Pas på Danmarks fortidsminder!

Tirsdag, 17. feb 2015

En del steder i det danske landskab kan man glæde sig over ældgamle fortidsminder. Der er både store og små, prangende og undseelige. Men fælles for disse prægtige fortidsminder er, at skønt de har modstået mangt og meget igennem århundreder eller årtusinder, har de stadig brug for vores beskyttelse - også jægernes!

Disse fortidsminder er naturligvis beskyttet af museumsloven, og det vil derfor være helt uacceptabelt eksempelvis at stille et skydetårn eller en -stige op på en kæmpehøj eller endnu værre at anlægge en kunstgrav i en høj. - Sidstnævnte ville kunne være meget ødelæggende i forhold til de bevarede arkæologiske spor som for eksempel jordfæste- og urnegrave i rundhøje.

Retablering efter en sådan type ulovligt indgreb ville skulle udføres af en arkæolog, og arbejdet bekostes af lodsejeren, fastslår Birgitte Fløe Jensen, arkæolog og inspektør på Museum Sydøstdanmark.

- Kulturstyrelsen er myndighed for fredede fortidsminder, og 10 museer fører tilsyn med fortidsminderne for Kulturstyrelsen. Jeg er én af ca. 14 tilsynsførende her i landet. Støder jeg på en jagtinstallation, som er en overtrædelse af museumsloven, skal jeg indberette det til Kulturstyrelsen, forklarer Birgitte Fløe Jensen.

Der er ca. 32.000 fredede fortidsminder i Danmark; 61 % af dem ligger i skov. For at undgå, at jagtinstallationer skader fredede fortidsminder på deres jord, har nogle få lodsejere i deres jagtlejekontrakter indskrevet regler vedrørende jagt og jagtrelaterede installationer og fredede fortidsminder. Det er fuldt forståeligt, eftersom det ellers i de fleste tilfælde vil være lodsejeren, der skal betale for en eventuel retablering efter en skade. Derudover er der naturligvis det moralsk helt forkastelige i at gøre skade på noget, som er alle danskeres fælles kulturarv.

Arkæolog og museumsinspektør Birgitte Fløe Jensen er klar over, at mange danskere - herunder jægere - næppe kender alverden til museumsloven og regler vedrørende fredede fortidsminder. Hun gør derfor opmærksom på, at man kan få flere oplysninger hos Kulturstyrelsen på tlf. 33 73 33 73 og på denne mail: fortidsminder@kulturstyrelsen.dk.

Yderligere relevante links: