OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. november 2016

Status på arbejdet med gravgående hunde i DJ

Det er otte år siden, at et forbud mod rævehold blev besluttet i Danmark, og med det kommende årsskifte træder forbuddet i kraft. Her kan du få en status på arbejdet med de gravgående hunde og deres træning i DJ.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Ved årsskiftet træder den godt otte år gamle beslutning om at forbyde rævehold i kraft. Det forbud betyder blandt andet, at specialhundeklubberne ikke længere kan træne gravgående hunde på levende ræve.

Jagthundeudvalget i DJ har konstateret en meget stor interesse i debatten blandt medlemmerne, og har blandt andet på baggrund heraf valgt at fortsætte arbejdet med sagen.

At have veltrænede, kvalificerede gravgående hunde er en vigtig del af gravjagten i Danmark. Når man stækker gravjagten med et forbud mod at træne disse hunde på de bedst mulige vilkår – som naturligvis skal tage alle dyreetiske hensyn – skal man gøre sig bevidst, at man også stækker en del af arbejdet med prædationskontrol. Det vil for eksempel skade arbejdet med at holde rævebestandene i skak i trækvildtets sårbare yngleområder i visse natura 2000-områder.

Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund mener derudover, at gravjagt er en del af dansk jagtkultur, og de ønsker, at den skal kunne fortsætte med velafprøvede hunde. De besluttede på deres møde den 9. november 2016 at fortsætte arbejdet på flere niveauer:

  • Politisk niveau: Der vil igennem Vildtforvaltningsrådet blive arbejdet videre på en politisk accept af rævehold.
  • Foreningsniveau: Så længe forbuddet står på, arbejdes der på alternative træningsmetoder og tiltag, der kan sikre den bedst mulige alternative træning. Der skal blandt andet arbejdes med mentale test af hundene i forhold til avl.
  • Individniveau: Økonomisk støtte til de individer, der i forlængelse af forbuddet påtager sig et ansvar med at sikre en bestand af tamme ræve, inden for lovens rammer, der har de rette mentale og fysiske kvalifikationer til en eventuel fremtidig ændring af loven. Der ydes et tilskud hertil på 50.000 kroner i både 2017 og 2018.

Hovedbestyrelsen understreger, at en eventuel fremtidig træning på levende ræve udelukkende skal foregå med gafler, der sikrer at hunde og ræve ikke komme i fysisk kontakt med hinanden.