmæssig henseende for hjortevildt, hare, fasan og agerhøne.
  • udvalgte invasive vildtarter (mårhund, vaskebjørn, sumpbæver, bisamrotte, mink, nilgås og amerikansk skarvand)
  • de mest almindelige principper for håndtering af invasive arter, herunder formålet med håndteringen/bekæmpelsen
  • baggrunden og de overordnede regler og principper for Natura 2000-områderne og deres indflydelse på dansk lovgivning.

Denne grundlæggende forståelse kan eksempelvis være, hvorledes afskydningen af hjortevildt skal foregå for at opretholde en sund bestand med korrekt kønsfordeling.

 

Til understøtning af dette formål har Jægerforbundet tidligere produceret TEMA-tillæg til bladet Jæger. Tre af disse TEMA’er er nu gjort tilgængelig for jagttegnkursuslærere på Jægerforbundets hjemmeside. TEMA’erne er ligeledes tilgængelige for aspiranter på Jagtprøven.dk

På baggrund af god dialog fra efterårets ERFA møder, er det besluttet, at TEMA’erne optræder som supplerende læsning på begge hjemmesider for ikke at forvirre aspiranter i forhold til grundbogen.

Jagttegnskursuslærere der underviser i regi af DJ, må benytte materialet frit i forbindelse med jagttegnsundervisning.   

Tekst: Jes Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund