Stærkt samarbejde om hjortevildt på Fyn

Fredag, 17. jul 2015

I forlængelse af den ;verserende debat om hjortevildtsforvaltning og nogle jægeres anklager om demokratisk underskud i processen har redaktionen taget kontakt til Hans Kristian Nielsen, der er formand for den regionale hjortevildtgruppe på Fyn. Han fortæller om stærkt samarbejde mellem de ni hjortevildtslav og om effektive informationsgange, der sikrer både demokratiske processer og jægerne stor medindflydelse på hjortevildtsforvaltningen på Fyn.

I 2007 blev der taget initiativ til oprettelse af hjortelav på Fyn - ni i alt - inddelt efter kommunegrænserne. Hvert lav har en styregruppe på 8-12 personer bestående af repræsentanter for land- og skovbrug, vildtforvaltere fra lokale jagtvæsener og jægere fra området.

- Styregrupperne arbejder efter egne kommissorier, og de mødes en-to gange årligt og drøfter situationen, herunder om der er særlige problemer at forholde sig til, fortæller Hans Kristian Nielsen og fortsætter:

Mange informationskanaler

- Den regionale hjortevildtgruppe afholder ligeledes et årlig møde med deltagelse af samtlige lav. Her drøfter vi den kommende sæsons forvaltning af dåvildtet ud fra den givne bestandsudvikling og den forgangne sæsons afskydning. Det resulterer i en forvaltningsplan/afskydningsplan i alle ni lav.

- I den regionale hjortevildtgruppe er vi ikke kun interesseret i jagten på dåvildtet, men også i, hvordan dåvildtet generelt trives på Fyn, hvorfor vi hvert år i februar afholder et møde med samtlige hjortelav, Naturstyrelsen og andre relevante parter. Vi er typisk i omegnen af 40 personer, der f.eks. diskuterer sorte pletter, altså særligt udsatte trafikale steder med mange påkørsler af dåvildt, fortæller Hans Kristian Nielsen.

For at give de lokale jægere størst mulig indsigt i og indflydelse på hjortevildtsforvaltningen deltager Hans Kristian Nielsen med indlæg på både samtlige årsmøder i jægerrådene og på det årlige kredsmøde. Det afføder kun meget få kommentarer, hvilket ifølge Hans Kristian Nielsen enten betyder, at jægerne ikke tror, de kan eller vil blive pålagt nationale regler, eller også er de tilfredse.

Formanden for hjortevildtgruppen deltager ligeledes i samtlige ni hjortelavs årsmøder, igen for at sikre størst mulig informationsstrøm til de lokale jægere og for at få tilbagemeldinger fra samme.

Den nuværende proces

Den 11. maj 2015 havde den nationale hjortevildtgruppe indkaldt de regionale hjortevildtgrupper til et orienterende møde, hvor de to forslag, henholdsvis et fra landbruget, skovbruget og Danmarks Naturfredningsforening i fællesskab samt et fra Danmarks Jægerforbund alene, blev fremlagt.

- På baggrund af disse forslag tog vi i den regionale hjortevildtgruppe på Fyn straks initiativ til en informationsaften den 17. juni, hvor vi inviterede alle hjortelav. Meget glædeligt deltog alle lav, og vi var ca. 40 jægere, der drøftede de to forslag, hvorefter alle blev bedt om til den 17. juli at kommentere skriftligt på forslagene, siger Hans Kristian Nielsen og tilføjer:

- Igen er der fantastisk opbakning til vores arbejde, idet alle ni lav har leveret høringssvar, som vi den 10. august i den regionale hjortevildtgruppe vil lægge til grund for et endeligt høringssvar til den nationale hjortevildtgruppe til den 12. august.

Stort engagement

- Som formand for den regionale hjortevildtgruppe på Fyn kan jeg kun være meget tilfreds med det engagement og den opbakning og det samarbejde med lavene og de lokale jægere, som vi oplever. Det er på baggrund af bl.a. stor ansvarlighed hos jægerne, at bestanden af dåvildt fra 2007 til i dag er vokset fra ca. 2.200 til ca. 8.000 dyr, siger Hans Kristian Nielsen og tilføjer:

- Det er et stort arbejde, at sikre kontinuerlige og aktuelle informationsstrømme til alle relevante organer her på Fyn, men responsen fra de ansvarlige lav og jægerne samt de håndgribelige bestandsresultater er det hele værd!