Nye strategier fra Jægerforbundets vildtforvaltningsudvalg

Fredag, 10. apr 2015

Under overskriften "Mest mulig jagt og natur" har Jægerforbundets vildtforvaltningsudvalg netop afholdt et møde, for at nå frem mod en samlet strategi for det fremtidige arbejde i de tre søjler (markvildt, trækvildt og hjortevildt) - en strategi der skal udtrykke Jægerforbundets holdninger til jagt og forvaltning, og som skal ligge til grund for forbundets arbejde i blandt andet Vildtforvaltningsrådet.

Vildtforvaltningsudvalgene består af markvildtudvalget, hjortevildtudvalget, trækvildtudvalget og strand- og havjagtudvalget og varetager indsatsen for vildtet og deres levesteder. Arbejdet skal munde ud i en stærk strategisk indsats, som leder hen mod Jægerforbundets overordnede mål om mest mulig jagt og natur.

Efter mødet stod det klart, at forbundet kan og vil tage ansvaret for en kvalificeret vildtforvaltning - både på et praktisk og politisk niveau. Det skal sikre, at vi fastholder det biologiske grundlag for de nuværende jagtbare arter. Samtidigt skal det skabe et sikkert grundlag for en levestedsforvaltning, der åbner mulighed for en udvidelse af jagt på flere arter.

Strategier til hver søjle

Strategien for markvildt og det åbne land er i nogen udstrækning bestemt af indsatsen i det allerede igangværende markvildtsprojekt, som du kan læse mere om her. Dermed er strategien langt hen ad vejen struktureret og tidsbestemt på dette område. Der sker dog løbende tilretninger, der sikrer at indsatsen på markvildtområdet er tidssvarende.

Hjortevildtindsatsen har gennemgået en langvarig proces - blandt andet med inddragelse af jægerforbundets medlemmer og en lang række lokale tillidsfolk, som har gjort et stort stykke arbejde. Tiden er nu moden til en veldefineret indsats, som vil blive offentliggjort over den kommende periode. Blandt andet kan i læse mere om indsatsen i den kommende måneders numre af Jæger og på vores hjemmeside.

Der foreligger en overordnet strategi og retning for trækvildtsindsatsen med tilhørende fokusområder. Her arbejder vi hovedsageligt på at sikre trækvildtets levesteder og dermed grundlaget for en bæredygtig forvaltning. Arbejdet foregået bådet nationalt og internationalt - senest ved et internationalt ekspertmøde i Kalø før påske.

Trådene skal samles

Der er ved at blive udarbejdet en fremgangsmåde for implementeringen af en række handlingsplaner, der skal sammentænkes med strategierne for hver enkelt søjle. Fokus er her på de menneskelige aspekter i forhold til at få skabt energi og fremdrift.

Det drejer sig specifikt om at tage stilling til graden af fælleskab, når der skal tages ansvar for den lokale forvaltning, og sikres ejerskab hos de involverede jægere og lodsejerne. Erfaringer viser, at her findes nøglen til succes. Hertil kommer processer i forhold til forventningsafstemning og en større grad af helhedstænkning i natursynet.

Endelig er der blevet udpeget en række tværgående fokusområder, som der vil blive arbejdet videre med. Fællesmødet for vildtforvaltningsudvalgene blev også brugt på at tage hul på det store arbejde, der venter i forhold til forberedelsen af de næste jagttidsforhandlinger i Vildtforvaltningsrådet. Alt sammen skal det munde ud i en stærk strategisk indsats for sikring af mest mulig jagt og natur.

- Niels Søndergaard, Jagtfaglig chef